356/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen av den 26 november 2004 om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) samt 38 § 2 mom. och 40 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002) av den 11 december 2002, av dem det senare lagrummet sådant det lyder i lag 1328/2004:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på EG-typgodkännande av traktorer, släpvagnar eller utbytbara dragna maskiner vilkas högsta konstruktionsmässiga hastighet är minst 6 km/h och som är tillverkade i en eller flera etapper och avsedda att användas inom jord- och skogsbruk samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon.

Denna förordning tillämpas även på EG-typgodkännande i flera etapper av icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon.

Förordningen tillämpas dock inte på utbytbara maskiner som helt saknar kontakt med marken under vägtransport och inte heller på de nationellt typgodkända trafiktraktorer som avses i 14 § i fordonslagen (1090/2002).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om typgodkännande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG,

2) särdirektiv ett eller flera direktiv som anges i bilagan till denna förordning,

3) EG-typgodkännande ett förfarande genom vilket en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) intygar att fordonstypen uppfyller de tekniska kraven i direktivet om typgodkännande eller att ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i ett särdirektiv,

4) EG-typgodkännande i flera etapper ett förfarande genom vilket en eller flera EES-stater intygar att en fordonstyp som beroende av det konstruktionsstadium den befinner sig i är icke färdigbyggd eller etappvis färdigbyggd uppfyller de tekniska kraven i direktivet om typgodkännande,

5) fordon en färdigbyggd, icke färdigbyggd eller etappvis färdigbyggd traktor, släpvagn eller utbytbar dragen maskin avsedd att användas inom jord- och skogsbruk,

6) fordonskategori en grupp av fordon där alla fordon har samma egenskaper i fråga om utformning,

7) fordonstyp fordon inom samma fordonskategori hos vilka de huvudaspekter som avses i bilaga II kapitel A i direktivet om typgodkännande är identiska; en fordonstyp får förekomma i de varianter och olika versioner som anges i bilaga II kapitel A,

8) traktor ett sådant fordon som definieras i 14 § i fordonslagen,

9) släpvagn ett fordon som släpas och är avsett att användas inom jord- och skogsbruk och som främst är avsett för transport av last och konstruerat för att sammankopplas med en traktor för utnyttjande i jord- och skogsbruk,

10) utbytbar dragen maskin ett fordon som släpas och är avsett att användas inom jord- och skogsbruk och som är konstruerat för att dras av en traktor och som ändrar traktorns funktionssätt eller utökar det med en ny funktion,

11) grundfordon ett icke färdigbyggt fordon vars identifieringsmärkning bevaras under alla etapper i processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper,

12) icke färdigbyggt fordon ett fordon vars förfärdigande kräver åtminstone ytterligare en etapp för att det skall kunna uppfylla kraven i direktivet om typgodkännande,

13) etappvis färdigbyggt fordon ett fordon som genomgått den sista etappen i processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper och som uppfyller kraven i direktivet om typgodkännande,

14) system apparatur, såsom bromssystem eller avgasreningssystem, som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter,

15) komponent en anordning avsedd att ingå i ett fordon, såsom en strålkastare, som kan lösgöras från eller installeras i fordonet och som kan typgodkännas separat,

16) separat teknisk enhet en anordning avsedd att ingå i ett fordon, såsom en motor, som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas separat eller som en del av fordonstypen,

17) intyg om överensstämmelse det dokument som avses i bilaga III till direktivet om typgodkännande och som tillhandahålls av tillverkaren för att intyga att ett fordon som har godkänts i enlighet med denna förordning motsvarar alla bestämmelser som är tillämpliga vid tiden för tillverkningen och i vilket det konstateras att fordonet kan inregistreras eller tas i bruk i alla medlemsstater utan kompletterande inspektion,

18) tillverkare den som är ansvarig inför typgodkännandemyndigheten för alla moment i typgodkännandeprocessen och för att produktionen sker i överensstämmelse med kraven; tillverkaren behöver inte vara direkt delaktig i alla stadier av produktionen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet,

Ett sådant EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter som avses ovan i 1 mom. 3 och 4 punkten jämställs med typgodkännanden baserade på E-reglementen i enlighet med den överenskommelse om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976) som ingåtts av FN:s ekonomiska kommission för Europa samt med typgodkännanden som baserar sig på standardiserade OECD-koder, så som bestäms i direktivet om typgodkännande.

2 kap.

Ansökan om och beviljande av EG-typgodkännande

3 §
Ansökan om EG-typgodkännande av fordon

Tillverkaren skall lämna in ansökan om EG-typgodkännande till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland skall ansökan lämnas in till Fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall underlag bifogas i vilka de uppgifter som krävs enligt bilaga I till direktivet om typgodkännande ingår. Dokumenten skall stå till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till den dag då EG-typgodkännande beviljas eller ansökan om EG-typgodkännande avslås. Ansökan för ett och samma fordon får inte lämnas in till typgodkännandemyndigheten i fler än en EES-stat.

4 §
Fordonstyper som skall godkännas

Om inte annat följer av 10 § 1 mom. skall Fordonsförvaltningscentralen bevilja ett fordon EG-typgodkännande om

1) det motsvarar de uppgifter som anges i det informationsdokument som följer mall A i bilaga I till direktivet om typgodkännande och

2) det uppfyller de tekniska krav som ställs genom särdirektiv.

De tekniska krav som ställs genom särdirektiv kontrolleras genom de tekniska tjänster som har godkänts i enlighet med 47 § 1 mom. i fordonslagen.

5 §
Etappvis typgodkännande

Tillverkaren skall i det första skedet för ett godkännande lämna in ansökan om EG-typgodkännande till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland skall ansökan lämnas in till Fordonsförvaltningscentralen. Till ansökan skall bifogas de delar av underlagen och intyg över EG-typgodkännande som motsvarar det konstruktionsstadium som fordonet befinner sig i vid tidpunkten för ansökan.

Tillverkaren skall inför den andra etappen eller de därpå följande etapperna i godkännandeprocessen tillställa typgodkännandemyndigheten de delar av underlagen och intyg över EG-typgodkännande som motsvarar det konstruktionsstadium som fordonet befinner sig i vid tidpunkten för ansökan samt ett exemplar av det intyg över EG-typgodkännande som beviljats det icke färdigbyggda fordonet i föregående etapp. Därutöver skall tillverkaren lämna in en detaljerad förteckning över de ändringar och tillägg som har gjorts till det icke färdigbyggda fordonet.

6 §
Fordon som skall godkännas etappvis

Om inte annat följer av 10 § 1 mom. skall Fordonsförvaltningscentralen bevilja EG-typgodkännande för fordon som motsvarar de uppgifter som givits i underlagen och som uppfyller de tekniska krav som ställs i de särdirektiv som anges i bilagan till denna förordning.

7 §
Ansökan om EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter

Tillverkaren skall lämna in ansökan gällande EG-typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland skall ansökan lämnas in till Fordonsförvaltningscentralen. En separat ansökan skall lämnas in för varje typ som skall godkännas. Till ansökan bifogas underlag i enlighet med tillämpligt särdirektiv. Underlagen skall stå till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till den dag då EG-typgodkännande beviljas eller ansökan om EG-typgodkännande avslås.

Det typgodkännande som avses i 1 mom. beviljas i enlighet med bestämmelserna i särdirektiv.

8 §
System, komponenter och separata tekniska enheter som skall godkännas

Om inte annat följer av 10 § 1 mom. skall Fordonsförvaltningscentralen bevilja EG-typgodkännande för system, komponent eller separat teknisk enhet i fråga om alla typer av system, komponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i underlagen och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga särdirektiv som finns förtecknade i kapitel B i bilaga II till direktivet om typgodkännande.

9 §
Intyg om överensstämmelse och EG-typgodkännandemärke

Bestämmelser om intyg om överensstämmelse och användning av EG-typgodkännandemärke finns i 41 § i fordonslagen.

Om det ingår begränsningar gällande användningen i intyget över EG-typgodkännande skall tillverkaren till varje system, komponent eller separat teknisk enhet som godkänts bifoga detaljerade uppgifter om begränsningarna.

3 kap.

Meddelande om EG-typgodkännanden, typgodkännandemyndighet och tekniska tjänster

10 §
Meddelande till kommissionen och andra EES-stater

Om Fordonsförvaltningscentralen avslår en sådan ansökan som avses i 3, 5 eller 7 § med motiveringen att fordonstypen utgör en allvarlig fara för trafiksäkerheten, miljön eller säkerheten i arbetet skall Fordonsförvaltningscentralen omedelbart underrätta kommissionen och typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna om beslutet och grunderna för beslutet.

Fordonsförvaltningscentralen skall inom en månad efter att beslut fattats sända en kopia av varje utfärdat intyg om EG-typgodkännande som gäller godkännande av, vägran att godkänna eller återkallande av ett godkännande av en fordonstyp till typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna.

Fordonsförvaltningscentralen skall varje månad sända typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna en förteckning över alla uppgifter som bilaga IV till direktivet om typgodkännande kräver i fråga om de EG-typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter som Fordonsförvaltningscentralen har beviljat, förvägrat eller återkallat under månaden i fråga.

Fordonsförvaltningscentralen skall en gång om året tillställa kommissionen och de övriga EES-staterna en förteckning över undantag från en eller flera bestämmelser i ett eller flera särdirektiv som beviljats sådana fordonstyper som avses i 14―16 §.

11 §
Meddelande om EG-typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster

Social- och hälsovårdsministeriet skall meddela kommissionen och de övriga EES-staterna att Fordonsförvaltningscentralen är EG-typgodkännandemyndighet i Finland, samt meddela dennas adress och ansvarsområden.

Kommunikationsministeriet skall meddela kommissionen och de övriga EES-staterna kontaktuppgifterna till de tekniska tjänster ministeriet har godkänt samt meddela för vilka provningsförfaranden tjänsterna har utsetts.

Bestämmelser om vilka krav som ställs på de tekniska tjänsterna finns i 47 § 1 mom. i fordonslagen.

4 kap.

Ändring av uppgifter gällande EG-typmärkning

12 §
Ändringar av typgodkännanden

Om ett typgodkännande ändras på grund av att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet har ändrats uppdaterar Fordonsförvaltningscentralen det tekniska underlaget och dess index efter att ha fått uppgifter om dessa ändringar från tillverkaren.

Om det är fråga om en utvidgning av ett ursprungligt typgodkännande skall myndigheten förse intyget med ett utvidgningsnummer genom vilket syftet med utvidgningen och datumet för den nya publiceringen klart framgår.

Ändringar i det tekniska underlaget och dess index görs och utvidgningsnummer utfärdas endast om resultaten av utförda provningar och kontroller visar att kraven för typgodkännande har uppfyllts.

5 kap.

Säkerställande av överensstämmelse med kraven

13 §
Åtgärder i anslutning till produktionens överensstämmelse med kraven och bristande överensstämmelse hos en typ

Om Fordonsförvaltningscentralen har beviljat typgodkännande skall den i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna säkerställa att de serietillverkade fordonen, komponenterna, systemen eller separata tekniska enheterna stämmer överens med den godkända typen på det sätt som anges i 45 § i fordonslagen.

Om typgodkännandemyndigheten i en annan EES-stat underrättar Fordonsförvaltningscentralen om att ett fordon, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som Fordonsförvaltningscentralen har godkänt inte stämmer överens med EG-typgodkännandet skall Fordonsförvaltningscentralen handla i enlighet med 1 mom. så snabbt som möjligt, dock senast sex månader efter underrättelsen.

Bestämmelser om åtgärder som Fordonsförvaltningscentralen skall vidta när en typ inte stämmer överens med kraven finns i 42―44 § i fordonslagen.

6 kap.

Undantag i fråga om godkännande av sådana fordonstyper som avses i kap. 2

14 §
Provisoriskt EG-typgodkännande för fordonstyper, system, komponenter eller separata tekniska enheter

Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran av tillverkaren bevilja provisoriskt EG-typgodkännande för en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som avviker från kraven i ett särdirektiv.

Fordonsförvaltningscentralen skall i fråga om ett sådant provisoriskt EG-typgodkännande som avses i 1 mom. inom en månad efter att ansökan inkommit tillställa kommissionen och de övriga EES-staterna ett intyg över typgodkännande jämte bilagor samt dokumentation där motiveringen till beslutet framgår. Efter att kommissionen har behandlat ansökan fattar Fordonsförvaltningscentralen det slutgiltiga beslutet gällande ansökan.

Ett provisoriskt EG-typgodkännande skall gälla i minst tre år. Detta typgodkännande kan på begäran av en medlemsstat förlängas genom beslut av kommissionen.

Fordonsförvaltningscentralen skall göra ett i denna paragraf avsett provisoriskt EG-typgodkännande permanent när ett nytt särdirektiv har utfärdats om saken och detta har trätt i kraft.

15 §
Typgodkännande av små serier och beviljande av undantag för de sista fordonen i en serie

Fordonsförvaltningscentralen kan på begäran av tillverkaren och av särskilda skäl bevilja undantag från de krav som anges i de särdirektiv som finns som bilaga till denna förordning åt fordon som tillverkas i små serier om undantaget inte äventyrar säkerheten i arbetet.

Antalet fordon av samma typ som tillverkas i små serier och som registreras, saluförs eller tas i bruk i Finland får per år vara högst det som anges i tabellen i avsnitt A i bilaga V till direktivet om typgodkännande.

Fordonsförvaltningscentralen skall lämna meddelande om typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier till kommissionen och övriga EES-stater som tillverkaren har uppgett. Om Fordonsförvaltningscentralen tar emot ett sådant meddelande från en annan EES-stat skall den inom tre månader besluta om den godkänner registrering av fordon av denna typ. Om Fordonsförvaltningscentralen godkänner registrering skall den samtidigt besluta om för hur många fordon av samma typ ett EG-godkännande skall tillåtas.

Bestämmelser om beviljande av undantag för de sista fordonen i en serie finns i 69 § i fordonslagen.

16 §
Fordon avsedda för särskilt ändamål

Fordonsförvaltningscentralen kan på tillverkarens begäran bevilja undantag från tillämpning av en eller flera bestämmelser i ett eller flera särdirektiv om saken gäller fordon avsedda att användas av försvarsmakten, befolkningsskydds- och brandförsvarsenheter eller motsvarande enheter inom ordningsväsendet förutsatt att säkerheten i arbetet inte äventyras.

17 §
Undantagsförfarande vid registrering, försäljning och ibruktagande

Bestämmelser om Fordonsförvaltningscentralens rätt att förvägra registrering av en fordonstyp på grund av allvarlig säkerhetsrisk i fråga om trafiksäkerhet eller arbetarskydd finns i 67 § i fordonslagen.

Bestämmelser om social- och hälsovårdsministeriets rätt att med stöd av de skäl som anges i 1 mom. förbjuda försäljning och ibruktagande av en fordonstyp finns i 15 a―d § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973).

Fordonsförvaltningscentralen kan förbjuda en permanent registrering av sådana icke färdigbyggda fordon som avses i 5 § tills de är färdigbyggda, även om försäljning av dessa fordon är tillåten.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 9 augusti 2001 om EG-typgodkännande av traktorer (716/2001).

Förordningen tillämpas på fordonskategorierna T4, T5, C, R och S från och med en tidpunkt som särskilt bestäms genom förordning efter det att alla de särdirektiv som avses i bilaga II till direktivet om typgodkännande har trätt i kraft.

Fordonsförvaltningscentralen kan dock utan hinder av vad som bestäms i 3 mom. på tillverkarens begäran tillämpa denna förordning på en ny fordonstyp såvida alla särdirektiv som gäller typen i fråga har utfärdats.

Kommissionens direktiv 2005/13/EG som anges i bilagan till denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 juli 2009 på alla fordon som tillhör fordonskategorierna T1, T2 och T3 och som tas i bruk för första gången.

Rådets direktiv 74/151/EEG I-VI; EGT nr L 084, 28.3.1974, s. 25―32
Rådets direktiv 74/152/EEG 1―2 punkt; EGT nr L 084, 28.3.1974, s. 33―35
Rådets direktiv 74/346/EEG; EGT nr L 191, 15.7.1974, s. 1―4
Rådets direktiv 74/347/EEG; EGT nr L 191, 15.7.1974, s. 5―10
Rådets direktiv 75/321/EEG; EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 24―27
Rådets direktiv 75/322/EEG; EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 28―37
Rådets direktiv 76/115/EEG; EGT nr L 024, 30.1.1976, s. 6―26
Rådets direktiv 76/432/EEG; EGT nr L 122, 8.5.1976, s. 1―4
Rådets direktiv 76/763/EEG; EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 135―138
Rådets direktiv 77/311/EEG; EGT nr L 105, 28.4.1977, s. 1―9
Rådets direktiv 77/536/EEG; EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 1―37
Rådets direktiv 78/764/EEG; EGT nr L 255, 18.9.1978, s. 1―39
Rådets direktiv 78/933/EEG; EGT nr L 325, 20.11.1978, s. 16―42
Rådets direktiv 79/532/EEG; EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 16―19
Rådets direktiv 79/533/EEG; EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 20―22
Rådets direktiv 79/622/EEG; EGT nr L 179, 17.7.1979, s. 1―30
Kommissionens direktiv 79/1073/EEG; EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 20―23
Rådets direktiv 80/720/EEG; EGT nr L 194, 28.7.1980, s. 1―11
Rådets direktiv 81/575/EEG; EGT nr L 209, 29.7.1981, s. 30―31
Kommissionens direktiv 82/318/EEG, EGT nr L 139, 19.5.1982, s. 9―16
Rådets direktiv 82/890/EEG; EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 45―46
Kommissionens direktiv 82/953/EEG; EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 31―38
Kommissionens direktiv 83/190/EEG; EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 13―24
Rådets direktiv 86/297/EEG; EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 19―25
Rådets direktiv 86/298//EEG; EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 26―63
Rådets direktiv 86/415/EEG; EGT nr L 240, 26.8.1986, s. 1―18
Rådets direktiv 87/354/EEG; EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43―45
Rådets direktiv 87/402/EEG; EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 1―43
Kommissionens direktiv 88/410/EEG; EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 27―29
Kommissionens direktiv 88/411/EEG; EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 30
Kommissionens direktiv 88/412/EEG; EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 31
Kommissionens direktiv 88/413/EEG; EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 32―33
Kommissionens direktiv 88/414/EEG; EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 34―36
Kommissionens direktiv 88/465/EEG; EGT nr L 228, 17.8.1988, s. 31―37
Rådets direktiv 89/173/EEG I, II 1―2, III―VI; EGT nr L 67, 10.3.1989, s. 1―118
Rådets direktiv 89/680/EEG; EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 26
Rådets direktiv 89/681/EEG; EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 27―28
Rådets direktiv 89/682/EEG; EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 29―30
Kommissionens direktiv 90/629/EEG; EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 14―19
Kommissionens direktiv 95/54/EG; EGT nr L 266, 8.11.1995, s. 1―66
Kommissionens direktiv 96/38/EG; EGT nr L 187, 26.7.1996, s. 95―105
Kommissionens direktiv 96/63/EG; EGT nr L 253, 10.5.1996, s. 13―14
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG; EGT nr L 277, 10.10.1997, s. 24―25
Kommissionens direktiv 98/38/EG; EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 13―14
Kommissionens direktiv 98/39/EG; EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 15
Kommissionens direktiv 98/40/EG; EGT nr L 171, 17.6.1998, s. 28―29
Kommissionens direktiv 98/89/EG; EGT nr L 322, 1.12.1998, s. 40―41
Kommissionens direktiv 1999/40/EG; EGT nr L 124, 18.5.1999, s. 11―13
Kommissionens direktiv 1999/55/EG; EGT nr L 146, 11.6.1999, s. 28―30
Kommissionens direktiv 1999/56/EG; EGT nr L 146, 11.6.1999, s. 31―32
Kommissionens direktiv 1999/57/EG; EGT nr L 148, 15.6.1999, s. 35―36
Kommissionens direktiv 1999/58/EG; EGT nr L 148, 15.6.1999, s. 37―38
Rådets direktiv 1999/86/EG; EGT nr L 297, 18.11.1999, s. 22―23
Kommissionens direktiv 2000/1/EG; EGT nr L 021, 26.1.2000, s. 16―22
Kommissionens direktiv 2000/2/EG; EGT nr L 021, 26.1.2000, s. 23―31
Kommissionens direktiv 2000/19/EG; EGT nr L 094, 14.4.2000, s. 31―32
Kommissionens direktiv 2000/22/EG; EGT nr 107, 4.5.2000, s. 26―27
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG; EGT nr L 173, 12.7.2000, s. 1―34
Kommissionens beslut 2000/63/EG; EGT nr L 022, 27.1.2000, s. 66
Kommissionens direktiv 2001/3/EG; EGT nr L 028, 30.1.2001, s. 1―42
Kommissionens direktiv 2005/13/EG; EGT nr L 055, 1.3.2005, s. 35―55
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/37/EG, EGT nr L 171, 9.7.2003, s. 1―80
Rådets direktiv 2004/66/EG; EGT nr L 168, 1.5.2004, s. 35―67
Kommissionens direktiv 2005/13/EG; EGT nr L 055, 1.3.2005, s. 35―54

Helsingfors den 19 maj 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Bilaga

Kraven på EG-typgodkännande för traktorer

EG-typgodkännandet av traktorer genomförs enligt kraven i följande direktiv:rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/410/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/38/EG;

rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/412/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EY och kommissionens direktiv 98/89/EG;

rådets direktiv 74/346/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/40/EG;

rådets direktiv 74/347/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 79/1073/EEG, rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/411/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/39/EG;

rådets direktiv 75/322/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 97/54/EG, Europarlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG;

rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/575/EEG, kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EG;

rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 96/63/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och rådets direktiv 1999/86/EG;

rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, och så det bestäms i kommissionens beslut 2000/63/EG om verkställigheten av artikel 2 i direktivet;

rådets direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/354/EEG och 89/680/EEG och kommissionens direktiv 1999/55/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG samt kommissionens direktiv 83/190/EEG, 87/354/EEG, 88/465/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/57/EG och så att det i bilaga II, punkt 3.5.2.1 står 17 för Finland;

rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/56/EG;

rådets direktiv 79/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/58/EG;

rådets direktiv 79/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statiska provningar) i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 82/953/EEG, 87/354/EEG, 88/413/EEG och 1999/40/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/414/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/682/EEG och kommissionens direktiv 2000/19/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/681/EEG och kommissionens direktiv 2000/22/EG och så att det i bilaga VII står 17 för Finland;

rådets direktiv 89/173/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2000/1/EG och så att det i bilaga III A, punkt 5.4.1. och bilaga V, punkt 2.1.3. står 17 för Finland;

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 89/173/EEG vad gäller den konstruktionsmässiga maximihastigheten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul;

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/13/EG;

kommissionens direktiv 2005/13/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer;

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.