321/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 12 § 4 mom., 15 § 3 mom., 16 § 1 mom., 17 § 2 och 3 mom. samt 22 § 4 mom.,

av dem 17 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 399/2004 och 22 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 845/2004, samt

fogas till 9 § ett nytt 9 mom., till 16 § ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom förordning 247/2004 samt till förordningen nya 18 a § och 28 a § som följer:

9 §
Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd och betalning av specialstöd

Om jordbrukaren har ett avtal om ekologisk husdjursproduktion skall han årligen till TE-centralen lämna en anmälan med uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. Antalet djur uppges på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett i enlighet med antalet djur den 1 juni och den 1 september det år då ansökan om avtal lämnades in och den 1 december, den 1 mars, den 1 juni och den 1 september under andra år. Om ansökan om specialstöd endast gäller nötkreatur behöver blanketten inte lämnas in. Antalet nötkreatur beräknas på grundval av uppgifterna i det nötdjursregister som förs av Lantbrukets Datacentral. I fråga om nötkreatur är antalet djurenheter medeltalet av antalet djurenheter den 1 juni och den 1 september det år då ansökan om avtal lämnades in och mellan den 2 september och den 1 september, dessa dagar medräknade, under andra år. Antalet djurenheter i fråga om andra djur än nötkreatur är medeltalet av antalet djurenheter under anmälningsdagarna den 1 juni och den 1 september det år ansökan om avtal lämnades in och den 1 december, den 1 mars, den 1 juni och den 1 september under andra år. På grundval av jordbrukarens utredning kan man i medeltalet bortse från ett djurantal till följd av ett sådant kortvarigt produktionsuppehåll som krävs inom vissa former av husdjursproduktion eller som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad eller ändring av produktionsinriktningen eller ett oöverkomligt hinder. Jordbrukaren kan anmäla produktionsuppehållen till TE-centralen med den ovan nämnda blanketten som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Avtal om anläggning och skötsel av skyddszon

En skyddszon som anläggs på åker och som är belägen invid en bäck, ett annat vattendrag eller ett utfallsdike skall vara minst 15 meter bred i genomsnitt. Ett strandområde som avtalet omfattar kan vara högst ca 20 meter brett, om det inte finns särskilda skäl att godkänna ett bredare område. Skötselåtgärderna kan vara exempelvis slåtter eller gallring eller röjning av trädbestånd eller buskage.


Avtal om ekologisk produktion
15 §
Förutsättningar som gäller jordbrukaren

Avtal om ekologisk produktion kan ingås, förutsatt att jordbrukaren ansluter sig till det kontrollsystem för ekologisk produktion beträffande åkerbruk som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholprodukter eller fortfarande omfattas av kontrollsystemet. När jordbrukaren har lämnat in ansökan om det avtal som avses här till TE-centralen skall han samtidigt på Kontrollcentralens för växtproduktion blankett lämna in en separat ansökan till TE-centralen om anslutning till det ovan nämnda kontrollsystemet, om han inte redan omfattas av systemet. Jordbrukaren skall omfattas av kontrollsystemet under hela avtalsperioden.

16 §
Förutsättningar som gäller brukningsenheten

Avtal om ekologisk produktion kan ingås för huvuddelen av gårdsbruksenhetens åkerareal, när de åkerområden som lämnas utanför avtalet är små och det på grund av deras beskaffenhet eller läge inte är ändamålsenligt att bedriva ekologisk produktion på dem. Som sådana åkerområden kan betraktas bland annat uppodlade kärr som ligger långt borta från driftscentrumet eller åkrar som annars lämpar sig illa för ekologisk odling.


Om det på gårdsbruksenheten väljs tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten i samband med miljöstödet enligt 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk eller ingås avtal om främjande av naturens mångfald, anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng eller åkerodling på grundvattenområden skall de skiften som omfattas av avtalen i fråga lämnas utanför avtalet om ekologisk produktion.

17 §
Odlingsförutsättningar

På en gårdsbruksenhet som genom ett avtal om ekologisk produktion har förbundit sig att lägga om åkrarna till ekologisk produktion skall under det fjärde och femte avtalsåret odlas spannmål, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vall för utsädesproduktion, grönsaker inklusive örter, bär eller frukt på sammanlagt minst 30 procent av den åkerareal där ekologisk produktion bedrivs. I undantagsfall kan emellertid godkännas att den årliga andelen under det fjärde och femte avtalsåret är i genomsnitt 30 procent, om det kan motiveras med avseende på de enskilda skiftenas arealer och växtföljdens ändamålsenlighet. På en gårdsbruksenhet på vars åkrar ekologisk produktion redan bedrivs skall i växtföljden ingå spannmål, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vall för utsädesproduktion, grönsaker inklusive örter, bär eller frukt på sammanlagt minst 30 procent av den åkerareal där ekologisk produktion bedrivs.

Vall som odlas på ett avtalsskifte för vilket specialstöd betalas får inte vara äldre än fyra skördeår, frånsett betes-, blålusern- och getrutearealer, för vilkas del också äldre vallar kan godkännas, om de fortfarande är i gott skick. Kravet på förnyelse av vall gäller inte åkerrenar, skyddsremsor eller stadgeenliga odlingstekniska vändtegar. Hela avtalsområdet kan bestå av vall bara på en gårdsbruksenhet där skörden främst används som foder för de egna djuren. I växtföljden för åkerväxter får högst 50 procent bestå av ett enda spannmålsslag, potatis eller ettåriga specialväxter som hör till samma växtsläkte, exempelvis rybs och raps.


18 a §
Avtal om ekologisk husdjursproduktion

Jordbrukaren skall uppfylla de förutsättningar i fråga om ekologisk produktion som föreskrivs i 15 § 1 och 2 mom. Jordbrukaren skall vara ansluten till det kontrollsystem för ekologisk produktion som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholprodukter (346/2000) beträffande såväl åkerbruk som minst en inriktning inom djurproduktionen eller ansluta sig till kontrollsystemet i fråga. Om jordbrukaren inte är ansluten till kontrollsystemet, eller inte är ansluten till det beträffande minst en inriktning inom djurproduktionen, skall han till TE-centralen lämna in en separat ansökan om anslutning till kontrollsystemet eller om att produktionsinriktningen i fråga fogas till kontrollsystemet. Jordbrukaren skall omfattas av kontrollsystemet under hela avtalsperioden. Jordbrukaren skall omfattas av kontrollsystemet beträffande den inriktning inom djurproduktionen för vilken han ansöker om stöd. Produktionsinriktningen kan ändras under avtalsperioden. Ansökan uppgörs på Kontrollcentralens för växtproduktion blankett. Ansökan skall lämnas in till TE-centralen samtidigt som ansökningsblanketten för avtal om ekologisk husdjursproduktion lämnas in.. Senast den 15 september under det första avtalsåret skall jordbrukaren ha godkänts att omfattas av kontrollsystemet och den inledande kontroll som verkställs av TE-centralen och som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning ovan vara utförd.

I fråga om ekologisk husdjursproduktion skall dessutom bestämmelserna i 16-18 § om förutsättningar och begränsningar som gäller ekologisk produktion beaktas. Vad som i 16 § 2 mom. bestäms om omläggning av betesskiften på lägenheter med nötkreatur, hästar, får eller getter gäller dock inte ekologisk husdjursproduktion. Inom den ekologiska husdjursproduktionen tillämpas de enhetskoefficienter för djur som föreskrivs i 1 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (646/2000). När det gäller nötkreatur skall enhetskoefficienterna på basis av djurens ålder beaktas.

Om jordbrukaren har ett gällande avtal om ekologisk produktion skall detta avtal hävas innan avtalet om ekologisk husdjursproduktion ingås. Hävning av avtalet orsakar inga återkrav.

Om gårdsbruksenhetens genomsnittliga antal djurenheter för djur som berättigar till stöd för ekologisk husdjursproduktion understiger en djurenhet eller om jordbrukaren lägger ned husdjursproduktionen beträffande de djur som berättigar till stöd för ekologisk husdjursproduktion skall avtalet om ekologisk husdjursproduktion genom TE-centralens beslut ändras till ett avtal enligt 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000). I ett beslut om ändring förblir avtalsperioden densamma som i det tidigare avtalet. Till följd av att avtalet ändrats betalas specialstöd endast för växtproduktion under den återstående avtalstiden. Stöd som betalts på basis av ekologisk husdjursproduktion skall återkrävas. Stödet återkrävs inte om den ekologiska husdjursproduktionen har lagts ned på grund av ett oöverstigligt hinder enligt 43 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. Jordbrukaren skall höras innan avtalet ändras.

22 §
Avtal om främjande av naturens mångfald

Avtalsområdet får inte beskogas, gödslas eller behandlas med bekämpningsmedel. TE-centralen kan från fall till fall tillåta gödsling av rast- och matplatser för vilda fåglar. Betesgång tillåts från fall till fall och skall genomföras så att den inte medför skadlig övergödning av växtligheten i området eller erosion. De växtarter som används skall vara vilda växter som är typiska för området. Sedvanliga odlingsväxter kan dock odlas på rast- och matplatser för fåglar.


28 a §
Avtal om kalkfilterdikning år 2005

Från ingången av 2005 kan avtal om kalkfilterdikning enligt 28 § inte ingås med jordbrukare.


Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.