300/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 1, 3 och 6 §,

sådana de lyder, 1 § i lagarna 475/1999 och 1526/2001 samt 3 och 6 § i sistnämnda lag, samt

fogas till 51 kap. 7 §, sådan den lyder i nämnda lag 1526/2001, ett nytt 2 mom. som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

1 §
Missbruk av insiderinformation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för offentlig handel

1) genom att för egen eller för någon annans räkning överlåta eller förvärva sådana värdepapper, eller

2) genom att direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana värdepapper,

skall för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För missbruk av insiderinformation döms också den som på det sätt som avses i 1 mom. utnyttjar insiderinformation som har samband med värdepapper som är föremål för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen i sådan handel.

Försök till uppsåtligt brott är straffbart.

3 §
Kursmanipulation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning manipulerar kursen för värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen, skall för kursmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Definitioner

Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen skall tillämpas på.

Som insiderinformation anses i detta kapitel sådan insiderinformation som avses i 5 kap. 1 § 1 mom. och 15 § i värdepappersmarknadslagen.

Som kursmanipulation anses i detta kapitel sådan kursmanipulation som avses i 5 kap. 12 och 15 § i värdepappersmarknadslagen.

Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på standardiserade optioner och terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt på derivatavtal som avses i 10 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer. Vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper skall även tillämpas på ingående av standardiserade derivatavtal och på ingående av derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer. Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel skall tillämpas på standardiserade optioner och terminer samt på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av den underliggande egendom som avses i derivatavtalet eller om kompenserande gottgörelse.

7 §
Begränsningsbestämmelse

Bestämmelserna i 1―4 § i detta kapitel tillämpas inte på sådan offentlig handel med värdepapper i fråga om vilken

1) en emittent förvärvar egna aktier i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk),

2) ett värdepappersföretag eller kreditinstitut stabiliserar priset på värdepapper i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.