295/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 mars 2002 om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (274/2002) 3 § och bilaga 1 som följer:

3 §
Skyldighet att utse säkerhetsrådgivare

Verksamhetsidkaren skall utse en eller flera säkerhetsrådgivare för att sköta föreskrivna uppgifter under verksamhetsidkarens tillsyn.

En säkerhetsrådgivare behöver dock inte utses, om

1) transport av farliga ämnen sker under försvarsmaktens tillsyn eller med försvarsmaktens fordon,

2) transport av farliga ämnen bedrivs tillfälligt i hemlandet, förutsatt att verksamheten orsakar endast minimal fara för människor, miljön eller egendom,

3) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen

a) uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller kapitel 3.4 i bilaga A till ministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002),

b) är sådana transporter som avses i bilaga C till den förordning som nämns i a-punkten,

4) verksamhetsidkarens transporter av farliga ämnen uppfyller villkoren i punkt 1.1.3 eller kapitel 3.4 i bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (278/2002) eller

5) transporter av farliga ämnen och tillfällig förvaring av dem endast sker inom hamnområden eller på flygplatser.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Bilaga 1 till förordningen träder dock i kraft den 1 juli 2005.

Kommissionens direktiv 2004/110/EG (32004L0110); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 24
Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingfors den 12 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Bilaga 1

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

I säkerhetsrådgivarens uppgifter ingår övervakning av

1) förfaranden för att säkra iakttagandet av bestämmelserna om identifiering av farliga ämnen som transporteras,

2) praxis gällande beaktande av särskilda behov vid anskaffning av transportmedel för transport av farliga ämnen,

3) förfaranden för att kontrollera den utrustning som används vid transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

4) att verksamhetsidkarens personal har lämplig utbildning och att uppgifter om utbildningen finns i de handlingar som gäller respektive anställd,

5) vidtagande av brådskande åtgärder i händelse av olycka eller tillbud i samband med transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

6) undersökning av och uppgörande av behövliga rapporter om olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser i samband med transport, lastning eller lossning av farliga ämnen,

7) vidtagande av behövliga åtgärder för att undvika att olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas,

8) beaktande av bestämmelser och särskilda krav som gäller transport av farliga ämnen då underleverantörer eller andra avtalsparter väljs eller anlitas,

9) att personalen med uppdrag att transportera, lasta eller lossa farliga ämnen har fått detaljerade arbetsföreskrifter och instruktioner,

10) informationen om de risker som är förenade med transport, lastning och lossning av farliga ämnen,

11) förfaranden för att säkerställa att de handlingar och den säkerhetsutrustning som skall medfölja transporterna finns i transportmedlet och att dessa handlingar och denna utrustning uppfyller gällande bestämmelser,

12) förfaranden som är nödvändiga för att de bestämmelser som gäller lastning och lossning skall iakttas, samt

13) att verksamhetsidkaren har en skyddsplan som tillämpas i verksamheten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.