302/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 48 § i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 48/2002 och 79/2003, ett nytt 7 mom. som följer:

48 §
Tystnadsplikt

Ett värdepappersföretag har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till sådana arrangörer av offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen och till sådana optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, om upplysningarna är nödvändiga för att trygga den tillsynsuppgift som ålagts dem. Ett värdepappersföretag har samma rätt att lämna upplysningar till sådana sammanslutningar med verksamhet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som ordnar handel som motsvarar offentlig handel och till sådana sammanslutningar i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar optionsföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.