294/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen av den 23 december 1998 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) 2, 10, 17 och 21 § samt

ändras 1, 3 och 5 §, 6 § 2 mom., 7 och 11 §, 12 § 4 mom., 13 § 2 mom. samt 16 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 281/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i 11 b § i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) avsett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen (ADR-körtillstånd).

Om körrätt föreskrivs i 5 kap. i vägtrafiklagen (267/1981) och i körkortsförordningen (845/1990).

3 §
Erkännande av körkort som beviljats utomlands

Finland erkänner körtillstånd som på behörigt sätt beviljats i de stater som tillträtt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979) och i andra stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om transport av farliga ämnen skall ha ett körtillstånd enligt följande:

1) ADR-körtillstånd (grundkörtillstånd), som beviljas på basis av en grundkurs och ett godkänt prov som motsvarar den vid transport av

a) farliga ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) eller

b) farliga ämnen i tank vid andra transporter än sådana som avses i 2 punkten, när den transporterade mängden överstiger maximimängden av de begränsade kvantiteterna,

2) ADR-körtillstånd (körtillstånd för tanktransporter), som beviljas på basis av en grundkurs och en tankkurs samt ett godkänt prov som motsvarar dem vid transport av

a) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överstiger 1 m3,

b) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överstiger 1 m3, eller

c) farliga ämnen i en tankcontainer, en MEG-container eller en UN-tank med en individuell volym över 3 m3.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd dock inte för sådana mindre transporter som avses i punkt 1.1.3 och kapitel 3.4 i bilaga A samt i bilaga C till den förordning som nämns i 1 mom. 1 a-punkten.

6 §
Utbildningens syfte och innehåll

Utbildningen indelas i en grundkurs, en kurs för tanktransport och en kompletteringskurs samt i grundläggande utbildning som omfattar radioaktiva ämnen.

7 §
Ansökan om utbildningstillstånd

Fordonsförvaltningscentralen beviljar på skriftlig ansökan utbildningstillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att ge utbildning.

11 §
Förutsättningar för deltagande i körtillståndsprov

En förutsättning för deltagande i körtillståndsprov är att sökanden högst 12 månader tidigare har deltagit i utbildning för körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen.

12 §
Körtillståndsprov

Fordonsförvaltningscentralen gör upp en förteckning över de frågor som skall användas i proven.

13 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

Körtillstånd beviljas den som högst sex månader tidigare blivit godkänd i körtillståndsprovet.


16 §
Förnyande av körtillstånd

Giltighetstiden för ett ADR-körtillstånd kan förlängas med högst fem år, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och tidigast under de 12 månader som föregår giltighetstidens utgång har deltagit i en kompletteringskurs och senast inom tre månader från utgången av körtillståndets giltighetstid blivit godkänd i det prov som motsvarar kompletteringskursen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005. Förordningens 5 § träder dock i kraft den 1 januari 2007.

De ADR-körtillstånd som är i kraft när denna förordning träder i kraft förblir som sådana giltiga för den tid som anges i tillståndet.

Kommissionens direktiv 2004/111/EG (32004L0111); EGT nr L 365, 10.12.2004, s. 25

Helsingfors den 12 maj 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.