357/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 60 och 64 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (1251/2002) 60 och 64 § som följer:

60 §
Ljudsignalanordning

1. Ljudstyrkan på en ljudsignalanordning på ett terrängfordon, när den mäts på ett avstånd av sju meter framför fordonet skall vara minst 93 dBA och högst 104 dBA, för en snöskoter skall den dock vara minst 89 dBA eller om snöskotern inte är försedd med batteri, minst 76 dBA.

2. Ljudet skall vara oavbrutet och ha jämn tonhöjd.

3. På ett terrängfordon får finnas en backningsalarmanordning som avger periodiskt ljud vid backning eller då backväxeln är ilagd. Ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dBA, mätt på ett avstånd av sju meter bakom fordonet.

4. En snöskoter som används som utryckningsfordon skall ha en ljudsignalanordning som avger ett varierande eller periodiskt ljud med en volym som är större än 104 dBA mätt på ett avstånd av sju meter framför fordonet. En sådan anordning får inte monteras på någon annan snöskoter.

64 §
Skyddshjälm för snöskoterförare

En skyddshjälm för snöskoterförare anses vara av godkänd modell enligt 89 § i vägtrafiklagen (267/1981) om den uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (89/686/EEG) och den harmoniserade standarden EN 13781 som uppgjorts med stöd av direktivet samt är CE-märkt, om den är godkänd enligt E-reglementet nr 22/04 eller om den uppfyller kraven i standarden FMVSS 218.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

En sådan skyddshjälm för snöskoterförare som första gången tagits i bruk innan denna förordning träder i kraft får fortfarande användas i trafik, om den uppfyller de krav som gäller när denna förordning träder i kraft.

Utryckningsfordon som avses i denna förordning får förses med ljudsignalanordning enligt 60 § 4 mom. redan innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.