297/2005

Given i Helsingfors den 13 maj 2005

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 4 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 476/1999,

ändras 2 kap. 7 § och 11 § 1 och 2 mom., 3 kap. 13 § 2 mom. och 14 § 2 mom., 4 a kap. 8 § 2 och 5 mom., 5 kap., 7 kap. 3 §, 8 kap. 3 § och 10 kap. 1, 1 a och 1 b §,

sådana de lyder, 2 kap. 7 § i lag 740/1993, 2 kap. 11 § 1 mom. i lag 105/1999, 2 kap. 11 § 2 mom., 3 kap. 14 § 2 mom. och 8 kap. 3 § i lag 1517/2001, 3 kap. 13 § 2 mom. och 10 kap. 1, 1 a och 1 b § i lag 970/1999, 4 a kap. 8 § 2 och 5 mom. i lag 797/2000, 5 kap. jämte ändringar samt 7 kap. 3 § i nämnda lag 1517/2001 och i lag 581/1996, samt

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 740/1993 samt i lagarna 321/1998 och 228/2004, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 2 kap. nya 7 a och 7 b §, till 4 kap. 4 §, sådan den lyder i lag 522/1998 och i nämnda lag 1517/2001, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., till 4 kap. nya 5 b och 5 c § samt en ny 10 § i stället för den 10 § som upphävts genom nämnda lag 581/1996 och en ny mellanrubrik före 10 §, samt till 8 kap. en ny 1 § i stället för den 1 § som upphävts genom nämnda lag 476/1999 och en ny mellanrubrik före 1 § i stället för den mellanrubrik som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Lagens 2 kap. 7 och 7 a §, 4 kap. 4 § 4 mom., 5 b, 5 c och 10 § samt 5 kap. tillämpas också på finska emittenter vars värdepapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till sådan handel samt på sådana värdepapper. Dessutom tillämpas 4 kap. 4 § 4 mom., 5 b, 5 c och 10 § på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till sådan handel. Lagens 5 kap. 2, 12 och 13 § tillämpas också på utländska värdepapper som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel eller för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till sådan handel, då affärstransaktioner avseende värdepapperen företas i Finland.


2 kap.

Marknadsföring av värdepapper, emission och informationsskyldighet

7 §

Emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra och underrätta den som ordnar offentlig handel om alla sådana beslut samt omständigheter rörande emittenten och dess verksamhet, som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Emittenterna skall hålla den information de offentliggjort tillgänglig för allmänheten.

En emittent kan av godtagbara orsaker skjuta upp offentliggörandet av information och överlämnandet av informationen till den som ordnar offentlig handel, om den uteblivna informationen inte äventyrar investerarnas ställning och emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. Emittenten skall utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen och den som ordnar offentlig handel om beslutet att uppskjuta offentliggörandet av informationen och orsakerna till detta.

Om en emittent eller någon som handlar för emittentens räkning eller på emittentens vägnar för någon annan röjer icke-offentliggjord information som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, skall informationen omedelbart offentliggöras och överlämnas till den som ordnar offentlig handel. Om informationen röjs oavsiktligt, skall informationen utan obefogat dröjsmål offentliggöras och delges den som ordnar offentlig handel. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte om den som mottagit informationen är skyldig att hemlighålla den.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om emittenten är en stat, dess centralbank, en kommun, en samkommun eller Europeiska centralbanken eller ett sådant internationellt offentligt organ vilket såsom medlemmar har minst två stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, utom i det fall dessa annorstädes inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet offentliggör information som avses i 1 mom.

Den som ordnar offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra sådana i 1 och 3 mom. nämnda beslut och omständigheter som har kommit till dennes kännedom och som emittenten inte har offentliggjort.

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (direktivet om marknadsmissbruk).

7 a §

Vad som föreskrivs i 7 § gäller inte

1) en emittent av värdepapper som är föremål för annan offentlig handel, om emittentens andra värdepapper än börsvärdepapper utan emittentens samtycke eller godkännande har tagits upp till annan offentlig handel,

2) en emittent, om emittentens andra värdepapper än börsvärdepapper utan emittentens samtycke eller godkännande i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har tagits upp till handel som motsvarar annan offentlig handel.

7 b §

Vad som föreskrivs i 7 § tillämpas också på en emittent som har ansökt om att dess värdepapper skall tas upp till offentlig handel. Emittenten skall utan dröjsmål offentliggöra information om att den har lämnat in en ansökan om att dess värdepapper skall tas upp till offentlig handel. Den som ordnar offentlig handel skall utan obefogat dröjsmål offentliggöra att en ansökan inkommit, om emittenten inte har offentliggjort den.

11 §

Från den informationsskyldighet som föreskrivs i detta kapitel, med undantag av 7 §, och i 6 kap. kan på ansökan beviljas undantag, om investerarnas ställning inte äventyras av detta. Genom förordning av finansministeriet bestäms om beviljande av undantag när en medlemsstat enligt Europeiska gemenskapens direktiv får tillåta undantag från informationsskyldigheten. Genom förordning av finansministeriet kan dessutom bestämmas om ett motsvarande undantag från informationsskyldigheten, när direktiven med hänvisning till deras tillämpningsområde inte tillämpas på ett värdepapper. Genom förordning av finansministeriet kan också bestämmas om undantag från informationsskyldigheten, när värdepapper erbjuds för att finansiera en allmännyttig verksamhet vars huvudsakliga syfte inte är att eftersträva vinst. Undantag beviljas av Finansinspektionen, bokföringsnämnden eller Försäkringsinspektionen, så som bestäms i 2―5 mom.

Finansinspektionen kan bevilja undantag från den skyldighet att offentliggöra uppgifter som avses i 10 § i detta kapitel, i det fall att offentliggörandet skulle strida mot allmän fördel eller åsamka emittenten väsentligt men. Ansökan om undantag skall göras omedelbart efter det att skyldigheten har uppkommit. Undantag från den skyldighet som föreskrivs i 10 § kan beviljas endast bolag som avses i 9 § 1 mom.


3 kap.

Offentlig handel och annat yrkesmässigt ordnat förfarande för handel med värdepapper

13 §

I reglerna kan föreskrivas att på ett kreditinstituts avslut eller andra transaktioner med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och som kreditinstitutet har emitterat i samband med sin sedvanliga medelsanskaffning, inte skall tillämpas de bestämmelser i strafflagen (39/1889) som nämns i 8 kap. 1 §.


14 §

På handel som Finlands Bank bedriver med värdepapper som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten skall inte tillämpas 2 kap. 7 § 4 mom., de bestämmelser i strafflagen som nämns i 8 kap. 1 § och inte heller 9 kap. 2 §. Detsamma gäller sådan handel med dessa värdepapper, för vilken reglerna föreskriver att allmänheten inte har rätt att direkt eller indirekt delta i handeln.

4 kap.

Värdepappershandel och tillhanda- hållande av investeringstjänster

4 §

En värdepappersförmedlare som tar fram eller sprider analyser om värdepapper som är föremål för offentlig handel eller om deras emittenter eller som tar fram eller sprider andra investeringsrekommendationer avsedda för investerare eller allmänheten skall vidta rimliga åtgärder för att försöka säkerställa att informationen presenteras sakligt. Värdepappersförmedlaren skall uppge vilka eventuella intressen och intressekonflikter han har beträffande de värdepapper som omfattas av informationen. Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk.


5 b §

Om en värdepappersförmedlare har skäl att misstänka att en affärstransaktion kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller manipulation av kursen på värdepapper i strid med 5 kap. eller med 51 kap. i strafflagen, skall förmedlaren utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om saken.

Anmälan får inte avslöjas för den som misstanken riktas mot och inte för någon annan person.

Anmälan skall innehålla åtminstone uppgifter om vem som gjort anmälan, den tvivelaktiga affärstransaktionen och de personer som har anknytning till den samt de uppgifter som anmälaren förfogar över och som kan vara av betydelse för utredandet av misstanken.

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan och om anmälningssättet.

5 c §

En värdepappersförmedlare är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats av en anmälan om en tvivelaktig affärstransaktion endast om värdepappersförmedlaren inte har iakttagit sådan varsamhet som skäligen kan krävas av honom med beaktande av omständigheterna.

Angående värdepappersförmedlares ersättningsskyldighet gäller i övrigt vad som bestäms i skadeståndslagen (412/1974).

Presentation av investeringsrekommendationer
10 §

Vad som i 4 § 4 mom. bestäms om värdepappersförmedlares skyldigheter tillämpas också på andra personer som yrkesmässigt eller som ett led i sin affärsverksamhet tar fram eller sprider sådan information som avses i nämnda moment.

Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas inte på en upphovsman enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) till ett meddelande som gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen har utfäst sig att iaktta de regler som en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet utarbetat för yrkeskåren eller som utgivaren eller den som utövar programverksamheten utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet.

4 a kap.

Clearingverksamhet

8 §

Clearingmedlemskap i en clearingorganisation får dessutom beviljas sådana utländska värdepappersförmedlare som av en myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fått verksamhetstillstånd motsvarande en i Finland beviljad koncession för värdepappersförmedlare och som inte har fast verksamhetsställe i Finland samt uppfyller de krav som ställs i 1 mom. 2―5 punkten. På de villkor som finansministeriet bestämmer kan clearingmedlemskap beviljas också andra finländska och utländska företag som uppfyller villkoren i 1 mom. 2―5 punkten och har tillräckliga förutsättningar vad gäller soliditet och riskhantering. Utöver de villkor som finansministeriet bestämmer skall på en organisation som inte verkar enbart för sin egen räkning tillämpas 5 kap. 6 och 7 §. Bestämmelserna i 5 kap. 3 och 5 § tillämpas också på personer som till den ifrågavarande organisationen står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten samt på sammanslutningar och stiftelser som till dessa står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten. Bestämmelserna i 5 kap. 15 § tillämpas på den ifrågavarande organisationen samt på dem som står i ett sådant förhållande till den som nämns ovan.


Vad som i 4 kap. 5 a § bestäms om värdepappersförmedlares skyldighet att hålla kundmedel åtskilda från sina egna tillgångar och om förmedlares avtal om värdepapperslån och repor skall tillämpas också på clearingmedlemmar. Vad som i 4 kap. 4 § 1, 3 och 6 mom. samt i 5 b och 5 c § bestäms om värdepappersförmedlares verksamhet och Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter gäller också clearingmedlemmar.


5 kap.

Bestämmelser om marknadsmissbruk

Insiderinformation
1 §

Med insiderinformation avses information av specifik natur som hänför sig till värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § och som inte har offentliggjorts eller annars varit tillgänglig på marknaden och som är ägnad att väsentligt påverka dessa värdepappers värde.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på värdepapper

1) som i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är föremål för handel som motsvarar offentlig handel,

2) för vilka det i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel eller motsvarande handel, eller

3) vars värde bestäms på grundval av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § eller på grundval av värdepapper som avses i 1 eller 2 punkten i detta moment.

Utnyttjande av insiderinformation
2 §

Den som i egenskap av ägare till aktier som emitterats av en emittent av värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § eller som med stöd av sin ställning, tjänst eller uppgift har erhållit insiderinformation, får inte utnyttja informationen genom att för egen eller någon annans räkning direkt eller indirekt förvärva eller överlåta sådana värdepapper som informationen gäller, eller direkt eller indirekt råda någon i handel med sådana värdepapper. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också den som har fått insiderinformation genom brottslig verksamhet.

Insiderinformation får inte röjas för någon annan, om det inte sker som ett normalt led i arbete, yrke eller åligganden för den som röjer informationen.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också andra personer som visste eller borde ha vetat att information som de erhållit är insiderinformation.

Vad som föreskrivs i denna paragraf begränsar inte rätten att förvärva eller överlåta värdepapper som är föremål för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § utanför detta handelsförfarande.

Vad som föreskrivs i denna paragraf begränsar inte en persons rätt att handla med värdepapper, om förvärvet eller överlåtelsen av värdepapperen grundar sig på ett avtal som har ingåtts innan personen fick insiderinformation om värdepapperen.

Offentlighet för innehav
3 §

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är offentligt, om värdepapperets ägare (den anmälningsskyldige) är

1) medlem eller suppleant i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare, revisor eller revisorssuppleant för det finska bolag som emitterat en sådan aktie eller för en värdepapperscentral, för en fondbörs eller för en värdepappersförmedlare, eller en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning,

2) en annan person inom den högst ledningen hos det finska bolag som emitterat en sådan aktie, om personen har regelbunden tillgång till insiderinformation och rätt att fatta beslut som gäller bolagets framtida utveckling och ordnandet av affärsverksamheten,

3) mäklare och anställd hos en värdepappersförmedlare, med uppgift att göra investeringsanalyser som gäller sådana värdepapper, eller någon annan anställd som på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper,

4) någon annan anställd hos en värdepapperscentral, en fondbörs eller en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel med detta slags värdepapper, vilken på grund av sin ställning eller sina åligganden har regelbunden tillgång till insiderinformation om sådana värdepapper.

I ett kreditinstitut är förvaltningsrådets ledamöter och suppleanter, styrelsesuppleanterna, revisorerna, revisorssuppleanterna och den för revisionen av kreditinstitutet huvudansvariga anställda hos en revisionssammanslutning anmälningsskyldiga endast i det fall att de regelbundet får sådan information som gör det möjligt för dem att dra slutsatser om utvecklingstrenden för det aktuella värdepapperet eller på värdepappersmarknaden.

Innehav av aktier som är föremål för offentlig handel och av värdepapper som berättigar till sådana aktier, av andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt av värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper är också offentligt, om värdepapperets ägare är

1) make eller maka till den anmälningsskyldige, en omyndig vars intressebevakare den anmälningsskyldige är, eller någon annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll som den anmälningsskyldige,

2) en sammanslutning eller stiftelse där en i denna paragraf nämnd person, ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller tillsammans med någon annan person som avses i denna paragraf eller dennes familjemedlemmar har direkt eller indirekt bestämmanderätt.

I lagen om Finansinspektionen (587/2003) finns offentlighetsbestämmelser som gäller de vid Finansinspektionen anställdas aktieinnehav. Särskilda offentlighetsbestämmelser gäller de vid Finlands Bank anställdas aktieinnehav.

Uppgifter som skall lämnas
4 §

En anmälningsskyldig som står i ett sådant förhållande som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten till ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel skall, när han eller hon tillträder uppdraget, inom fjorton dagar underrätta bolaget om

1) make eller maka,

2) omyndig vars intressebevakare han eller hon är samt andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll,

3) sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten,

4) sammanslutningar och stiftelser där den anmälningsskyldige, maken eller makan eller någon annan familjemedlem som minst ett år har bott i samma hushåll har ett betydande inflytande,

5) aktier i bolaget och värdepapper som berättigar till sådana aktier, andra värdepapper som berättigar till sådana värdepapper samt värdepapper vilkas värde bestäms på grundval av ovan nämnda värdepapper, som den anmälningsskyldige, maken eller makan, en i 2 punkten avsedd person samt en i 3 punkten avsedd sammanslutning eller stiftelse äger.

En anmälningsskyldig som avses i 1 mom. skall medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta bolaget om

1) förvärv och överlåtelser med värdepapper som avses i 1 mom. 5 punkten, om förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro, samt

2) andra förändringar i de uppgifter som avses i denna paragraf.

Om det totala beloppet av transaktioner och överlåtelser under ett kalenderår inte uppgår till 5 000 euro, skall anmälan trots detta göras senast den 31 januari det följande kalenderåret.

Anmälningsskyldigheten gäller inte sammanslutningar som är dotterföretag till emittenten. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, ideella föreningar eller ekonomiska föreningar. Om en sammanslutning som avses i andra meningen bedriver regelbunden handel med värdepapper, skall emellertid även uppgifter om dem lämnas.

En revisor eller en revisorssuppleant i ett finskt bolag som är föremål för offentlig handel och en för revisionen av bolaget huvudansvarig anställd hos en revisionssammanslutning behöver inte anmäla sammanslutningar där hans eller hennes betydande inflytande bygger på revisionsuppdraget.

I anmälan skall ingå de uppgifter som behövs för att specificera personen eller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om värdepapperen.

En person har ett betydande inflytande i en sammanslutning eller stiftelse, om han eller hon där intar en sådan ställning som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en därmed jämförbar ställning eller om han eller hon är bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

5 §

En anmälningsskyldig som till en värdepapperscentral, en fondbörs eller en värdepappersförmedlare som ordnar annan offentlig handel står i ett sådant förhållande som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 4 punkten skall när han eller hon tillträder uppdraget inom fjorton dagar underrätta värdepapperscentralen, fondbörsen eller värdepappersförmedlaren om sin make eller maka, en omyndig vars intressebevakare han eller hon är, andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll samt om sådana sammanslutningar och stiftelser som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten, samt inom sju dagar om förändringar i dessa uppgifter. Till sin anmälan skall den anmälningsskyldige foga de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt i 2 mom. 1 och 2 punkten.

En anmälningsskyldig som till en värdepappersförmedlare står i ett sådant förhållande som avses i 3 § 1 mom. 1 eller 3 punkten skall när han eller hon tillträder uppdraget inom fjorton dagar underrätta förmedlaren om sin make eller maka, en omyndig vars intressebevakare han eller hon är, andra familjemedlemmar som minst ett år har bott i samma hushåll samt om sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten, samt inom sju dagar om förändringar i dessa uppgifter. Till anmälan skall fogas de uppgifter som avses i 4 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt i 2 mom. 1 och 2 punkten.

Värdepapper som anslutits till värdeandelssystemet
6 §

Om värdepapper som avses i 4 eller 5 § har anslutits till värdeandelssystemet, kan mottagaren av anmälningarna ordna med ett sådant förfarande att uppgifterna fås ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga särskilda anmälningar.

Offentligt register över ägande med insynsställning
7 §

Den som tar emot sådana anmälningar som avses i 4 och 5 § skall föra ett register varav för varje anmälningsskyldig framgår dennes eget, makens eller makans, en omyndigs vars intressebevakare han eller hon är, andra stadigvarande i samma hushåll boendes och i 3 § 3 mom. 2 punkten angivna sammanslutningars och stiftelsers innehav av värdepapper samt transaktioner och andra överlåtelser specificerade (insiderregister). På motsvarande sätt skall i registret för varje anmälningsskyldig tas in uppgifter om de personer, sammanslutningar och stiftelser som avses i 4 och 5 §.

Om anmälningarna görs enligt 6 §, kan registret till denna del sammanställas av uppgifter som fås ur värdeandelssystemet.

Uppgifterna i insiderregistret skall antecknas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen skall ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar skall göras utan obefogat dröjsmål. Uppgifterna i insiderregistret skall sparas minst fem år efter att de förts in i registret.

Var och en har rätt att obehindrat ta del av insiderregistren och mot kostnadsersättning få registerutdrag och kopior. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än den anmälningsskyldigas namn är dock inte offentliga. Ett bolag som har emitterat aktier som är föremål för offentlig handel skall dessutom hålla uppgifterna i insiderregistret tillgängliga för allmänheten på en webbplats i det elektroniska informationsnätet. Uppgifter om förändringar i värdepappersinnehav skall finnas på webbplatsen i det elektroniska informationsnätet i 12 månader efter förändringen. Uppgifterna skall uppdateras utan obefogat dröjsmål när en anmälningsskyldig anmäler en förändring i uppgifterna.

Företagsspecifikt insiderregister
8 §

En emittent av värdepapper som är föremål för offentlig handel skall dessutom föra ett insiderregister över personer som är anställda hos emittenten och som regelbundet på grund av sin ställning eller sina åligganden får insiderinformation samt över andra personer som med stöd av ett arbetsavtal eller något annat avtal arbetar åt emittenten och får insiderinformation (företagsspecifikt insiderregister).

I det företagsspecifika insiderregistret skall också ingå uppgifter om personer som hör till emittentens organ och som erhåller insiderinformation.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om emittentens skyldighet att föra ett företagsspecifikt insiderregister gäller också den som handlar på emittentens vägar eller för emittentens räkning.

Företagsspecifika insiderregister är inte offentliga. Uppgifter som gäller personer som är anställda hos emittenten och som regelbundet på grund av sin ställning eller sina åligganden får insiderinformation får likväl offentliggöras med vederbörande personers samtycke.

9 §

I ett företagsspecifikt insiderregister införs följande uppgifter:

1) det datum då registret upprättades,

2) uppgifter som behövs för att specificera en person,

3) anledningen till att personen införs i registret,

4) tidpunkten då personen har getts eller fått insiderinformation,

5) tidpunkten då anledningen till att upprätthålla det företagsspecifika insiderregistret upphörde att existera.

Det företagsspecifika insiderregistret skall uppdateras varje gång

1) anledningen till att en person är införd i registret ändras,

2) en ny person införs i registret,

3) en person som är införd i registret inte längre får insiderinformation.

10 §

Uppgifterna i ett företagsspecifikt insiderregister skall antecknas så att de inte i efterhand kan ändras eller utplånas. Registerföringen skall ordnas så att endast de som har rätt att föra registret kan ändra uppgifterna. Registeranteckningar skall göras utan obefogat dröjsmål.

En person som införts i ett företagsspecifikt insiderregister skall skriftligen eller på något annat sätt bevisligen underrättas om att han eller hon införts i registret och vilka skyldigheter detta medför för honom eller henne.

Uppgifterna i ett företagsspecifikt insiderregister skall sparas minst fem år efter det att anledningen till att uppgifterna infördes i registret har upphört att existera.

11 §

Emittenten kan dela upp det företagsspecifika insiderregistret i delregister så att personer för vilka anledningen till att de införts i registret är i kraft lika lång tid införs i samma delregister. Om det företagsspecifika insiderregistret delas upp, tillämpas på respektive delregister särskilt vad som i 8―10 § föreskrivs om företagsspecifika insiderregister.

Kursmanipulation
12 §

Kursen för värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § får inte manipuleras.

Med kursmanipulation avses

1) vilseledande köp- eller säljanbud, skenavslut och andra svikliga förfaringssätt rörande värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 §,

2) affärstransaktioner och andra åtgärder som ger falsk eller vilseledande information om utbud, efterfrågan eller pris på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 §,

3) affärstransaktioner och andra åtgärder genom vilka en person eller flera i samarbete låser fast priset på värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 § vid en onormal eller konstlad nivå, eller

4) offentliggörande eller annan spridning av falsk eller vilseledande information om värdepapper som är föremål för offentlig handel eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 §, om den som offentliggör eller sprider informationen visste eller borde ha vetat att informationen är falsk eller vilseledande.

Vad som bestäms i 2 mom. 4 punkten tillämpas inte på en upphovsman enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation till ett meddelande som gjorts tillgängligt för allmänheten, om upphovsmannen vid utarbetandet av meddelandet har utfäst sig att iaktta de regler som av en organisation som i fackligt avseende företräder personer som utarbetar meddelanden i publikations- och programverksamhet enligt nämnda lag utarbetat för yrkeskåren eller som den som utövar publikations- och programverksamheten utarbetat och vilkas verkningar motsvarar verkningarna av direktivet om marknadsmissbruk och de bestämmelser som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet. Nämnda punkt tillämpas emellertid, om upphovsmannen till meddelandet själv drar särskild fördel eller nytta av att informationen offentliggörs eller sprids.

I de fall som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten är en affärstransaktion eller andra åtgärder ändå inte kursmanipulation, om det finns en godtagbar grund till affärstransaktionen eller uppdraget och de motsvarar den marknadspraxis som Finansinspektionen godkänt för den offentliga handeln eller för ett handelsförfarande enligt 3 kap. 16 §.

Värdepappersförmedlare som bedriver marknadsgarantrörelse såsom investeringstjänster eller värdepappersförmedlarrörelse med sådana i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten angivna värdepapper som de har emitterat, får ingå sådana avtal om denna verksamhet vilkas syfte är att inverka på värdepapperens prisnivå.

Begränsningsbestämmelse
13 §

Vad som i detta kapitel föreskrivs om utnyttjande av insiderinformation eller om kursmanipulation tillämpas inte på sådan handel med värdepapper där

1) en emittent förvärvar egna aktier i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i direktivet om marknadsmissbruk,

2) ett värdepappersföretag eller kreditinstitut stabiliserar priset på värdepapper i enlighet med förordningar som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av artikel 8 i direktivet om marknadsmissbruk.

Värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel
14 §

Vad som i detta kapitel föreskrivs om värdepapper som är föremål för offentlig handel och om emittenter av sådana värdepapper tillämpas även på värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till offentlig handel, och på emittenter av sådana värdepapper.

Närmare föreskrifter
15 §

Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter som behövs för att genomföra de rättsakter som Europeiska gemenskapernas kommission utfärdat med stöd av direktivet om marknadsmissbruk. Finansinspektionen kan dessutom utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan som avses i 4 § och om anmälningssättet, om det förfarande som avses i 6 § och i 7 § 2 mom. samt om innehållet i det register som avses i 9 § och om sättet att registrera uppgifter.

7 kap.

Tillsyn över värdepappersmarknaden

3 §

Den som vid fullgörande av uppdrag som avses i denna lag eller som medlem eller suppleant i ett organ eller som anställd hos en fondbörs, värdepappersförmedlare, clearingorganisation, clearingmedlem eller en sammanslutning som avses i 4 a kap. 5 § 2 mom. har fått kännedom om en icke-offentliggjord uppgift om en emittents eller någon annan persons ekonomiska ställning eller om en omständighet som gäller deras enskilda förhållanden eller en affärs- eller yrkeshemlighet, får inte röja eller utnyttja uppgifterna, om det inte har bestämts eller i behörig ordning föreskrivits att de skall röjas eller om inte den i vars intresse tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke.

En medlem eller suppleant i ett organ eller en anställd hos en fondbörs får utan hinder av 1 mom. röja information som avses i bestämmelsen för en person som är anställd eller medlem i ett organ hos en sammanslutning i en annan stat som ordnar handel som motsvarar offentlig handel och som står under myndighetstillsyn, om röjandet av informationen är nödvändigt för att trygga en effektiv tillsyn över värdepappersmarknaden. En ytterligare förutsättning är att personen i fråga omfattas av tystnadsplikt som motsvarar 1 mom.

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att lämna uppgifter till utländska myndigheter som utövar tillsyn över värdepappersmarknaden finns i lagen om Finansinspektionen.

8 kap.

Straffstadganden

Missbruk av insiderinformation och kursmanipulation
1 §

Bestämmelser om straff för missbruk av insiderinformation som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i vinningssyfte finns i 51 kap. 1 och 2 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för kursmanipulation som sker i vinningssyfte finns i 51 kap. 3 och 4 § i strafflagen.

3 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot 3 kap. 17 §,

2) bryter mot 6 kap. 1 § eller försummar den skyldighet att offentliggöra uppgifter som 6 kap. 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 4 § eller 6 § 4 mom. föreskriver, eller

3) offentliggör ett emissions- eller börsprospekt eller en anbudshandling innan Finansinspektionen har godkänt den,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för värdepappersmarknadsförseelse dömas till böter.

10 kap.

Särskilda stadganden

1 §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a, 4, 5 b och 5 c §, 5 kap. 1, 2 och 12―15 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 1 § tillämpas också på handel med standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 3―6 § och 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 8―11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie. Bestämmelserna i 5 kap. 8―11 § tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer då den underliggande egendomen är en råvara eller nyttighet. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § tillämpas också på en person som står i ett sådant förhållande som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten i denna lag till ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer samt på en sammanslutning eller stiftelse som står i ett sådant förhållande till honom eller henne som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten.

Bestämmelserna i 24 a § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på standardiserade optioner och terminer enligt lagen om handel med standardiserade optioner och terminer.

1 a §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a, 4, 5 b och 5 c § samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatavtal som är föremål för handel och clearing på någon annan reglerad marknad som övervakas av myndigheterna än i ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer). Bestämmelserna i 5 kap. 1, 2 och 12―15 § tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som föremål för offentlig handel eller en råvara eller någon annan nyttighet.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 §, 5 kap. 3―6 § och 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 8―11 § tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie.

Bestämmelserna i 24 a § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer.

1 b §

Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 2, 3 a, 4, 5 b och 5 c § samt 7 kap. 2 § tillämpas också på derivatavtal som inte är föremål för handel eller clearing i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer eller på en annan i 1 a § i detta kapitel avsedd reglerad marknad som övervakas av myndigheterna. På ett sådant derivatavtal tillämpas också 5 kap. 1, 2 och 12―15 § i denna lag, i det fall att den underliggande egendomen är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel eller en råvara eller någon annan nyttighet.

Bestämmelserna i 5 kap. 3―6 § och 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 8―11 § tillämpas också på i denna paragraf avsedda derivatavtal vars underliggande egendom är en aktie som är föremål för offentlig handel eller ett värdepapper som enligt lagen om aktiebolag medför rätt till en aktie.

Bestämmelserna i 24 a § 1 mom. 2 punkten samt 26 a § i lagen om Finansinspektionen tillämpas också på derivatavtal som avses i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifterna i insiderregister enligt 5 kap. 7 § skall ändras så att de stämmer överens med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande. Till dess att uppgifterna i insiderregistren har ändrats så att de stämmer överens med denna lag, dock högst i sex månader efter lagens ikraftträdande, tillämpas på offentlighet för innehav och på uppgifter som skall lämnas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande i stället för 5 kap. 3 och 4 § i denna lag.

Emittenter av aktier som är föremål för offentlig handel skall inom ett år efter lagens ikraftträdande ha uppgifterna i insiderregister enligt 5 kap. 7 § tillgängliga för allmänheten på en webbplats i det elektroniska informationsnätet i enlighet med 4 mom. i nämnda paragraf.

Företagsspecifika insiderregister enligt 5 kap. 8 § skall inrättas och bringas i överensstämmelse med denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande.

RP 137/2004
EkUB 4/2005
RSv 28/2005

Helsingfors den 13 maj 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.