311/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 11 mars 2005 om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal (151/2005) ett nytt 2 mom. och till 11 § nya 2 och 3 mom. som följer:

7 §
Förlängning av förbindelse om kompensationsbidrag och miljöstöd

En jordbrukare som har ingått förbindelse om miljöstöd år 2000 kan förlänga giltighetstiden för sin förbindelse. På sin ansökan om arealstöd för 2005 kan en jordbrukare som har ingått förbindelse om miljöstöd år 2000 uppge att han önskar förlänga förbindelseperioden för sin femåriga förbindelse med två år.

11 §
Ansökningstiden för avtal om specialstöd

Om jordbrukaren har ett avtal om ekologisk husdjursproduktion skall han senast den 15 september till arbetskrafts- och näringscentralen lämna in en anmälan på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett (215M) varav framgår uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. På samma blankett kan jordbrukaren senast den 15 september meddela arbetskrafts- och näringscentralen om eventuella produktionsuppehåll.

Om ansökan om avtal om specialstöd eller anmälan om antal djur lämnas in för sent minskas det stöd som betalas på grundval av såväl åkerbruk som djurantal så som bestäms i avdelning II i del II av kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.


Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.