279/2005

Given i Helsingfors den 4 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen av den 31 maj 2002 om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002):

1 §

För att täcka sina kostnader för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet och för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningens giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 15 procent av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket redovisar de faktiska kostnaderna till delegationen för fastighetsdatasystemet i januari 2006 i fråga om kostnaderna för 2005 och före utgången av juni 2006 för hela den period förordningen är i kraft.

2 §

För att täcka de kostnader som orsakas av ibruktagandet av det riksomfattande fastighetsdatasystemet får de kommuner som för fastighetsregister sammanlagt 1 057 000 euro av intäkterna av fastighetsdatasystemets prestationer, och Lantmäteriverket får 1 802 000 euro för att täcka de kostnader som orsakas av utvecklandet av systemet och förberedelserna före ibruktagandet.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som har hand om systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 49,5 procent,

2) justitieministeriets andel är 32,8 procent, och

3) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 17,7 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av kommunernas gemensamma, ovan i 1 mom. 3 punkten avsedda andel i proportion till mängden uppgifter om registerenheter som fastighetsregisterföraren ansvarar för som lämnats ur fastighetsdatasystemet åren 2002, 2003 och 2004.

4 §

Lantmäteriverket fördelar de i 2 § nämnda andelarna till de kommuner som för fastighetsregister i proportion till de kostnader för ibruktagande som kommunerna meddelat Lantmäteriverket, i två rater så, att den första raten på 528 500 euro betalas senast den 31 december 2005 och den andra raten på 528 500 euro senast den 30 juni 2006.

Av de inkomster som influtit fördelar lantmäteriverket de andelar som avses i 3 § till justitieministeriet månatligen, före utgången av följande månad. Lantmäteriverket betalar andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande: av de inkomster som influtit under tiden 1.6.2005― 31.8.2005 senast den 30 september 2005, av de inkomster som influtit under tiden 1.9.2005―31.12.2005 senast den 31 januari 2006 och av de inkomster som influtit under tiden 1.1.2006―31.5.2006 senast den 30 juni 2006.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005 och gäller till utgången av maj 2006.

Helsingfors den 4 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.