313/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning den 27 mars 2002 om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002), sådan den lyder delvis ändrad i kommunikationsministeriets förordning 314/2003, anmärkningarna 5 och 6 i avsnitt 2.2.3.1.1, anmärkningarna 1―2 i underpunkt c) i avsnitt 2.2.42.1.5, fotnoterna b, c och d i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, fotnot b i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, varvid de nuvarande fotnoterna c och d blir fotnoter b respektive c, fotnoterna b och c i förteckningen avsnitt 2.2.8.3, varvid de nuvarande fotnoterna d―g blir fotnoter b―e, benämningarna av UN-numret 3363 under klassificeringskod M11 i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, avsnitt 2.2.9.4, särbestämmelser 626―627 i avsnitt 3.3.1, punkter (3)―(5) i förpackningsinstruktion P204 i avsnitt 4.1.4.1, varvid de nuvarande punkterna (6)―(8) blir punkter (3)―(5), farlighetsnumren 72, 723, 73, 74, 75 och 76 och deras betydelse i avsnitt 5.3.2.3.2, avsnitt 6.1.5.7 och 6.1.5.7.1―6.1.5.7.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.4, 6.1.5.9, 6.1.5.9.1―6.1.5.9.2 blir respektive avsnitt 6.1.5.7, 6.1.5.7.1―6.1.5.7.4, 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.2, rubriken och avsnittsnumren i avsnitt 6.1.6.1, avsnitt 6.1.6.2, anmärkningen i det nynumrerade avsnittet 6.2.1.5.3, inledande anmärkning 5 i kapitel 6.8, varvid nuvarande inledande anmärkning 6 blir inledande anmärkning 5 i bilagan,

ändras innehållsförteckningen till bilagan, underpunkt a) och det första stycket i underpunkt c) i avsnitt 1.1.3.1, underpunkt f) i avsnitt 1.1.3.2, texten innan tabellen och tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3, avsnitt 1.1.4.2.2, 1.1.4.3, 1.1.4.5.2 och 1.2.1, de nuvarande fotnoterna 1―3 till fotnoter 2―4 i avsnitt 1.2.2.1, kapitel 1.3 och 1.4, den nuvarande fotnoten 4 till fotnot 5 i kapitel 1.5, avsnitt 1.5.2, 1.6.1.1 och 1.6.1.2, nuvarande fotnot 6 till fornot 7 i avsnitt 1.6.1.3, nuvarande fotnot 7 till fornot 8 i avsnitt 1.6.1.4, avsnitt 1.6.1.6, 1.6.2.3, 1.6.3.10, 1.6.3.13, 1.6.3.15―1.6.3.21, 1.6.4.6, 1.6.4.9, 1.6.4.12, 1.6.4.13, 1.6.4.14, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.2.1―1.7.2.3, 1.8.1―1.8.2 och 1.8.3, kapitel 1.9 och 1.10, avsnitt 2.1.3.4, 2.1.3.5.4 och 2.1.3.8, det femte och sjätte stycket i anmärkning 2 i det nynumrerade avsnittet 2.1.3.10, de nuvarande fotnoterna 6―10 till fotnoter 7―11 i kapitel 2.2, underpunkt c) i avsnitt 2.2.2.1.6, anmärkningen av UN-numret 1078 under klassificeringskod 2A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, anmärkningen och benämningen av UN-numret 1010 under klassificeringskod 2F i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, tredje stycket i avsnitt 2.2.3.1.1, avsnitt 2.2.3.1.3, benämningarna 1263 under klassificeringskod F1 samt klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.3.3, första stycket i avsnitt 2.2.41.1.12, första stycket i avsnitt 2.2.41.1.13, avsnitt 2.2.41.1.18, klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.41.3, texten innan förteckningen i avsnitt 2.2.41.4, klassificeringskod SW i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, klassificeringskoder W1, W2, WF1, WF2, WS och WFC i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, klassificeringskod OTC i förteckningen i avsnitt 2.2.51.3, första stycket i avsnitt 2.2.52.1.7, första stycket i avsnitt 2.2.52.1.8, avsnitt 2.2.52.4, första stycket i avsnitt 2.2.61.1.3, avsnitt 2.2.61.1.11, benämningarna 3276 och 3278 under klassificeringskod T1, klassificeringskoderna T2 och T3, benämningen 3283 under klassificeringskod T5, benämningen 3315 under klassificeringskod T8, klassificeringskoderna TW1, TO1 och TC3 samt klassificeringskod TFC i förteckningen i avsnitt 2.2.61.3, avsnitt 2.2.62, underpunkterna d) och e) i avsnitt 2.2.7.1.2, definitionerna "kolli", " kriticitetssäkerhetsindex" och " transportindex" i avsnitt 2.2.7.2, rubriken i tabellen i avsnitt 2.2.7.6.1.1, avsnitt 2.2.7.6.2.2, A1-värde för Californium Cf-252 i tabellen i avsnitt 2.2.7.7.2.1, avsnitt 2.2.7.8.3, underpunkt a) i avsnitt 2.2.7.9.1, underpunkt b) i avsnitt 2.2.7.9.3, avsnitt 2.2.7.9.7, underpunkt c) i avsnitt 2.2.8.1.6, den första strecksatsen i avsnitt 2.2.8.1.9, benämningarna för 3066 under klassificeringskod C9 i förteckningen och klassificeringskoder CFT och COT samt den nymärkta fotnoten e i förteckningen i avsnitt 2.2.8.3, benämningen av klassificeringskoden M8 i avsnitt 2.2.9.1.2, avsnitt 2.2.9.1.9―2.2.9.1.12, klassificeringskod M2 och miljöfarliga ämnen i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, underpunkt b) i avsnitt 3.1.2.2, avsnitt 3.1.2.4, underpunkt a) i avsnitt 3.1.2.6, avsnitt 3.1.2.8.1.3, förklarande anmärkningar (10), (11), (12) och den första och tredje strecksatsen i förklarande anmärkningar (13) och tabell A i avsnitt 3.2.1, avsnitt 3.2.2, sista stycket i särbestämmelse 172 och särbestämmelser 203, 215, 219, 290, 296, 309, 311―499, 513, 517, 527, 535, 562, 568, 593, 623, 636, 637 och 640 i avsnitt 3.3.1, avsnitt 3.4, rubriken i del 4, anmärkningen i avsnitt 4.1.1, avsnitt 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.16, 4.1.2.4, 4.1.3.4 och 4.1.3.5, särbestämmelse PP9 i förpackningsinstruktion P002, förpackningsinstruktion P099, punkt (3)d), rubriken innan punkt (4), punkt (5)d), underpunkt t till underpunkt ta i den nynumrerade punkten (10), det tredje stycket i den nynumrerade punkten (10) z, den nynumrerade punkten (11), benämningarna UN 1953, 1955, 2600, 3303, 3304, 3305 och 3306 i tabell 1, rubrikraden och benämningarna UN 1010, 1030, 1067, 3083, 3153, 3154, 3160, 3162, 3307―3310 och 3337―3340 i tabell 2 samt tabell 3 i förpackningsinstruktion P200, förpackningsinstruktion P203, den nynumrerade punkten (3) i förpackningsinstruktion P204, förpackningsinstruktion P205, punkt (1) i förpackningsinstruktion P400, kolumn "Innerförpackningar" i förpackningsinstruktion P403, förpackningsinstruktion P404, andra delen i förpackningsinstruktion P407, den sista delen i förpackningsinstruktion P504, tabellen i förpackningsinstruktion P520, förpackningsinstruktion P601, punkt (3) i förpackningsinstruktion P602, förpackningsinstruktioner P620, P650, P903 och P904 samt den första delen i förpackningsinstruktion P906 i avsnitt 4.1.4.1, sista delen i förpackningsinstruktion IBC08, förpackningsinstruktion IBC99 och rubriken av förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, förpackningsinstruktioner LP02 och LP99 i avsnitt 4.1.4.3, kolumn "UN-nummer" i koden PR1 och underpunkt (4) i koden PR7 i förteckningen i avsnitt 4.1.4.4, avsnitt 4.1.5.5, 4.1.6, 4.1.6.1―4.1.6.10, 4.1.7.1.1, 4.1.7.2.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3, 4.1.8.5, 4.1.9.1.4 och 4.1.9.2.1, underpunkt b) i avsnitt 4.1.9.2.3, särbestämmelse MP5 i avsnitt 4.1.10.4, den inledande anmärkningen 1 i kapitel 4.2, rubriken i avsnitt 4.2.1, avsnitt 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.9.5.1, 4.2.5.2.1 och 4.2.5.2.2, raderna T2 och T4 i tabellen i avsnitt 4.2.5.2.5, rubrikraderna till tabellerna T1―T22 och T50 i avsnitt 4.2.5.2.6, särbestämmelserna TP3, TP5 och TP13 i avsnitt 4.2.5.3, inledande anmärkning 1 i kapitel 4.3, anmärkning 1 i avsnitt 4.3.3.1.1, UN-numren 1010, 3153 och 3154 i förteckningen i avsnitt 4.3.3.2.5, del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1, avsnitt 4.3.4.1.2, första stycket och underpunkterna c) och d) i avsnitt 4.3.4.1.3, den inledande anmärkningen i kapitel 4.4, underpunkt a) i avsnitt 5.1.2.1, avsnitt 5.1.2.2, sista stycket i avsnitt 5.2.1.5, fotnot 1 i avsnitt 5.2.1.6, avsnitt 5.2.1.7.4, 5.2.2.1.6, 5.2.2.1.8 och 5.2.2.2.1.1, underpunkt c) i avsnitt 5.2.2.2.1.6, förlagor för etiketter nr 7A, 7B, 7C, 7E och 11 i avsnitt 5.2.2.2.2, fotnot 1 till fotnot 3 och fotnot 2 till fotnot 4 i avsnitt 5.3, avsnitt 5.3.2.1.1, första stycket innan tabellen i avsnitt 5.3.2.2.1, avsnitt 5.3.2.2.3, sista stycket i avsnitt 5.3.2.3.1, underpunkterna c)―i) i avsnitt 5.4.1.1.1, avsnitt 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6 och 5.4.1.1.7, varvid de nuvarande fotnoterna 2―4 blir fotnoter 6―8 i kapitel 5.4, avsnitt 5.4.1.1.8, 5.4.1.1.9 och 5.4.1.1.12, underpunkterna a) och d) i avsnitt 5.4.1.2.1, underpunkt b) i avsnitt 5.4.1.2.2, avsnitt 5.4.1.2.4, rubriken i avsnitt 5.4.1.2.5, avsnitt 5.4.1.2.5.1 och 5.4.1.4.1, fotnot 1 till fotnot 9 i kapitel 5.5, avsnitt 5.5.1.2 och 5.5.1.3, underpunkt a)(ii) i avsnitt 6.1.3.1, avsnitt 6.1.3.11―6.1.3.13 och 6.1.4.8.7, underpunkterna a) och b) i avsnitt 6.1.5.1.11, avsnitt 6.1.5.2.1 och 6.1.5.2.2, anmärkningen i avsnitt 6.1.5.2.5, avsnitt 6.1.5.2.6 och 6.1.5.2.7, underpunkt d) i tabellen i avsnitt 6.1.5.3.1, de nynumrerade avsnitten 6.1.5.3.5, 6.1.5.7.2 och 6.1.5.7.3, rubriken och första stycket i avsnitt 6.1.6, de nuvarande fotnoterna 1a och 1b till fotnot 2a samt den nuvarande fotnoten 1c till fotnot 2b i kapitel 6.2, avsnitt 6.2.1.1.1, underpunkt b) i avsnitt 6.2.1.1.2, avsnitt 6.2.1.1.3 och 6.2.1.1.4, underpunkt d) i avsnitt 6.2.1.2, underpunkt e) i avsnitt 6.2.1.3.2, avsnitt 6.2.1.3.3, den nynumrerade fotnoten 2a i avsnitt 6.2.1.4.1, anmärkningen i avsnitt 6.2.1.4.4 och anmärkningen i underpunkt b) i avsnitt 6.2.1.4.4, avsnitt 6.2.1.4.6 och 6.2.1.5.1, det första stycket och underpunkterna a)―d) i avsnitt 6.2.1.6.1, avsnitt 6.2.1.7 och 6.2.1.7.2, underpunkt l) i avsnitt 6.2.1.7.3, avsnitt 6.2.1.7.4, 6.2.1.7.5, 6.2.1.7.6, 6.2.1.8.2 och 6.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.3, avsnitt 6.2.3.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.4.2, avsnitt 6.2.4.3, 6.2.5.1.1, 6.2.5.1.2 och 6.2.5.2.1, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.2, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.3, avsnitt 6.2.5.5, rubriken i avsnitt 6.2.5.6, avsnitt 6.2.5.6.2.1 och 6.2.5.6.2.2, underpunkt i) i avsnitt 6.2.5.6.3.1, avsnitt 6.2.5.7 och 6.2.5.8 med sina fotnoter, avsnitt 6.3.1.2, underpunkt a) i avsnitt 6.3.2.9, avsnitt 6.4.5 och 6.4.5.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.2, avsnitt 6.4.5.3 och 6.4.5.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.2, avsnitt 6.4.5.4.3, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.5, avsnitt 6.4.6.1, underpunkterna b) och c) i avsnitt 6.4.6.2, underpunkt a) i avsnitt 6.4.6.4, underpunkt a) i avsnitt 6.4.7.16, avsnitt 6.4.8.5, underpunkt b)(i) i avsnitt 6.4.11.1, sista satsen i underpunkt a) i avsnitt 6.4.11.2, avsnitt 6.4.11.5 och 6.4.14, underpunkt b) i avsnitt 6.4.17.2, underpunkt a) i avsnitt 6.4.20.2, avsnitt 6.4.20.4, underpunkt a) i avsnitt 6.4.23.9, avsnitt 6.5.2.1.1, 6.5.4.2.1 och 6.5.4.3.3, det nynumrerade avsnittet 6.5.4.3.7, underpunkt a) i avsnitt 6.5.4.6.3, avsnitt 6.6.3.2, den inledande anmärkningen 1 i kapitel 6.7, rubriken i avsnitt 6.7.2, definitionen "UN-tank", underpunkt b)(iii) i definitionen "Beräkningstryck" och definitionen "Beräkningstemperaturområde" i avsnitt 6.7.2.1, avsnitt 6.7.2.2.10 och 6.7.2.12.2, underpunkt e) i avsnitt 6.7.2.13.1, avsnitt 6.7.2.13.2, tredje stycket i avsnitt 6.7.2.19.1, underpunkt b)(ii) i definitionen "Beräkningstryck" i avsnitt 6.7.3.1, tredje stycket i avsnitt 6.7.3.15.1, tredje stycket i avsnitt 6.7.4.14.1, avsnitt 6.7.5.3.1 och 6.7.5.3.2, tredje stycket i avsnitt 6.7.5.12.1, inledande anmärkningar 1 och 3 i kapitel 6.8, avsnitt 6.8.2.1.7, 6.8.2.2.3 och 6.8.2.2.4, tredje stycket i avsnitt 6.8.2.4.2, andra stycket i avsnitt 6.8.2.4.3, avsnitt 6.8.2.5.1 och 6.8.2.5.2, varvid de nuvarande fotnoterna 14―18 blir fotnoter 13―17, avsnitt 6.8.2.6 och 6.8.2.7, det nynumrerade avsnittet 6.8.3.2.27, avsnitt 6.8.3.4.3, 6.8.3.4.9 och 6.8.3.4.13, den första strecksatsen i avsnitt 6.8.3.5.2, avsnitt 6.8.3.5.11, särbestämmelserna TE1, TE6, TE10, TE14 och TE15 i underpunkt b) i avsnitt 6.8.4, den andra strecksatsen i underpunkt a) i avsnitt 6.8.5.1.1, inledande anmärkning 1 i kapitel 6.9, avsnitt 6.9.5.2 och 7.1.7, särbestämmelse VW6 i avsnitt 7.2.4, avsnitt 7.3.1 och 7.3.2, rubriken i avsnitt 7.4, avsnitt 7.5.1.4, fotnot a i avsnitt 7.5.2.2, tilläggsbestämmelserna CW4, CW17 och CW31, anmärkning 3 till tilläggsbestämmelse CW33, stycket (1.1)a)(ii), anmärkningen till stycket (1.1)c) samt styckena (3.3)c) och (5.5) i avsnitt 7.5.11 i bilagan, samt

fogas till bilagan nya avsnitt 1.6.1.7―1.6.1.10, 1.6.3.25―1.6.3.40, 1.6.4.15―1.6.4.20 och 1.6.8, till slutet av avsnitt 1.7.3 ett nytt stycke, ett nytt avsnitt 1.7.6, ett nytt kapitel 1.11, ett nytt avsnitt 2.1.3.9, varvid det nuvarande avsnittet 2.1.3.9 blir avsnitt 2.1.3.10, till klassificeringskod 6A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3 en ny benämning 2857, till avsnitt 2.2.42.1.2 efter klassificeringskoden S4 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.42.1.5 nya anmärkningar 1―3, till förteckningen i avsnitt 2.2.42.3 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.43.1.5 en ny anmärkning, till förteckningen i avsnitt 2.2.61.3 nya benämningar 3381 och 3382 under klassificeringskod T1, nya benämningar 3440, 3381 och 3382 under klassificeringskod T4, en ny fotnot h under klassificeringskoder T6 och T7, varvid de nuvarande fotnoterna h―m blir fotnoter i―n, nya benämningar 3383 och 3384 under klassificeringskod TF1 och nya benämningar 3389 och 3390 under klassificeringskod TC1, till avsnitt 2.2.7.1.2 en ny underpunkt f), till avsnitt 2.3 ett nytt avsnitt 2.3.6, till avsnitt 3.3.1 nya särbestämmelser 201, 243, 626―631 och 648―651, till slutet av avsnitt 4.1.1.2 en ny anmärkning, nya avsnitt 4.1.1.19 och 4.1.1.19.1―4.1.1.19.6, till avsnitt 4.1.4.1 till förpackningsinstruktion P002 en ny särbestämmelse PP84 och till slutet en ny del, till förpackningsinstruktion P200 en ny punkt (7), varvid de nuvarande punkterna (7)―(10) blir punkter (8)―(11), till slutet av förpackningsinstruktion P400 en ny del, till slutet av förpackningsinstruktion P403 en ny del, till förpackningsinstruktion P410 en ny särbestämmelse PP83 och en ny förpackningsinstruktion P903b, till förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2 ett nytt UN-nummer 3110, nya avsnitt 4.1.6.11―4.1.6.14, 4.2.1.18, 4.2.1.18.1 och 4.2.1.18.2, till avsnitt 4.2.5.2.6 ett nytt kapitel innan tabellen, till tabellen T50 i avsnitt 4.2.5.2.6 en ny fjärde rad "UN 1010 butadiener och kolväten, blandning, stabiliserad", till avsnitt 4.2.5.3 nya särbestämmelserna TP32, TP33 och TP34, ett nytt avsnitt 4.3.4.1.4, till avsnitt 4.3.5 nya särbestämmelser TU37, TU38 och TU39, ett nytt kapitel 4.5, ett nytt avsnitt 5.3.2.2.4, till avsnitt 5.4.1 en ny anmärkning, nya avsnitt 5.4.1.1.6.1―5.4.1.1.6.3 och 5.4.1.1.17, till slutet av avsnitt 6.1.4.1.1 en ny anmärkning, ett nytt avsnitt 6.1.5.3.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.3―6.1.5.3.5 blir avsnitt 6.1.5.3.4―6.1.5.3.6 och de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.5.1―6.1.5.3.5.6 blir avsnitt 6.1.5.3.6.1―6.1.5.3.6.6, till kapitel 6.2 en ny inledande anmärkning 2, varvid den nuvarande inledande anmärkningen blir inledande anmärkning 1, nya avsnitt 6.2.1.1.5, 6.2.1.1.5.1―6.2.1.1.5.4, 6.2.1.3.3.1―6.2.1.3.3.5.4 och 6.2.1.5.2, varvid det nuvarande avsnittet 6.2.1.5.2 blir avsnitt 6.2.1.5.3, nya avsnitt 6.2.4.1.5, 6.2.4.3.1―6.2.4.3.3, 6.2.4.4, och 6.2.5.9, till slutet av avsnitt 6.4.6.4 ett nytt stycke, nya avsnitt 6.5.2.1.2 och 6.5.4.2.2, varvid de nuvarande avsnitten 6.5.4.2.2 och 6.5.4.2.3 blir avsnitt 6.5.4.2.3 respektive 6.5.4.2.4, nya avsnitt 6.5.4.3.5 och 6.5.4.3.6, varvid det nuvarande avsnittet 6.5.4.3.5 blir avsnitt 6.5.4.3.7, till avsnitt 6.7.2.1 nya definitioner "Finkornstål", "Smältsäkring" och "Offshoretank", till avsnitt 6.8.2.2.1 ett nytt andra stycke, ett nytt avsnitt 6.8.2.2.10, ett nytt avsnitt 6.8.2.4.6 och motsvarande rubrik, nya avsnitt 6.8.3.2.18 och 6.8.3.2.19, varvid de nuvarande avsnitten 6.8.3.2.18―6.8.3.2.26 blir avsnitt 6.8.3.2.20―6.8.3.2.28, till slutet av avsnitt 6.8.3.4.6 ett nytt stycke, till avsnitt 6.8.4 till underpunkt b) nya särbestämmelser TE22―TE24, till underpunkt c) en ny särbestämmelse TA3 och till underpunkt d) en ny särbestämmelse TT8, nya kapitel 6.10 och 6.11, ett nytt avsnitt 7.1.8, till avsnitt 7.3.3 en ny rubrik samt nya särbestämmelser VW15―VW17, till avsnitt 7.5.11 nya tilläggsbestämmelser CW34―CW36, ett nytt kapitel 7.7, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2005.

Kommissionens direktiv 2004/89/EG (32004L0089); EGT nr L 293, 16.9.2004, s. 14
Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24

Helsingfors den 21 april 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Liisa Virtanen

Bilaga OBS! Filens storlek 15 606 kt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.