319/2005

Given i Helsingfors den 19 maj 2005

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 5 mom., 18 § 4 mom., 19 § 4 mom. och 20 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller övervakningen av sådana nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel inom jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005 (148/2005), nedan förordningen om miljöstödets tilläggsdel,

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005 (206/2005), nedan förordningen om kompensationsbidragets tilläggsdel, samt

5) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005 (13/2005), nedan förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion.

Denna förordning tillämpas dock inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 3 kap. i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 4 kap. i förordningen om nordligt stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) djurgrupp dikor, mjölkkor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, kvigor som är minst sex månader och högst två år gamla, kvigor som är över två år gamla, tjurar som är minst sex månader och högst två år gamla, tjurar som är över två år gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar, suggor, galtar, slaktsvin, unga avelssuggor, unga avelsgaltar, hönor inklusive moderhönor, moderdjur av anka, broilermödrar, moderdjur av gås, moderdjur av kalkon, hägnade moderdjur av fasan, hägnade moderdjur av and, broilrar, ankor, gäss, kalkoner, hägnade fasaner, hägnade änder, tackor som är minst ett år gamla, tackor under ett år som har lammat, hongetter som är minst ett år gamla, hongetter under ett år som har fått avkomma, avelsston inklusive ponnyston, finska hästar som är minst ett år gamla samt övriga hästar och ponnyer som är minst ett år och högst tre år gamla,

2) stöd för växtproduktion nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare, nationell tilläggsdel i miljöstödet, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt nationellt stöd för potatisproduktion.

2 kap.

Stöd för växtproduktion

3 §
Påföljder för arealfel i stöd för växtproduktion

De nationella stöden för växtproduktion, med undantag av den nationella tilläggsdelen i miljöstödet och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget, övervakas och påföljderna fastställs enligt stödform eller stödtyp enligt vad som bestäms i 18 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, men inte enligt växtartsgrupp inom dessa. Om övervakning av den nationella tilläggsdelen till miljöstödet och kompensationsbidraget föreskrivs särskilt i 5 och 6 §.

Om skillnaden mellan den uppgivna och den konstaterade mindre arealen i förhållande till den konstaterade arealen är:

1) högst 3 procent men dock högst 2 hektar, betalas stödet utgående från den areal som godkänts vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen,

3) över 20 procent men mindre än 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen, eller

4) 50 procent eller mer, betalas inget stöd alls.

Såsom foderareal som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 14 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nordligt stöd används den foderareal som konstaterats vid övervakningen utan de avdrag som anges i 2 mom.

4 §
Nationellt stöd för potatisproduktion

Om det i samband med övervakningen framgår att jordbrukaren inte har använt sådant stödberättigat utsäde som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion, skall stöd för potatisproduktion inte betalas för den areal inom vilken det har använts utsäde för vilket stöd inte kan beviljas.

Om jordbrukaren inte hör till det register som avses i 7 § i förordningen om nationellt stöd för potatisproduktion, kan stöd inte betalas förrän det har konstaterats att jordbrukaren har registrerat sig på behörigt sätt.

Fullgörandet av det kontrakt som utgör en förutsättning för förhöjt stöd skall övervakas med hjälp av verifikat över försäljningen av potatis eller någon annan motsvarande utredning. Om det vid övervakningen konstateras att produktionen inte berättigar till förhöjt stöd, skall stöd inte betalas för den areal vars produktion inte berättigar till stöd.

Vid övervakningen skall man på basis av försäljningskvitton eller andra verifikat kontrollera användningen av potatis på gården samt för försäljning. Om det vid övervakningen konstateras att potatis odlas för eget bruk eller till foder skall stöd inte betalas till denna del.

5 §
Övervakning av den nationella tilläggsdelen i miljöstödet

Den nationella tilläggsdelen i miljöstödet betalas för den areal som konstaterats och godkänts för växterna vid övervakningen av bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet, så som därom bestäms i 4 § 2 mom. i förordningen om tilläggsdel.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. betalas tilläggsdelen för de växter som anges i 6 § i förordningen om tilläggsdel högst för den areal för växten i fråga som berättigar till tilläggsdel och som jordbrukaren uppgett i stödansökan 2005 och till högst samma belopp som stödet för den växt som jordbrukaren uppgett.

Med avvikelse från vad som bestäms ovan görs på Åland i den nationella tilläggsdelen i miljöstödet ett avdrag som är lika stort som de eventuella påföljderna vid övervakningen av miljöstödet.

6 §
Övervakning av den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget

Förutsättningarna för betalning av den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget för stödberättigande åkerareal har angetts i 6 § i förordningen om kompensationsbidragets tilläggsdel.

Den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget kan betalas högst för den areal som berättigar till kompensationsbidrag.

I 8 § i denna förordning bestäms om påföljderna för den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget om den jordbrukarsed som är ett villkor för kompensationsbidrag inte iakttas.

7 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om de i 11 § i förordningen om nordligt stöd nämnda minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd inte har iakttagits på jordbruksskiftet, sänks de nordliga stöd som beviljas för skiftet med 20 procent.

8 §
Övervakning av normal jordbrukarsed på orten

Förutsättningarna för normal jordbrukarsed på orten definieras i 10―12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005 (149/2005) och i 16 och 19 § i stödlagen finns bestämmelser om sänkning och förvägran av stöd på grund av att normal jordbrukarsed inte iakttagits.

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan förutsätter betalningen av den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget att normal god jordbrukarsed iakttas så som bestäms därom i 4 § i förordningen om kompensationsbidragets tilläggsdel.

3 kap.

Stöd för husdjursskötsel

9 §
Påföljder i fråga om stöd för husdjursskötsel

Konstateras det att skillnaden mellan det anmälda och det vid övervakningen på basis av bokföringen eller på annat sätt fastställda faktiska eller genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp i förhållande till det faktiska djurantalet är

1) högst 5 procent eller högst två djur, används som grund för fastställande av stöd det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent, eller om skillnaden är antingen tre eller fyra djur, används som grund för fastställande av stöd det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, används som grund för fastställande av stöd det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det uppgivna och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, antecknas det djurantal som används som grund för fastställande av stöd som noll.

Om det konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för fastställande av stöd inte kan utredas på ett tillförlitligt sätt på basis av bokföringen, betalas för denna djurgrupp inte något stöd för stödåret i fråga.

Om det vid kontroll av förteckningen över nötkreatur samt de verifikat som gäller djur konstateras att antalet stödberättigade dagar för nötkreaturen på lägenheten ändras med mer än fyra dagar, skall det genomsnittliga antalet nötkreatur på lägenheten räknas på nytt.

10 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet i fråga om stöd för husdjursskötsel

I 20 § i stödlagen finns bestämmelser om förvägran av stöd på grund av att det gängse produktionssätt som anges i 10 § 2 mom. 2 punkten i stödlagen inte har iakttagits.

Om det i samband med övervakningen av gården framkommer att djuren sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller de bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, skall överträdelserna omedelbart anmälas till kommunalveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten skall informeras om att utredning av saken har inletts.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

11 §
Förfarande

Om den skillnad som fastställs i areal eller djurantal leder till ett annat slutresultat än den skillnad som fastställs i procent, används vid kontrollen det resultat som är mera fördelaktigt för sökanden.

I stöden för växtproduktion skall de avdrag för påföljder som beror på fel i arealen göras före avdrag för andra påföljder.

I stöden för husdjursskötsel skall den sänkning för påföljder som beror på skillnader i djurantal göras före sänkningar på grund av andra påföljder.

12 §
Verkningar av övervakningen av EU-stöd

Vid övervakningen av sådana stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen i samband med övervakningen av nationella stöd skall vid övervakningen och underrättandet om detta till stödtagaren iakttas vad som i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare bestäms om de allmänna principerna för kontroller.

13 §
Förvaring av bokföring

Sökanden skall för eventuella kontroller spara alla dokument som ansluter sig till ansökan om stöd, förteckningar som anknyter till bokföringen samt kvitton på köp och försäljning eller andra kvitton åtminstone under det år för vilket stöd söks samt de tre följande åren.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.