286/2005

Given i Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesministeriets förordning om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen av den 4 februari 2005 om polisutbildning (68/2005):

1 §
Avlöning och dagpenning

Polisskolan betalar i dagpenning till polisaspiranter 3,60 euro per dag under närstudieperioden. Den polisenhet vid vilken en yngre konstapel genomför arbetspraktik eller en period av fältarbete inom ramen gör de fördjupade yrkesstudierna betalar till konstapeln för tiden för arbetspraktik och fördjupade yrkesstudier avlöning enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för avlöning inom polisväsendet.

Polisenheten betalar sina tjänstemän som studerar vid en polisläroinrättning avlöning för studietiden enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för avlöning inom polisväsendet.

Polisenheten betalar sina tjänstemän som är studerande vid en polisläroinrättning dagpenning och kursdagpenning enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet om ersättning av resekostnader.

2 §
Boende och kost

Polisläroinrättningen ordnar avgiftsfritt boende och avgiftsfri kost för dem som genomgår utbildning för tjänsteexamen under de perioder för närundervisning som hör till examen. Boende och kost ordnas inte för sommar-, jul- och påskpauserna.

3 §
Utrustning

För polisaspiranten ordnar Polisskolan tjänsteuniform. Kostnaderna för anskaffning av uniform fördelas mellan polisaspiranten och Polisskolan enligt principerna i förordningen om statens uniformsbidrag (850/1969).

4 §
Hälsovård

Polisläroinrättningarna ordnar avgiftsfri hälso- och sjukvård på allmänläkarnivå för studerande under närundervisningsperioderna inom ramen för utbildningen för polistjänsteexamen samt i brådskande fall sådan sjukvårdsservice som en studerande under de förutsättningar som anges i lagen om polisutbildning (68/2005) har rätt till.

Polisskolan ordnar, innan den arbetspraktikperiod och period av fältarbete som ingår i utbildningen för grundexamen inleds, vid behov i statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001) och i arbetarskyddslagen (738/2002) avsedd hälsoundersökning för utredande av en persons lämplighet för ett arbete som medför särskild fara för olycksfall eller sjukdom.

Dessutom iakttas vad som bestäms i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Helsingfors den 12 maj 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.