299/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 6 § 1 punkten, 12 § 2 mom. 3 punkten och 37 § 1 mom. samt

fogas till lagen nya 15 a―15 c §, till 25 § nya 3 och 7 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., samt till lagen nya 24 b, 26 a―26 e och 37 a § som följer:

6 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel och annat sådant handelsförfarande som avses i 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen och emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel samt andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 2 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen,


12 §
Direktörens uppgifter

Om direktörens beslut gäller


3) påförande av ordningsavgift eller påföljdsavgift samt tilldelande av offentlig anmälning och varning,


skall saken innan beslut fattas tas upp till behandling i direktionen.


15 a §
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer samt deras styrelsemedlemmar, verkställande direktörer och anställda få för tillsynen över iakttagandet av värdepappersmarknadslagens eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om marknadsmissbruk eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel relevanta uppgifter, handlingar och upptagningar samt kopior av handlingar och upptagningar som hänför sig till värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen, till värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel och till värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen samt till emittenter av sådana värdepapper och till affärstransaktioner och uppdrag som utförts med sådana värdepapper samt övriga för tillsynen över nämnda bestämmelser relevanta uppgifter, handlingar och upptagningar samt kopior av handlingar och upptagningar.

Finansinspektionen har samma rätt att få för tillsynen nödvändiga uppgifter, handlingar och upptagningar samt kopior av handlingar och upptagningar om en specificerad affärstransaktion av den som handlar på ett tillsynsobjekts och en annan finansmarknadsaktörs vägnar eller för deras räkning, av den som deltar i en affärstransaktion eller ett uppdrag som gäller värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen, värdepapper för vilka det har lämnats i en ansökan om upptagande till offentlig handel och värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen, samt av en annan person som av grundad anledning kan antas förfoga över uppgifter eller handlingar eller upptagningar som avses i 1 mom. Finansinspektionen skall återlämna originalhandlingar och originalupptagningar.

Beträffande dem som bistår i juridiska ärenden gäller rätten enligt 2 mom. inte uppgifter, handlingar och upptagningar som de erhållit på grund av skötseln av uppgifter som rättegångsbiträde eller rättegångsombud. Till uppgifter som rättegångsbiträde och rättegångsombud räknas förutom egentliga uppgifter som hänför sig till rättegång dessutom juridisk rådgivning i anslutning till klientens rättsliga ställning vid förundersökning på grund av brott eller i ett annat behandlingsskede som föregår rättegång samt inledande eller undvikande av rättegång.

15 b §
Hörande i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla en person som avses i 15 a § för att höras för tillsynen över iakttagandet av värdepappersmarknadslagens eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om marknadsmissbruk eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen, på värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel och på värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § i värdepappersmarknadslagen.

15 c §
Rätt att få uppgifter och hörande i fråga om derivatavtal

Vad som i 15 a § föreskrivs om rätt för Finansinspektionen att få uppgifter, handlingar och upptagningar samt kopior av handlingar och upptagningar rörande värdepapper eller affärstransaktioner och uppdrag som gäller värdepapper, gäller också standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt andra derivatavtal på vilka värdepappersmarknadslagen tillämpas.

Vad som i 15 b § föreskrivs om rätt för Finansinspektionen att vid behov kalla en person för att höras gäller också för tillsynen över iakttagandet av de i nämnda paragraf avsedda bestämmelserna om standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer samt andra derivatavtal på vilka värdepappersmarknadslagen tillämpas.

4 kap.

Administrativa påföljder

24 b §
Ordningsavgift

Finansinspektionen kan påföra den som

1) försummar anmälningsskyldigheten enligt 4 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagen,

2) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten eller skyldigheten att föra register enligt 5 kap. 4―11 § i värdepappersmarknadslagen eller 99 eller 100 § i lagen om placeringsfonder, eller som

3) bryter mot de begränsningar som gäller placering av tillgångar och som anges i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar,

en ordningsavgift, som skall betalas till staten.

Ordningsavgift som påförs en juridisk person är minst 500 och högst 10 000 euro och ordningsavgift som påförs en fysisk person minst 50 och högst 1 000 euro.

Ordningsavgift kan inte påföras anmälningsskyldiga eller sådana som är skyldiga att föra register, om de omedelbart efter att ha upptäckt sitt fel självmant vidtagit åtgärder för att rätta till saken.

Den som har påförts ordningsavgift kan överklaga beslutet hos marknadsdomstolen, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

25 §
Offentlig anmärkning

Offentlig anmärkning kan även tilldelas andra personer som på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot värdepappersmarknadslagens eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om marknadsmissbruk eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till sådan handel. En fysisk person kan tilldelas offentlig anmärkning om denne förfar i strid med bestämmelser eller föreskrifter som är förpliktande för honom eller henne personligen.


Den som har tilldelats en offentlig anmärkning kan överklaga beslutet hos marknadsdomstolen, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen.

26 a §
Påföljdsavgift

Det kan bestämmas att tillsynsobjekt och andra juridiska personer som är verksamma på finansmarknaden, om de uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen eller i 8 kap. i värdepappersmarknadslagen försummar eller bryter mot bestämmelserna i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser om marknadsföring av värdepapper, emission eller informationsskyldighet,

2) på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot bestämmelserna i 5 kap. 2 eller 12 § i värdepappersmarknadslagen eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 15 §,

vid sidan av offentlig varning skall betala påföljdsavgift, om förfarandet eller försummelsen är fortlöpande, upprepas eller sker planmässigt eller annars på ett så klandervärt sätt att varningen ensam inte kan anses tillräcklig, och gärningen eller försummelsen bedömd som en helhet inte ger anledning till strängare åtgärder.

Det kan bestämmas att också andra personer skall betala påföljdsavgift, om de på något annat sätt än vad som föreskrivs i 51 kap. i strafflagen försummar eller bryter mot i 1 mom. i denna paragraf avsedda värdepappersmarknadslagens eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om insiderinformation, kursmanipulation eller offentliggörande av information som påverkar värdet på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till sådan handel.

Påföljdsavgift kan inte påföras om ärendet är föremål för förundersökning eller åtalsprövning eller anhängigt vid domstol som brottmål.

När påföljdsavgift påförs skall beaktas förfarandets art, omfattning och planmässighet, den vinning som eftersträvats genom förfarandet och den skada som det åsamkat. Påföljdsavgift som påförs en juridisk person är minst 500 och högst 200 000 euro, dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning den räkenskapsperiod som föregick påförandet av påföljdsavgiften. Påföljdsavgift som påförs en fysisk person är minst 100 och högst 10 000 euro.

Påföljdsavgift påförs av marknadsdomstolen på framställning av Finansinspektionen. Avgiften skall betalas till staten.

26 b §
Anhängiggörande och förberedelse av ärenden

Ärenden som gäller ordningsavgift, offentlig anmärkning, offentlig varning och påföljdsavgift blir anhängiga vid marknadsdomstolen på framställning av Finansinspektionen eller genom besvär av den som har påförts påföljden. Framställningar och besvär skall göras skriftligen.

Då en framställning eller besvär har kommit in till marknadsdomstolen skall saken före den egentliga behandlingen och under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare förberedas så att den utan dröjsmål kan avgöras. Någon förberedelse behövs inte om framställningen eller besvären avvisas eller omedelbart förkastas såsom ogrundad eller ogrundade.

Vid förberedelsen skall de som är delaktiga i ärendet ges tillfälle att bemöta framställningen eller besvären muntligen eller skriftligen. Marknadsdomstolen sköter om de åtgärder som behövs för att höra Finansinspektionen. Förberedelsen får avslutas även om någon delaktig inte har bemött framställningen eller besvären.

26 c §
Utredning av ärenden

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig till sammanträdet och att lägga fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, sina protokoll samt övriga handlingar som klarlägger ärendet. Skyldigheten att uppvisa handlingar gäller inte handlingar som innehåller yrkeshemligheter av teknisk natur. Om skyldigheten att lägga fram handlingarna inte fullgörs eller om en part utan laga förfall uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att uppvisa handlingarna eller infinna sig till sammanträdet.

26 d §
Påförande av påföljd

När en framställning behandlas skall Finansinspektionen styrka de omständigheter som behövs för att en påföljd skall kunna påföras.

Om marknadsdomstolen anser att en annan påföljd är för sträng kan den tilldela offentlig anmärkning i stället för offentlig varning eller avstå från att påföra påföljd.

26 e §
Behandling av ärenden och ändringssökande

Ärendena behandlas och utreds i marknadsdomstolen i övrigt i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Angående behandlingens och handlingars offentlighet föreskrivs särskilt.

Beslut som marknadsdomtolen meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Även Finansinspektionen har rätt att överklaga marknadsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd kan meddelas om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen eller om det finns något annat vägande skäl att bevilja tillstånd.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §
Sökande av ändring

Finansinspektionens beslut får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om överklagande av statsrådets och ministeriernas beslut, om inte annat bestäms någon annanstans i lag. Finansinspektionens beslut som kan föras till marknadsdomstolen för behandling får inte överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


37 a §
Återbetalning av påföljdsavgift

Om straff med stöd av 51 kap. 1―5 § i strafflagen döms ut för samma gärning på grund av vilken påföljdsavgift enligt 26 a § har påförts, återbetalar statskontoret på ansökan en redan betald påföljdsavgift.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Ordningsavgift och påföljdsavgift kan påföras endast för gärningar och försummelser som har begåtts efter lagens ikraftträdande.

På de beslut om offentliga anmärkningar och offentliga varningar som fattats innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.