331/2005

Given i Helsingfors den 20 maj 2005

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 2 a §, i 63 g § det inledande stycket och 5 punkten, i 72 g § det inledande stycket, 133 u §, 162 b § 2 mom. och 209 c § 1 mom. 1 punkten,

sådana de lyder, 2 a § och 162 b § 2 mom. i lag 1767/1995, det inledande stycket och 5 punkten i 63 g § i lag 935/2004, det inledande stycket i 72 g § i lag 1486/1994, 133 u § i lag 971/2002 och 209 c § 1 mom. 1 punkten i lag 325/2003, som följer:

2 a §

Skattskyldig för sådan vidareförsäljning som nämns i 72 g § är köparen, om säljarens faktura överensstämmer med 209 b §.

63 g §

Ett gemenskapsinternt varuförvärv anses ha blivit beskattat enligt 63 f § i den stat där varutransporten upphörde även då


5) köparens faktura beträffande vidareförsäljningen överensstämmer med 209 b § eller motsvarande bestämmelser, och


72 g §

Skatt behöver inte betalas för gemenskapsinterna varuförvärv enligt 63 e § i Finland, om


133 u §

Har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen uppgett den skatt som för en skatteperiod skall redovisas till Finland till för högt belopp, återbärs den överbetalda skatten till den skattskyldige på ansökan eller på basis av annan utredning. Skatten kan återbäras senast det tredje kalenderåret efter utgången av det kalenderår för vilket den skattskyldige har uppgett skatten till för högt belopp eller också senare på yrkande som den skattskyldige framställt senast vid nämnda tidpunkt.

Vid tillämpningen av 187, 192, 193 och 204 § utgör det kalenderår till vilket ifrågavarande skatteperiod hänför sig räkenskapsperiod för en skattskyldig som använder den särskilda ordningen. Vid tillämpningen av 192 och 193 § kan rättelse göras och besvär anföras redan under kalenderåret.

162 b §

En sammandragsdeklaration skall också avges, om ett gemenskapsinternt varuförvärv som den skattskyldige har gjort, med stöd av 63 g § anses ha blivit beskattat i den stat där transporten upphörde.


209 c §

Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1―10 punkten behöver följande fakturor innehålla endast de uppgifter som nämns nedan i 3 mom.:

1) fakturor på högst 250 euro,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, en tjänst har utförts eller ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts den dag lagen träder i kraft eller därefter. Lagens 133 u § tillämpas första gången på den skatt som skall betalas för den skatteperiod som börjar den dag lagen träder i kraft.

RP 22/2005
FiUB 5/2005
RSv 39/2005

Helsingfors den 20 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.