278/2005

Given i Helsingfors den 4 maj 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 31 maj 2002 om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) och 14 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som skall uppbäras till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

Denna förordning tillämpas inte på sådana prestationer för vilka det uppbärs avgifter med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993).

2 §
Offentligrättsliga prestationer och andra prestationer som prissätts enligt självkostnads- värdet

För fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppbärs till staten och kommunen avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

För andra än i 2 § avsedda prestationer i samband med vilka uppgifter lämnas ur fastighetsdatasystemet uppbärs på företagsekonomiska grunder en avgift i enlighet med den prissättning som den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet tillämpar.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005 och den är i kraft till utgången av maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 maj 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.