305/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) 2 § och 5 § 2 mom. som följer:

2 §
Registrets ändamål

Uppgifterna i registret används inom landsbygdsnäringsförvaltningen vid förvaltning och övervakning av stöd, vid annan beredning av beslutsfattandet, vid planering av åtgärder och vid uppföljning och kontroll av deras verkningar, för statistiska ändamål och för forskning. Vidare kan uppgifterna i registret användas för verkställande av uttag av den ersättning enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992) som skall betalas till sortägaren för nyttjande av egenproducerat utsäde, enligt vad som bestäms om saken i nämnda lag, samt för tillsyn över veterinära bestämmelser och föreskrifter och för administration som denna förutsätter.

5 §
Uppgifter i registret

Som allmänna uppgifter kan i registret införas uppgifter om registerenheterna, ägarna eller innehavarna av registerenheter, arealerna för markanvändningsslagen, de växtarter och växtsorter som odlas på registerenheten, odlingsarealen för dessa samt uppgifter om huruvida det använda utsädet är certifikatutsäde. Allmänna uppgifter är registerenhetens namn, läge och fastighetsbeteckning och registerenhetens signumuppgifter samt personuppgifter och uppgifter om arealerna för de olika markanvändningsslagen. Som personuppgifter får registreras registerenhetens ägares eller innehavares namn, adress, telefonnummer, personbeteckning eller affärs- och samfundssignum, ägarsignum samt uppgifter om utbildning och yrke och uppgift om ägarens eller innehavarens modersmål eller kontaktspråk. Dessutom kan i registret införas administrativa uppgifter som hänför sig till registrets användning.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

RP 258/2004
JsUB 1/2005
RSv 29/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.