320/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 maj 2004 om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor (438/2004) 1 §, 5 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 15―18 § samt

fogas till 13 § 1 mom. en ny 5 punkt samt till förordningen nya 16 a § och 20 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det integrerade system för administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädning, nedan det integrerade systemet, vilket skall iakttas vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan stödförordningen.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår dessutom i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen.

2 kap.

Ansökan om stöd och utmärkning av skiften

5 §
Utmärkning av skiften

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett kantdike, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte kan ha endast ett slags gårdsstödsegenskap. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet med undantag för samfällda betesområden och på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan gårdsbruksenheter samt eventuella trädgårdsland som brukas till husbehov och som inte omfattas av arrendering eller utarrendering av basskiftet och inte är föremål för en ansökan om stöd. Basskiftena skall anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften

Ett jordbruksskifte är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena i varje basskifte anges med bokstäver från A framåt.

6 §
Fastställande av gränsen för ett basskifte

Gränsen för ett basskifte går längs kanten av den odlade åkerarealen, om basskiftet avgränsas av ett vattendrag, en väg, en skog, en gräns för ägorätt, en gräns för ett produktionsområde, en gräns för ett område som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, en gårdsstödsegenskap, en kommungräns eller en annan motsvarande gräns.


12 §
Arealer som administrationen har godkänt

Sådana arealer enligt artikel 68.1 i tillämpningsförordningen som administrationen har godkänt är arealer som mätts med takymeter, GPS-utrustning eller med en motsvarande mätnoggrannhet vid en kontroll i det andra skedet som administrationen utfört.

Om mätresultat som avses i 1 mom. inte är tillgängliga, utgör de senast digitaliserade arealer som meddelats producenten före inlämnandet av stödansökan arealer som administrationen har godkänt.

Till den digitaliserade areal som avses i 2 mom. och som administrationen har godkänt hör digitaliseringsfel gällande gränslinjen för ett basskifte. En förutsättning är dock att den som ansöker om stöd vid behov har delat in jordbruksskiftena på ett korrekt sätt inom gränserna för mätnoggrannheten och att den permanent icke odlade areal som mäts vid övervakningen inte överstiger 20 procent av den uppmätta arealen av basskiftet.

13 §
Kartbilaga

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som har odlats men som inte har digitaliserats tidigare,

4) driftscentrets läge har ändrats, eller

5) om producenten uppger en större areal för ett basskifte än den areal som administrationen har godkänt.


15 §
Ansökningar som lämnats in för sent

På stöd för jordbruksgrödor och därtill ansluten trädesersättning som utbetalats med stöd av en försenad stödansökan eller bilagan till stödansökan görs avdrag enligt vad som bestäms i artikel 21 i tillämpningsförordningen.

16 §
Återkallelse av hela stödansökan eller ett skifte i stödansökan

Hela stödansökan eller ett skifte eller en del av ett skifte kan återkallas så som framgår av artikel 22 i tillämpningsförordningen Återkallelsen skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 14 § innan de kontrollkontakter som avses i artikel 22.1 tredje stycket i tillämpningsförordningen.

16 a §
Korrigering av stödansökan

Stödansökan får korrigeras efter att den har lämnats in, om det i ansökan upptäcks ett sådant uppenbart fel som anges i artikel 19 i tillämpningsförordningen.

Ett uppenbart fel enligt 1 mom. får korrigeras vid kontrollen då felet går att observera på basis av ansökan, dokument som fogats till ansökan och uppgifter som framläggs som stöd för ansökan.

3 kap.

Överföring av besittningsrätt

17 §
Möjligheter att ändra på odlingsskiften efter ansökningstiden

Det är möjligt att i stödansökan lägga till enskilda bas- och jordbruksskiften som ännu inte deklarerats i stödansökan och att göra ändringar avseende användningen eller stödordningen enligt artikel 15 i tillämpningsförordningen. I stödansökan får också läggas till sådana enskilda bas- och jordbruksskiften som under året i fråga inte har deklarerats på någons stödansökan.

För att stöd för jordbruksgrödor skall betalas för ett enskilt skifte enligt 1 mom. förutsätts att jordbrukaren till den myndighet som avses i 14 § lämnar in en tillräcklig utredning över besittningen av skiftet, en anmälan om såningsarealer och en ändringsblankett för basskiften senast den dag som fastställs i artikel 15.2 i tillämpningsförordningen sådan den lyder i kommissionens förordning (EG) nr 239/2005. Vid ändringar av besittningen betraktas ett skriftligt köpebrev, ett arrendeavtal eller ett annat avtal om överföring av besittningen som en tillräcklig utredning över besittningen av ett skifte.

Om Europeiska gemenskapernas kommission av särskilda skäl beviljar undantag från den sista såningsdagen, skall blanketterna enligt 2 mom. lämnas in senast den sista såningsdag som kommissionen har fastställt genom undantagsförordning i de områden som undantaget omfattar.

18 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

När besittningen av en hel lägenhet överförs enligt artikel 74 i tillämpningsförordningen efter att stödansökan har lämnats men före utbetalningen av stöd för jordbruksgrödor, skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Besittningen skall överföras senast den 31 augusti.

Utredningar om saken och blankett nummer 156 skall inlämnas till den myndighet som avses i 14 § senast den 11 september.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 a §
Förhindrande av kontroll

Stödansökan avslås om kontrollen förhindras i enlighet med artikel 23.2 i tillämpningsförordningen.

Bestämmelsen i 1 mom. får tillämpas också på annat förhindrande än fysiskt förhindrande av kontroll på plats.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.