277/2005

Given i Helsingfors den 4 maj 2005

Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälso-vårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 35 § 1 mom. i gentekniklagen (377/1995), sådant det lyder i lag 847/2004:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifts-belagda offentligrättsliga prestationer enligt gentekniklagen (377/1995) och om de av-gifter som tas ut för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som hänför sig till innesluten användning

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt gentekniklagen vilka hänför sig till innesluten användning av genetiskt modifierade organismer är

1) behandling av en sådan anmälan om lokaler avsedda för användning av genetiskt modifierade organismer som avses i 14 § i gentekniklagen,

2) behandling av en sådan anmälan om inledande av användning av genetiskt modi-fierade organismer enligt klass 2 som avses i 14 a § i gentekniklagen,

3) behandling av en sådan ansökan om inledande av användning av genetiskt modifierade organismer enligt klass 3 och 4 som avses i 14 b § i gentekniklagen,

4) inspektioner i anslutning till den övervakning som Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral utför med stöd av gentekniklagen, samt

5) sådana i 28 § i gentekniklagen avsedda mätningar och undersökningar samt provtagningar i anslutning till dem som inspektioner enligt 4 punkten eventuellt förutsätter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt gentekniklagen vilka hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer är

1) behandling av en sådan ansökan om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden som avses i 17 § i gentekniklagen,

2) behandling av en sådan ansökan om utsläppande av produkter på marknaden som avses i 20 § i gentekniklagen,

3) inspektioner i anslutning till den övervakning enligt gentekniklagen som utförs av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, Finlands miljöcentral och Kontrollcentralen för växtproduktion, samt

4) sådana i 28 § i gentekniklagen avsedda mätningar och undersökningar samt provtag-ningar i anslutning till dem som inspektioner enligt 3 punkten eventuellt förutsätter.

4 §
Avgifter för prestationer som hänför sig till innesluten användning

För prestationer som avses i 2 § 1–3 punkten tas följande fasta avgifter ut av verksamhetsidkaren:

1) en avgift på 340 euro för behandling av en anmälan enligt 14 § i gentekniklagen,

2) en avgift på 340 euro för behandling av en anmälan enligt 14 a § i gentekniklagen,

3) en avgift på 850 euro för behandling av en ansökan enligt 14 b § i gentekniklagen, samt

4) en avgift på 100 euro för behandling av en begäran enligt 14 c § i gentekniklagen.

Av verksamhetsidkaren tas för prestationer som avses i 2 § 4 punkten ut en avgift som grundar sig på det antal timmar som använts för inspektionerna så, att för varje påbörjad timme tas ut 55 euro. I timantalet ingår den tid som använts för förberedandet av inspektionen, den tid som använts för inspektionsbesöket eller inspektionsbesöken och den tid som använts för åtgärder efter inspektionen. Den tid som använts för förberedelserna och åtgärderna efter inspektionen kan dock var för sig vara högst 3 timmar.

Av verksamhetsidkaren tas för prestationer som avses i 2 § 5 punkten ut de direkta kostnader som orsakas av prestationerna.

5 §
Avgifter för prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön

För prestationer som avses i 3 § 1 och 2 punkten tas följande fasta avgifter ut av verksamhetsidkaren:

1) 3 000 euro för behandling av en sådan ansökan om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden som avses i 17 § i gentekniklagen, samt

2) 6 000 euro för behandling av en ansökan om utsläppande av en produkt på marknaden som avses i 20 § i gentekniklagen.

Av verksamhetsidkaren tas för prestationer som avses i 3 § 3 punkten ut en avgift som grundar sig på det antal timmar som använts för inspektionerna så, att för varje påbörjad timme tas ut 55 euro. I timantalet ingår den tid som använts för förberedandet av inspektionen, den tid som använts för inspektionsbesöket eller inspektionsbesöken och den tid som använts för åtgärder efter inspektionen. Den tid som använts för förberedelserna och åtgärderna efter inspektionen kan dock var för sig vara högst 3 timmar.

Av verksamhetsidkaren tas för prestationer som avses i 3 § 4 punkten ut de direkta kostnader som orsakas av prestationerna.

6 §
Fastställande av avgifter för behandling av anmälningar och ansökningar

Gentekniknämnden fastställer och debiterar avgifterna för de prestationer som avses i 2 § 1–3 punkten samt i 3 § 1–2 punkten i denna förordning.

7 §
Fastställande av avgifter som hänför sig till inspektioner

Varje tillsynsmyndighet fastställer och debiterar själv avgifterna för de prestationer i anslutning till övervakningen som avses i 2 § 4 och 5 punkten samt i 3 § 3 och 4 punkten i denna förordning.

8 §
Avvikelser från avgifterna

I 35 § 2 mom. i gentekniklagen föreskrivs om att ta ut avgift till ett lägre belopp än vad som anges i denna förordning och att efterskänka avgifter.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2005 och gäller till och med den 31 december 2006. Förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2005.

Helsingfors den 4 maj 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Direktör
Risto Aurola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.