315/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter (1201/2000) 2 § 2 och 3 mom. och 4 § 2 mom. samt

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definition på förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter samt på företagsstorlek

Med små och medelstora företag avses företag som, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt övriga kriterier på små och medelstora företag i rekommendationen.

Med små företag avses företag som, enligt definitionen i kommissionens i 2 mom. Nämnda rekommendation, sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år och som uppfyller de kriterier som beskriver fristående företag samt de övriga kriterierna i rekommendationen.

4 §
Uppföljning och bedömning av hur projektet genomförs och hur verkningsfullt stödet är

Den som beviljar stöd skall, för bedömning av hur verkningsfullt stödet är, förutsätta att stödtagaren rapporterar om verkningarna av projektet tidigast två år från den tidpunkt då sista raten av stödet för projektet har betalts ut.


11 §
Utgifter som är godtagbara inom ramen för investeringsstödet

Utgifter som är godtagbara inom ramen för investeringsstödet är också utgifter för inköp av begagnade maskiner och anordningar i de fall då följande villkor är uppfyllda:

1) i en deklaration från säljaren fastställs maskinernas och anordningarnas exakta ursprung och bekräftas att dessa inte redan omfattas av något nationellt stöd eller gemenskapsstöd,

2) inköp av maskinerna och anordningarna innebär betydande fördelar för produktionssystemet eller projektet eller så är maskinerna och anordningarna nödvändiga på grund av exceptionella omständigheter,

3) inköpspriset för maskiner och anordningar motsvarar deras faktiska värde och inköpspriset är lägre än priset på motsvarande nya maskiner eller anordningar,

4) de begagnade maskinernas och anordningarnas tekniska egenskaper uppfyller de krav som ställs på projektet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.