312/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 13 april 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets förordning den 21 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (277/2002), sådan den lyder delvis ändrad i kommunikationsministeriets förordning 313/2003, anmärkningen i avsnitt 1.1.4.3, avsnitt 1.6.3.22, anmärkningen i avsnitt 1.6.5, anmärkningarna 5 och 6 i avsnitt 2.2.3.1.1, anmärkningarna 1―2 i underpunkt (c) i avsnitt 2.2.42.1.5, fotnoterna b, c och d i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, fotnot b i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, varvid de nuvarande fotnoterna c och d blir fotnoter b respektive c, fotnoterna b och c i förteckningen avsnitt 2.2.8.3 varvid de nuvarande fotnoterna d―g blir fotnoter b―e, benämningarna av UN-numret 3363 under klassificeringskod M11 i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, avsnitt 2.2.9.4, särbestämmelser 527 och 626―627 i avsnitt 3.3.1, punkter (3)―(5) i förpackningsinstruktion P204 i avsnitt 4.1.4.1, varvid de nuvarande punkterna (6)―(8) blir punkter (3)―(5), farlighetsnumren 72, 723, 73, 74, 75 och 76 och deras betydelse i avsnitt 5.3.2.3.2, avsnitt 6.1.5.7 och 6.1.5.7.1―6.1.5.7.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.4, 6.1.5.9, 6.1.5.9.1―6.1.5.9.2 blir respektive avsnitt 6.1.5.7, 6.1.5.7.1―6.1.5.7.4, 6.1.5.8, 6.1.5.8.1―6.1.5.8.2, rubriken och avsnittsnumren i 6.1.6.1, avsnitt 6.1.6.2, anmärkningen i det nynumrerade avsnittet 6.2.1.5.3, inledande anmärkning 5 i kapitel 6.8, varvid nuvarande inledande anmärkning 6 blir inledande anmärkning 5 i bilaga A, anmärkningen i avsnitt 9.2.3.2.2, avsnitten 9.2.4.2.1 och 9.2.4.2.2 i bilaga B, kapitel 20.1, varvid kapitlen 20.2―20.4 blir kapitel 20.1―20.3 i bilaga C,

ändras 2 § 1 mom. 4) punkten, 3 § 4 mom., 7 § 1 mom., innehållsförteckningen till bilagor, den fjärde strecksatsen i underpunkt (b) i avsnitt 1.1.2.1, avsnitt 1.1.2.2 och 1.1.2.5, underpunkt (a) och det första stycket i underpunkt (c) i avsnitt 1.1.3.1, underpunkt (f) i avsnitt 1.1.3.2, förteckningen och anmärkning 1 i avsnitt 1.1.3.6.2, tabellen i avsnitt 1.1.3.6.3, avsnitt 1.1.4.2.2 och 1.2.1, kapitel 1.3 och 1.4, avsnitt 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.6, 1.6.2.3, 1.6.3.9, 1.6.3.10, 1.6.3.12―1.6.3.20, 1.6.4.6, 1.6.4.8―1.6.4.9, 1.6.4.12, 1.6.4.13, 1.6.5.1 och 1.6.5.2, andra stycket i avsnitt 1.6.5.3, avsnitt 1.6.5.4, 1.6.5.6―1.6.5.9, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.2.1―1.7.2.3, 1.8.1―1.8.2 och 1.8.3, första stycket i avsnitt 1.9.5.1, kapitel 1.10, avsnitt 2.1.3.4, 2.1.3.5.4, 2.1.3.8, det femte och sjätte stycket i anmärkning 2 i det nynumrerade avsnittet 2.1.3.10, de nuvarande fotnoterna 3―5 och 8 till fotnoter 1―3 respektive 5 i kapitel 2.2, underpunkt (c) i avsnitt 2.2.2.1.6, anmärkningen av UN-numret 1078 under klassificeringskod 2A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, anmärkningen och benämningen av UN-numret 1010 under klassificeringskod 2F i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3, det tredje stycket i avsnitt 2.2.3.1.1, avsnitt 2.2.3.1.3, benämningarna 1263 under klassificeringskod F1 samt klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.3.3, det första stycket i avsnitt 2.2.41.1.12, det första stycket i avsnitt 2.2.41.1.13, tabellen i avsnitt 2.2.41.1.17, avsnitt 2.2.41.1.18, klassificeringskod D i förteckningen i avsnitt 2.2.41.3, texten innan förteckningen i avsnitt 2.2.41.4, klassificeringskod SW i förteckningen i avsnitt 2.2.42.3, klassificeringskoder W1, W2, WF1, WF2, WS och WFC i förteckningen i avsnitt 2.2.43.3, klassificeringskod OTC i förteckningen i avsnitt 2.2.51.3, det första stycket i avsnitt 2.2.52.1.7, det första stycket i avsnitt 2.2.52.1.8, tabellen i avsnitt 2.2.52.1.16, avsnitt 2.2.52.4, det första stycket i avsnitt 2.2.61.1.3, avsnitt 2.2.61.1.11, benämningarna 3276 och 3278 under klassificeringskod T1, klassificeringskoderna T2 och T3, benämningen 3283 under klassificeringskod T5, benämningen 3315 under klassificeringskod T8, klassificeringskoderna TW1, TO1 och TC3 samt klassificeringskod TFC i förteckningen i avsnitt 2.2.61.3, avsnitt 2.2.62, underpunkterna (d) och (e) i avsnitt 2.2.7.1.2, definitionerna "kolli", "kriticitetssäkerhetsindex" och " transportindex" i avsnitt 2.2.7.2, rubriken i tabellen i avsnitt 2.2.7.6.1.1, avsnitt 2.2.7.6.2.2, A1-värde för Californium Cf-252 i tabellen i avsnitt 2.2.7.7.2.1, avsnitt 2.2.7.8.3, underpunkt (a) i avsnitt 2.2.7.9.1, underpunkt (b) i avsnitt 2.2.7.9.3, avsnitt 2.2.7.9.7, underpunkt (c) i avsnitt 2.2.8.1.6, den första strecksatsen i avsnitt 2.2.8.1.9, benämningarna för 3066 under klassificeringskod C9 och klassificeringskoder CFT och COT samt den nymärkta fotnoten e i förteckningen i avsnitt 2.2.8.3, benämningen av klassificeringskoden M8 i avsnitt 2.2.9.1.2, avsnitt 2.2.9.1.9―2.2.9.1.12, klassificeringskod M2 och miljöfarliga ämnen i förteckningen i avsnitt 2.2.9.3, underpunkt (b) i avsnitt 3.1.2.2, avsnitt 3.1.2.4, underpunkt (a) i avsnitt 3.1.2.6, avsnitt 3.1.2.8.1.3, förklarande anmärkningar (10), (11), (12) och (20) i avsnitt 3.2.1 och tabell A, avsnitt 3.2.2, det sista stycket i särbestämmelse 172 i avsnitt 3.3.1, särbestämmelser 203, 215, 219, 290, 296, 309, 311―499, 513, 517, 535, 562, 593, 636, 637 och 640, avsnitt 3.4, anmärkningen i avsnitt 4.1.1, avsnitt 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.16, 4.1.2.4, 4.1.3.4 och 4.1.3.5, särbestämmelse PP9 i förpackningsinstruktion P002, förpackningsinstruktion P099, punkt (3)(d), rubriken innan punkt (4), punkt (5)(d), underpunkt t till underpunkt ta i den nynumrerade punkten (10), det tredje stycket i den nynumrerade punkten (10) z, den nynumrerade punkten (11), benämningarna UN 1953, 1955, 2600, 3303, 3304, 3305 och 3306 i tabell 1, rubrikraden och benämningarna UN 1010, 1030, 1067, 1965, 3083, 3153, 3154, 3160, 3162, 3307―3310 och 3337―3340 i tabell 2 samt tabell 3 i förpackningsinstruktion P200, förpackningsinstruktioner P203 och P205, punkt (1) i förpackningsinstruktion P400, kolumn "Innerförpackningar" i förpackningsinstruktion P403, förpackningsinstruktion P404, andra delen i förpackningsinstruktion P407, den sista delen i förpackningsinstruktion P504, tabellen i förpackningsinstruktion P520, förpackningsinstruktion P601, punkt (3) i förpackningsinstruktion P602, förpackningsinstruktioner P620, P650, P903 och P904 samt den första delen i förpackningsinstruktion P906 i avsnitt 4.1.4.1, den sista delen i förpackningsinstruktion IBC08, förpackningsinstruktion IBC99 och rubriken av förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2, förpackningsinstruktioner LP02 och LP99 i avsnitt 4.1.4.3, kolumn "UN-nummer" i koden och underpunkt (4) i koden PR7 i förteckningen i avsnitt 4.1.4.4, avsnitt 4.1.5.5, 4.1.6, 4.1.6.1―4.1.6.10, 4.1.7.1.1, 4.1.7.2.1, 4.1.8.3, 4.1.8.5, 4.1.9.1.4 och 4.1.9.2.1, underpunkt (b) i avsnitt 4.1.9.2.3, särbestämmelse MP5 i avsnitt 4.1.10.4, rubriken i avsnitt 4.2.1, avsnitt 4.2.1.1, 4.2.1.4, 4.2.1.9.5.1, 4.2.5.2.1 och 4.2.5.2.2, raderna T2 och T4 i tabellen i avsnitt 4.2.5.2.5, rubrikraderna till tabellerna T1―T22 och T50 i avsnitt 4.2.5.2.6, särbestämmelserna TP3, TP5 och TP13 i avsnitt 4.2.5.3, anmärkning 1 i avsnitt 4.3.3.1.1, UN-numren 1010, 3153 och 3154 i förteckningen samt den sista fotnoten i avsnitt 4.3.3.2.5, del 4 i tabellen i avsnitt 4.3.4.1.1, avsnitt 4.3.4.1.2, det första stycket och underpunkterna (c) och (d) i avsnitt 4.3.4.1.3, den inledande anmärkningen i kapitel 4.4, den inledande anmärkningen i kapitel 4.5, avsnitt 4.5.1.1, underpunkt (a) i avsnitt 5.1.2.1, avsnitt 5.1.2.2, fotnot 1 i avsnitt 5.2.1.6, avsnitt 5.2.1.7.4, 5.2.2.1.6 och 5.2.2.2.1.1, underpunkt (c) i avsnitt 5.2.2.2.1.6, förlagor för etiketter nr 7A, 7B, 7C, 7E och 11 i avsnitt 5.2.2.2.2, avsnitt 5.3.1.1.2, 5.3.1.6.1 och 5.3.2.1.4, första stycket innan tabellen i avsnitt 5.3.2.2.1, avsnitt 5.3.2.2.3, underpunkterna (c), (d) och (f) i avsnitt 5.4.1.1.1, avsnitt 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6, 5.4.1.1.7 och 5.4.1.1.8, underpunkt (d) i avsnitt 5.4.1.2.1, underpunkt (b) i avsnitt 5.4.1.2.2, avsnitt 5.4.1.2.4, rubriken i avsnitt 5.4.1.2.5, avsnitt 5.4.1.2.5.1, underpunkt (a) i avsnitt 5.4.3.1, stycket "last" i avsnitt 5.4.3.8, rubriken i avsnitt 5.5.1, avsnitt 5.5.1.2, fotnot 2 i avsnitt 5.5.1.3, underpunkt (a)(ii) i avsnitt 6.1.3.1, avsnitt 6.1.3.11―6.1.3.13 och 6.1.4.8.7, underpunkterna (a) och (b) i avsnitt 6.1.5.1.11, avsnitt 6.1.5.2.1 och 6.1.5.2.2, anmärkningen i avsnitt 6.1.5.2.5, avsnitt 6.1.5.2.6 och 6.1.5.2.7, underpunkt (d) i tabellen i avsnitt 6.1.5.3.1, de nynumrerade avsnitten 6.1.5.3.5, 6.1.5.7.2 och 6.1.5.7.3, rubriken och första stycket i avsnitt 6.1.6, de nuvarande fotnoterna 1a och 1b till fotnot 2a samt den nuvarande fotnoten 1c till fotnot 2b i kapitel 6.2, avsnitt 6.2.1.1.1, 6.2.1.1.2, 6.2.1.1.3 och 6.2.1.1.4, underpunkt (d) i avsnitt 6.2.1.2, underpunkt (e) i avsnitt 6.2.1.3.2, avsnitt 6.2.1.3.3, den nynumrerade fotnoten 2a i avsnitt 6.2.1.4.1, anmärkningen i avsnitt 6.2.1.4.4 och anmärkningen i underpunkt (b) i avsnitt 6.2.1.4.4, avsnitt 6.2.1.4.6 och 6.2.1.5.1, det första stycket och underpunkterna (a)―(d) i avsnitt 6.2.1.6.1, avsnitt 6.2.1.7 och 6.2.1.7.2, underpunkt (l) i avsnitt 6.2.1.7.3, avsnitt 6.2.1.7.4, 6.2.1.7.5, 6.2.1.7.6, 6.2.1.8.2 och 6.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.3, avsnitt 6.2.3.2.2, rubriken i avsnitt 6.2.4.2, avsnitt 6.2.4.3, 6.2.5.1.1, 6.2.5.1.2 och 6.2.5.2.1, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.2, första stycket i avsnitt 6.2.5.2.3, avsnitt 6.2.5.5, rubriken i avsnitt 6.2.5.6, avsnitt 6.2.5.6.2.1 och 6.2.5.6.2.2, underpunkt (i) i avsnitt 6.2.5.6.3.1, avsnitt 6.2.5.7 och 6.2.5.8 med sina fotnoter, avsnitt 6.3.1.2, underpunkt (a) i avsnitt 6.3.2.9, avsnitt 6.4.5 och 6.4.5.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.2, avsnitt 6.4.5.3 och 6.4.5.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.1, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.2, avsnitt 6.4.5.4.3, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.4, första stycket innan underpunkterna i avsnitt 6.4.5.4.5, avsnitt 6.4.6.1, underpunkterna (b) och (c) i avsnitt 6.4.6.2, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.6.4, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.7.16, avsnitt 6.4.8.5, underpunkt (b)(i) i avsnitt 6.4.11.1, sista satsen i underpunkt (a) i avsnitt 6.4.11.2, avsnitt 6.4.11.5 och 6.4.14, underpunkt (b) i avsnitt 6.4.17.2, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.20.2, avsnitt 6.4.20.4, underpunkt (a) i avsnitt 6.4.23.9, avsnitt 6.5.2.1.1, 6.5.4.2.1 och 6.5.4.3.3, det nynumrerade avsnittet 6.5.4.3.7, underpunkt (a) i avsnitt 6.5.4.6.3, avsnitt 6.6.3.2, de nuvarande fotnoterna 4, 8 och 11 till fotnot 1, de nuvarande fotnoterna 6 och 10 till fotnot 2, fotnot 5 till fotnot 4, fotnot 7 till fotnot 5 samt fotnot 9 till fotnot 6 i kapitel 6.7, den inledande anmärkningen 1 i kapitel 6.7, rubriken i avsnitt 6.7.2, definitionen "UN-tank", underpunkt (b)(iii) i definitionen "Beräkningstryck" och definitionen "Beräkningstemperaturområde" i avsnitt 6.7.2.1, avsnitt 6.7.2.2.10 och 6.7.2.12.2, underpunkt (e) i avsnitt 6.7.2.13.1, 6.7.2.13.2, tredje och fjärde stycket i avsnitt 6.7.2.19.1, underpunkt (b)(ii) i definitionen "Beräkningstryck" i avsnitt 6.7.3.1, tredje och fjärde stycket i avsnitt 6.7.3.15.1, tredje och fjärde stycket i avsnitt 6.7.4.14.1, avsnitt 6.7.5.3.1 och 6.7.5.3.2, tredje och fjärde stycket i avsnitt 6.7.5.12.1, inledande anmärkning 3 i kapitel 6.8, avsnitt 6.8.2.1.7, 6.8.2.2.3 och 6.8.2.2.10, det tredje stycket i avsnitt 6.8.2.4.2, det andra stycket i avsnitt 6.8.2.4.3, den åttonde strecksatsen i avsnitt 6.8.2.5.1, den högra spalten i avsnitt 6.8.2.5.2, varvid den nuvarande fotnoten 14 blir fotnot 13, avsnitt 6.8.2.6 och 6.8.2.7, det nynumrerade avsnittet 6.8.3.2.27, avsnitt 6.8.3.4.3 och 6.8.3.4.9, den fjärde strecksatsen i avsnitt 6.8.3.4.11, avsnitt 6.8.3.4.13, den första strecksatsen i avsnitt 6.8.3.5.2, varvid den nuvarande fotnoten 16 i kapitel 6.8 blir fotnot 14, det första stycket i avsnitt 6.8.3.5.10, avsnitt 6.8.3.5.11 och 6.8.3.5.12, särbestämmelserna TE1, TE6, TE10, TE14 och TE15 i underpunkt (b) i avsnitt 6.8.4, den andra strecksatsen i underpunkt (a) i avsnitt 6.8.5.1.1, inledande anmärkning 1 i kapitel 6.9, avsnitt 6.9.5.2, inledande anmärkning 1 i kapitel 6.10, avsnitt 6.10.3.6, underpunkterna (c), (e) och (f)(iii) i avsnitt 6.10.3.8, avsnitt 6.10.3.9, 6.10.4, särbestämmelse V7 i avsnitt 7.2.4, avsnitten 7.3.1 och 7.3.2, fotnot a i avsnitt 7.5.2.2, avsnitt 7.5.5.1 och 7.5.10, anmärkning 3 till tilläggsbestämmelse CV33, punkt (1.1)(a)(ii), anmärkningen till punkt (1.1)(c) samt punkter (3.3)(c) och (5.5) i avsnitt 7.5.11, i bilaga A, andra stycket i avsnitt 8.1.1, underpunkt (a) i avsnitt 8.1.2.2, rubriken i avsnitt 8.2.2, avsnitt 8.2.2.3.4, 8.2.2.3.5, 8.2.2.5.2, 8.2.2.5.3 och 8.2.3, tilläggsbestämmelse S15 i avsnitt 8.5, kapitel 9.1, rubriken i kapitel 9.2, avsnitt 9.2.1, 9.2.2.3.1 och 9.2.2.3.2, underpunkt (c) i avsnitt 9.2.2.5.1, avsnitt 9.2.3.1.2, 9.2.4.2, 9.2.4.5, 9.2.4.7.1 och 9.3.2―9.3.5, rubriken i avsnitt 9.3.6, avsnitt 9.3.7.1―9.3.7.3 och 9.5.3 i bilaga B, rubriken, avsnitt "Definitioner" och "Anmälningsplikt" i del 20, rubriken i det nynumrerade kapitlet 20.1, det nynumrerade avsnittet 20.1.1, det sjätte stycket och den andra strecksatsen i det sjunde stycket i det nynumrerade avsnittet 20.1.2, det första stycket i det nynumrerade avsnittet 20.3.1, det nynumrerade avsnittet 20.3.2.1, det första stycket i det nynumrerade avsnittet 20.3.2.2 i bilaga C, samt

fogas till bilaga A nya avsnitt 1.6.1.7―1.6.1.10 och 1.6.3.21, varvid det nuvarande avsnittet 1.6.3.21 blir avsnitt 1.6.3.40, nya avsnitt 1.6.3.22―1.6.3.39, 1.6.4.14―1.6.4.20, 1.6.5.0, 1.6.5.10, 1.6.5.11 och 1.6.8, till slutet av avsnitt 1.7.3 ett nytt stycke, ett nytt avsnitt 1.7.6, ett nytt avsnitt 2.1.3.9, varvid det nuvarande avsnittet 2.1.3.9 blir avsnitt 2.1.3.10, till klassificeringskod 6A i förteckningen i avsnitt 2.2.2.3 en ny benämning 2857, till avsnitt 2.2.42.1.2 efter klassificeringskoden S4 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.42.1.5 nya anmärkningar 1―3, till förteckningen i avsnitt 2.2.42.3 en ny klassificeringskod S5, till avsnitt 2.2.43.1.5 en ny anmärkning, till förteckningen i avsnitt 2.2.61.3 nya benämningar 3381 och 3382 under klassificeringskod T1, nya benämningar 3440, 3381 och 3382 under klassificeringskod T4, en ny fotnot h under klassificeringskoder T6 och T7, varvid de nuvarande fotnoterna h―m blir fotnoter i―n, nya benämningar 3383 och 3384 under klassificeringskod TF1 och nya benämningar 3389 och 3390 under klassificeringskod TC1, till avsnitt 2.2.7.1.2 en ny underpunkt (f), till avsnitt 2.3 ett nytt avsnitt 2.3.6, till avsnitt 3.3.1 nya särbestämmelser 201, 243, 626―631 och 648―651, till slutet av avsnitt 4.1.1.2 en ny anmärkning, nya avsnitt 4.1.1.19 och 4.1.1.19.1―4.1.1.19.6, till avsnitt 4.1.4.1 till förpackningsinstruktion P002 en ny särbestämmelse PP84 och till slutet en ny del, till förpackningsinstruktion P200 en ny punkt (7), varvid de nuvarande punkterna (7)―(10) blir punkter (8)―(11), till slutet av förpackningsinstruktion P400 en ny del, till slutet av förpackningsinstruktion P403 en ny del, till förpackningsinstruktion P410 en ny särbestämmelse PP83 och en ny förpackningsinstruktion P903b, till förteckningen i förpackningsinstruktion IBC520 i avsnitt 4.1.4.2 ett nytt UN-nummer 3110, en ny benämning till UN-numret 3119 och ett nytt UN-nummer 3120, nya avsnitt 4.1.6.11―4.1.6.14, 4.2.1.18, 4.2.1.18.1 och 4.2.1.18.2, till avsnitt 4.2.5.2.6 ett nytt kapitel innan tabellen, till tabellen T50 i avsnitt 4.2.5.2.6 en ny fjärde rad "UN 1010 butadiener och kolväten, blandning, stabiliserad", till avsnitt 4.2.5.3 nya särbestämmelserna TP32, TP33 och TP34, till avsnitt 4.3.5 nya särbestämmelser TU37, TU38 och TU39, ett nytt avsnitt 5.3.2.2.4, till slutet av avsnitt 5.3.2.3.1 ett nytt stycke, nya avsnitt 5.4.1.1.6.1―5.4.1.1.6.3 och 5.4.1.1.17, till slutet av avsnitt 6.1.4.1.1 en ny anmärkning, ett nytt avsnitt 6.1.5.3.3, varvid de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.3―6.1.5.3.5 blir avsnitt 6.1.5.3.4―6.1.5.3.6 och de nuvarande avsnitten 6.1.5.3.5.1―6.1.5.3.5.6 blir avsnitt 6.1.5.3.6.1―6.1.5.3.6.6, till kapitel 6.2 en ny inledande anmärkning 2, varvid den nuvarande inledande anmärkningen blir inledande anmärkning 1, nya avsnitt 6.2.1.1.5, 6.2.1.1.5.1―6.2.1.1.5.4, 6.2.1.3.3.1―6.2.1.3.3.5.4 och 6.2.1.5.2, varvid det nuvarande avsnittet 6.2.1.5.2 blir avsnitt 6.2.1.5.3, nya avsnitt 6.2.4.1.5, 6.2.4.3.1―6.2.4.3.3, 6.2.4.4 och 6.2.5.9, till slutet av avsnitt 6.4.6.4 ett nytt stycke, nya avsnitt 6.5.2.1.2 och 6.5.4.2.2, varvid de nuvarande avsnitten 6.5.4.2.2 och 6.5.4.2.3 blir avsnitt 6.5.4.2.3 respektive 6.5.4.2.4, nya avsnitt 6.5.4.3.5 och 6.5.4.3.6, varvid det nuvarande avsnittet 6.5.4.3.5 blir avsnitt 6.5.4.3.7, till avsnitt 6.7.2.1 nya definitioner "Finkornstål", "Smältsäkring" och "Offshoretank", nya avsnitt 2.8.2.2.11, 6.8.3.2.18 och 6.8.3.2.19, varvid de nuvarande avsnitten 6.8.3.2.18―6.8.3.2.26 blir avsnitt 6.8.3.2.20―6.8.3.2.28, till slutet av avsnitt 6.8.3.4.6 ett nytt stycke, ett nytt avsnitt 6.8.3.6, till avsnitt 6.8.4 till underpunkt (b) nya särbestämmelser TE22―TE24, till underpunkt (c) en ny särbestämmelse TA3 och till underpunkt (d) en ny särbestämmelse TT8, ett nytt kapitel 6.11, till avsnitt 7.3.3 en ny rubrik samt nya särbestämmelserna VV15―VV17, till avsnitt 7.5.11 nya tilläggsbestämmelser CV34―CV36, till bilaga B i avsnitt 8.1.2.1 en ny underpunkt (d), till avsnitt 8.2.2.3.2 en ny underpunkt (n), varvid de nuvarande avsnitten (n)―(r) blir avsnitt (o)―(s), som följer:

2 §
Definitioner

Om inget annat bestäms senare, avses i denna förordning och bilagorna till den med


4) fordon alla färdiga eller ofullbordade motordrivna fordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h, samt släpvagnar, med undantag av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon och motorredskap; då bestämmelser som gäller förpackningar, tankar och tankcontainrar samt märkningen av dem och fordonet tillämpas, betraktas emellertid även jordbruks- och skogsbrukstraktorer, terrängfordon, motorredskap och deras släpvagnar samt släpanordningar som fordon,


3 §
Bilagorna till förordningen

Bilaga C innehåller bestämmelser om lokala transporter, transporter i buss och bestämmelser om övriga specialtransporter.

7 §
Ruttbegränsningar

De ruttbegränsningar för transport av farliga ämnen som avses i 14 b § 1 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) gäller sådana farliga ämnen jämte deras mängder som avses i kapitel 1.9 kategori A och B i bilaga A.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 2005.

Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingfors den 13 april 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga OBS! Filens storlek 17 676 kt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.