326/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 mars 2001 om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001) förordningens rubrik samt 1 § 1 mom., 2, 3 och 5 §, 9 § 1 mom., 10 och 11 §, 13 § 2 mom., 15 § 2 mom., 20 § 2 mom. samt bilaga 5,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 282/2003 samt 9 § 1 mom. och 10 § sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

Statsrådets förordning

om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms mer ingående än i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om de besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till påvisande av detta och om besiktningsorganens uppgifter.


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) besiktningsorgan ett sådant besiktningsorgan som anges i 3 § 1 mom. 9 punkten i lagen om transport av farliga ämnen,

2) ministeriet kommunikationsministeriet,

3) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar rådets direktiv 1999/36/EG om transportabla tryckbärande anordningar,

4) transportabel tryckbärande anordning tankar och förpackningar som är sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i direktivet om transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem,

5) ADR-överenskommelsen den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979),

6) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i en bilaga till bilaga B (CIM) i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 5/1985),

7) IMDG-koden det regelverk som definieras i kapitel VII del A regel 1 i 1974 års internationell konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

8) ICAO-TI de tekniska bestämmelser som publiceras som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

9) stater inom gemenskapen stater som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

10) CSC-konventionen den internationella konventionen om säkra containrar, 1972 (FördrS 111/1999),

11) bulkcontainer de bulkcontainrar som avses i kapitel 6.11 i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) eller i kapitel 6.11 i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002) eller en likadan container som är avsedd för transport av styckegods på fartyg,

12) UN-gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, slutna kryokärl och gasflaskpaket som är UN-godkända.

Information om de bestämmelser som avses i 1 mom. 7 punkten ges av Sjöfartsverket och om de bestämmelser som avses i 8 punkten av Luftfartsverket.

3 §
Påvisande av förpackningars, tankars och bulkcontainrars överensstämmelse med kraven

Att förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven påvisas genom testning av förpackningen eller tanken och genom godkännande av konstruktionstypen, om inte något annat bestäms genom förordning som ministeriet utfärdat om väg- eller järnvägstransport av farliga ämnen eller genom beslut av Luftfartsverket eller Sjöfartsverket eller genom internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

Med avvikelse från 1 mom. påvisas transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven genom bedömning eller förnyad bedömning av överensstämmelsen.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. påvisas ibruktagna förpackningars och tankars fortsatta överensstämmelse med kraven vid behov genom sådana periodiska besiktning och andra besiktningar som anges i förordning av ministeriet eller i beslut av Luftfartsverket eller Sjöfartsverket.

Bestämmelser om rätten att i Finland använda utomlands godkända förpackningar och tankar ingår i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002), statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002), förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997).

Andra containrars överensstämmelse med kraven än sådana som avses i CSC-konventionen påvisas genom godkännande av konstruktionstypen, om inte något annat bestäms genom de förordningar som nämns i 2 § 1 mom. 11 punkten eller genom beslut av Sjöfartsverket. En bulkcontainer enligt CSC-konventionen godkänns i enlighet med CSC-konventionen.

5 §
Märkning om överensstämmelse på förpackningar, tankar och bulkcontainrar

Märkningen om överensstämmelse på förpackningar, tankar och bulkcontainrar skall stämma överens med kraven i de förordningar som nämns i 2 § 1 mom. 11 punkten i fråga om väg- och järnvägstrafik, med kraven i IMDG-koden i fråga om transport av styckegods med fartyg och med kraven i ICAO-TI i fråga om lufttransport.

9 §
Uppgifter av TFÄ-besiktningsorgan och organ för periodiska TFÄ-besiktningar

Med undantag för de uppgifter som har samband med förpackningar och tankar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2, ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790 samt radioaktiva ämnen företar TÄF-besiktningsorganet, enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av organet,

1) godkännanden av förpackningar,

2) godkännanden av tankar,

3) periodiska besiktningar av förpackningar och tankar,

4) sådana andra än i 3 punkten avsedda besiktningar av förpackningar och tankar som bestämmelserna förutsätter samt andra uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven,

5) godkännande och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för påvisande av överensstämmelse med kraven i fråga om andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

6) i bilagorna till ADR-överenskommelsen avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

7) i bilagan till RID-bestämmelserna avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

8) i IMDG-koden avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

9) i ICAO-TI avsedda godkännanden och besiktningar samt övriga uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om förpackningar och tankar.


10 §
Anmälda organs uppgifter

Enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av ett anmält organ, företar organet

1) bedömningar av transportabla tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven samt bedömningar och godkännanden av de kvalitetssystem som hör till denna verksamhet samt tillsyn i samband med detta,

2) förnyade bedömningar av transportabla tryckbärande anordningar,

3) förnyade bedömningar av att typen av serietillverkade kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör stämmer överens med kraven,

4) periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar,

5) sådana andra än i 4 punkten avsedda besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar som bestämmelserna förutsätter,

6) bedömningar och godkännanden av kvalitetssystemet i samband med periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar samt tillsyn i samband med detta,

7) godkännanden och besiktningar av andra gaskärl och tryckbärande tankar än transportabla tryckbärande anordningar avsedda för transport av gaser som hör till klass 2 samt ämnen som hör till FN-numren 1051, 1052 och 1790, samt godkännanden av kvalitetssystemet hos tillverkaren av dessa kärl och tankar med undantag av erkännande av besiktningsorganet,

8) periodiska besiktningar av UN-gaskärl avsedda för transport av gaser som hör till klass 2.

11 §
Ett godkänt organs uppgifter

Enligt vad som godkänns i beslutet om erkännande av ett godkänt organ företar organet

1) periodiska besiktningar av kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt av ventiler och andra tillbehör till dem,

2) periodiska besiktningar av UN-gaskärl avsedda för transport av gaser som hör till klass 2,

3) förnyade bedömningar av att serietillverkade kärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem stämmer överens med kraven, om det anmälda organet har utfört förnyad bedömning av att anordningens typ stämmer överens med kraven.

13 §
Detaljerade förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

Vid erkännandet av ett anmält organ skall kraven i bilagorna 1 och 2 iakttas samt vid erkännandet av ett godkänt organ kraven i bilagorna 1 och 3. Om ett anmält organ företar sådana periodiska besiktningar som avses i 10 § 8 punkten eller ett godkänt organ företar sådana periodiska besiktningar som aves i 11 § 2 punkten, skall besiktningsorganet ha ett kvalitetssystem som är godkänt av en myndighet som organet i fråga erkänner och om vilket det finns närmare bestämmelser i de ministerieförordningar som nämns i 2 § 1 mom. 11 punkten eller i beslut av Luftfartsverket eller Sjöfartsverket.


15 §
Erkännande av besiktningsorgan

Om organet uppfyller villkoren, erkänner säkerhetsteknikcentralen

1) besiktningsorganet som TFÄ-besiktningsorgan för att i den omfattning som anges i ansökan utföra sådana uppgifter som avses i 9 § 1 mom. i fråga om förpackningar och tankar samt andra bulkcontainrar än sådana som avses i CSC-konventionen,

2) besiktningsorganet som organ för periodiska TFÄ-besiktningar för att i den omfattning som anges i ansökan utföra i 9 § 2 mom. avsedda besiktningar av förpackningar.

20 §
Ikraftträdande

I fråga om sådana tankar, tryckfat, batterier av flaskor och gasflaskpaket samt ventiler och andra tillbehör till dem som hör till transportabla tryckbärande anordningar träder dock 3 § 2 mom. samt 4, 6, 7, 10 och 11 § i kraft den 1 juli 2005.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

Tankar, förpackningar och bulkcontainrar som stämmer överens med de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Sådana tankar, tryckfat, batterier av flaskor och flaskpaket samt ventiler och andra tillbehör till dem som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som stämmer överens med de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande får i Finland släppas ut på marknaden till och med den 30 juni 2007 och här tas i bruk även senare, om de har släppts ut på marknaden senast nämnda dag.

Om det i fråga om tankar, tryckfat, batterier av flaskor eller flaskpaket samt ventiler eller andra tillbehör till dem som avses i 2 och 3 mom. och som hör till transportabla tryckbärande anordningar inte utförs förnyad bedömning av överensstämmelse, skall märkningarna om överensstämmelse stämma överens med de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Om ett anmält eller godkänt organ börjar utföra sådana periodiska besiktningar av UN-gaskärl som avses i 10 § 8 punkten eller 11 § 2 punkten, skall detta organ innan det inleder sin verksamhet ansöka om utökat erkännande för denna uppgift hos den myndighet som erkänner organet.

Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24
Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingfors den 19 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga 5

FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER TFÄ-BESIKTNINGSORGAN

1. Ett TFÄ-besiktningsorgan skall vara oberoende av berörda parter och skall tillhandahålla besiktningsorganstjänster för utomstående. TFÄ-besiktningsorganet och den personal som utför besiktningar får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör, köpare, ägare, innehavare, användare eller ansvarig för underhåll av de förpackningar, tankar och bulkcontainrar, inbegripet tillbehör, som organet har i uppdrag att besikta, eller vara ombud för någon av dessa parter. Organet får inte vara direkt inblandat i konstruktion, tillverkning, saluföring eller underhåll av förpackningar, tankar och bulkcontainrar, inbegripet tillbehör, och får inte heller företräda en tredje part som utövar denna verksamhet. Denna princip utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkare av förpackningar, tankar eller bulkcontainrar och organet.

2. Samtliga berörda parter skall ha tillgång till ett TFÄ-besiktningsorgans tjänster. Det får inte förekomma orimliga finansiella eller andra villkor. Organets verksamhet skall bedrivas under ickediskriminerande former.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.