296/2005

Given i Helsingfors den 11 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 26 februari 2004 om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer (162/2004) 3 § en ny 11 punkt samt

ändras 6 punkten i Avgiftstabellen i bilagan som följer:


11) hantering och utvärdering av de verksamma ämnen som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG.


Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2005.

Helsingfors den 11 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sinikka Saari

Bilaga

AVGIFTSTABELL

6. Bekämpningsmedel

Deltagande i specialexamen som berättigar till användning av vissa bekämpningsmedel 16 €
Behandling och utvärdering av ansökan om godkännande av ett biologiskt verksamhets ämne (14,5 månadsverk) 1) 101 000 €
- förskott på avgift som uppbärs i samband med inlämnande av ansökan 35 000 €
- avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan (5 månadsverk) 2) 35 000 €
Behandling och utvärdering av ansökan om godkännande av kemiskt verksamt ämne (29 månadsverk) 1) 202 000 €
- förskott på avgift som uppbärs i samband med inlämnande av ansökan 70 000 €
- avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan (10 månadsverk) 2) 70 000 €
Verksamma ämnen som skall utvärderas under den fjärde etappen 3) 10 000 €
- avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan 10 000 €

1) Avgiften för ett verksamt ämne nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

2) Avgift som uppbärs för återtagen eller annars ogiltig ansökan ökas med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling av ärendet överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.

3) Avgiften för utvärdering innefattar 44 timmar utvärderingsarbete. Ifall utvärderingen förutsätter ett större timantal debiteras dessutom 45 €/timme för den tid som överskrider 44 timmar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.