306/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1992 om växtförädlarrätt (789/1992) 38 § samt

fogas till lagen nya 6 f, 6 g och 34 b § som följer:

6 f §
Rätt till uppgifter om odling av en skyddad sort

En sortägare har rätt att ur det i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsedda landsbygdsnäringsregistret få de uppgifter som behövs för att förverkliga den i 6 c § avsedda betalningsskyldigheten. Som sådana uppgifter får följande uppgifter om en odlare lämnas ut:

1) odlarens namn, adress och telefonnummer,

2) lägenhetssignum,

3) språkkod,

4) uppgifter om huruvida åkerarealen i odlarens besittning är mindre än 10 hektar, i fråga om en skyddad potatissort över 2 hektar eller i fråga om odling av tidig potatis under täckmaterial över 1 hektar,

5) uppgifter om huruvida odlingsarealen för växtsorter som skyddas enligt Europeiska gemenskapens växtförädlarrätt överstiger en areal som kalkylmässigt behövs för att producera 92 ton spannmål,

6) uppgifter om huruvida odlingsarealen för potatissorter som skyddas enligt Europeiska gemenskapens växtförädlarrätt överstiger en areal som kalkylmässigt behövs för att producera 185 ton potatis, samt

7) odlingsarealer per växtsort när det gäller egenproducerat utsäde av skyddade växtsorter.

En sortägare får använda uppgifter som lämnats ut i enlighet med 1 mom. endast för att förverkliga sin rätt till ersättning enligt 6 c §. Sortägaren har inte rätt att lämna uppgifterna vidare.

En förutsättning för utlämnande av uppgifter enligt 1 mom. är att sortägaren och odlaren eller organisationer som representerar dem i enlighet med 6 c § har avtalat om den ersättning som skall betalas till sortägaren.

6 g §
Förstöring av uppgifter om odling av en skyddad sort

Ett år efter utgången av det kalenderår beträffande vilket uppgifter har lämnats ut för förverkligande av den betalningsskyldighet som avses i 6 c § skall sortägaren förstöra de uppgifter som lämnats ut med stöd av 6 f §.

34 b §
Missbruk av uppgifter om odling av en skyddad sort

Den som i strid med det syfte som anges i 6 f § 2 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar ut eller använder sådana uppgifter som lämnats ut med stöd av 6 f § skall för missbruk av uppgifter om odling av en skyddad sort dömas till böter.

38 §
Forum

Laga domstol för behandling av ärenden med stöd av denna lag är Helsingfors tingsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 258/2004
JsUB 1/2005
RSv 29/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.