360/2005

Given i Helsingfors den 27 maj 2005

Lag om försök med alkolåsövervakad körrätt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om möjlighet att utfärda villkorligt körförbud i kombination med övervakad körrätt för den som gjort sig skyldig till rattfylleri (övervakad körrätt).

2 §
Begäran om övervakad körrätt

Övervakad körrätt kan begäras av en i Finland varaktigt bosatt person som är misstänkt för rattfylleri enligt 79 a § 1 mom. i vägtrafiklagen (267/1981) och som har någon annan körrätt för fordon av minst klass B än i 72 § 2 mom. i vägtrafiklagen avsedd körrätt för två år. Begäran skall riktas till den polis som utreder det misstänkta rattfylleriet eller till domstolen i samband med behandlingen av rattfyllerimålet.

Polisen skall vid förundersökningen av det brott som avses i 1 mom. informera den misstänkta om möjligheten till övervakad körrätt och informera om innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakningen.

3 §
Fordon som används i försöket

Det fordon som används i försöket med övervakad körrätt skall förses med en anordning som hindrar att fordonet startas om en viss alkoholhalt uppmäts i förarens utandningsluft (alkolås). Alkolåset monteras i en person- eller paketbil som den för vilken övervakad körrätt meddelats (den övervakade) har i privat bruk. Fordonet skall ändringsbesiktigas efter det att alkolåset har monterats eller avlägsnats.

4 §
Beslut om övervakad körrätt och prövotid

Övervakad körrätt meddelas för en i 79 a § 1 mom. i vägtrafiklagen föreskriven prövotid. Polisen på den övervakades boningsort beviljar ett körkort för prövotiden (alkolåskörkort). En förutsättning för utlämnande av alkolåskörkort är att den övervakade tillställer polisen ett intyg över monteringen av alkolåset, del I till registreringsintyget, enligt vilken fordonet efter monteringen av alkolåset har ändringsbesiktigats, samt ett intyg över att det program för bedömning av alkohol- eller drogberoende som avses i 6 § har inletts.

Polisen skall göra en anteckning i fordonstrafikregistret om att alkolåskörkort har beviljats.

Den övervakade skall under prövotiden fullgöra de skyldigheter som hänför sig till den övervakade körrätten. Före utgången av prövotiden skall polisen på den övervakades boningsort kontrollera att den övervakade har fullgjort alla skyldigheter. När prövotiden gått ut skall alkolåskörkortet återlämnas till polisen på den övervakades boningsort. Efter detta återlämnar polisen det körkort som omhändertogs när temporärt körförbud utfärdades eller utlämnar ett nytt körkort till den övervakade.

5 §
Utövande av övervakad körrätt

Under prövotiden har den övervakade körrätt endast till det fordon som specificeras i alkolåskörkortet. Alkolåskörkortet berättigar den övervakade att under prövotiden i Finland, med undantag av landskapet Åland, framföra det fordon som är försett med alkolås.

6 §
Program för bedömning av alkohol- eller drogberoende

Den övervakade skall genomföra ett sex månader långt program för bedömning av alkohol- eller drogberoende. Programmet skall inledas utan dröjsmål efter begäran om övervakad körrätt.

Den övervakade skall tillställa polisen på boningsorten de läkarutlåtanden som hänför sig till programmet för bedömning av alkohol- eller drogberoende och intyg över besök hos läkare och hälsovårdspersonal samt meddela polisen tidpunkten för nästa besök. Polisen skall göra en anteckning i fordonstrafikregistret om att ett utlåtande eller ett intyg har lämnats in.

7 §
Fortsatt uppföljning

Efter det att programmet för bedömning av alkohol- eller drogberoende har slutförts skall den övervakade delta i en fortsatt uppföljning. Under den fortsatta uppföljningen som sker under prövotiden genomgår den övervakade med tre månaders mellanrum en läkarundersökning. Läkarutlåtandena om undersökningarna skall tillställas polisen och den övervakade skall meddela polisen tidpunkten för nästa undersökning. Polisen skall göra en anteckning i fordonstrafikregistret om att utlåtandet har lämnats in.

8 §
Kostnader

Den övervakade svarar för sina kostnader för den övervakade körrätten.

9 §
Avläsning av alkolåset

Den övervakade skall med 60 dagars mellanrum föra det fordon som är försett med alkolås för avläsning av alkolåsets minne till en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren och anmälts till Fordonsförvaltningscentralen. Uppgifterna om användningen sänds till ett register som förs av tillverkaren, och de är tillgängliga för polisen för tillsynen över utövande av den övervakade körrätten. Uppgifterna om användningen får inte innehålla personuppgifter.

10 §
Avbrytande av prövotiden

Prövotiden avbryts om den övervakade meddelas körförbud eller temporärt körförbud. Om polisen utfärdar körförbud för den övervakade eller om utfärdande av temporärt körförbud grundar sig på 76 § 5 eller 6 punkten i vägtrafiklagen, skall polisen underrätta åklagaren om sitt beslut, varefter åklagaren utan dröjsmål vid domstol skall yrka att den övervakade körrätten återkallas och att det villkorliga körförbudet verkställs. Yrkandet framställs vid den domstol inom vars domkrets den övervakade bor eller varaktigt vistas. I underrätten kan ärendet behandlas i en sammansättning med en domare, och allmänna åklagaren skall närvara vid sammanträdet. Ärendet kan handläggas och avgöras trots den övervakades utevaro. I övrigt tillämpas på förfarandet bestämmelserna om rättegång i brottmål.

Om domstolen inte bestämmer att den övervakade körrätten återkallas och det villkorliga körförbudet verkställs, räknas tiden för det temporära körförbudet med i prövotiden.

11 §
Ändringssökande

Vid sökande av ändring i ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag gäller 106 a § i vägtrafiklagen.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om alkolåsets tekniska egenskaper och funktion, montering av det, avläsning av alkolåsets minne samt överlämnande av uppgifter om användningen till polisen utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller till och med den 30 juni 2008.

Lagen tillämpas på rattfylleribrott som avses i 2 §, om de har begåtts efter lagens ikraftträdande. Lagen tillämpas på övervakad körrätt tills prövotiden går ut. Lagen tillämpas också efter det att den har upphört att gälla vid behandling av besvärsärenden som omfattas av lagen.

RP 15/2005
KoUB 6/2005
RSv 33/2005

Helsingfors den 27 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.