274/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om barnombudsmannen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 21 december 2004 om barnombudsmannen (1221/2004):

1 §
Behörighetsvillkor för barnombudsmannen

Behörighetsvillkor för barnombudsmannen är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

2 §
Utnämning av barnombudsmannen

Barnombudsmannen utnämns av statsrådet för fem år åt gången. En och samma person kan utnämnas till barnombudsman för högst två perioder.

3 §
Utnämning och anställning av övrig personal

Övrig personal vid barnombudsmannens byrå utnämns och anställs av social- och hälsovårdsministeriet på förslag av barnombudsmannen.

4 §
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

En årlig verksamhetsberättelse som gäller kalenderåret skall avges till statsrådet före utgången av mars kalenderåret efter verksamhetsåret. Berättelsen skall innehålla en bedömning av hur barnens rättigheter tillgodoses och om hur barnens välfärd och levnadsförhållanden har utvecklats samt om brister som uppdagats i lagstiftningen.

I den årliga verksamhetsplanen skall beskrivas prioritetsområdena för uppgifterna under varje år och hur de hänför sig till verksamheten inom de olika förvaltningsområdena. Planen skall meddelas statsrådet för kännedom.

5 §
Tillsättning av delegationen och dess sammansättning

Statsrådet tillsätter barnombudsmannadelegationen på förslag av barnombudsmannen för högst fem år åt gången. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar, som var och en har en personlig suppleant.

Barnombudsmannen är ordförande för delegationen. I delegationen skall sakkunskap inom olika förvaltningsområden, sakkunskap på regional och lokal nivå samt sakkunskap hos organisationer och andra motsvarande instanser som har anknytning till delegationens verksamhetsområde vara företrädda.

Om vice ordföranden för delegationen, någon annan medlem eller en suppleant avgår under mandatperioden, förordnar social- och hälsovårdsministeriet i hans eller hennes ställe en person som representerar samma instans för den återstående mandatperioden.

6 §
Delegationens uppgifter

Barnombudsmannadelegationen skall bistå barnombudsmannen med att

1) lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och rättigheter,

2) främja samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter,

3) bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som gäller barn,

4) stärka barnens ställning i samhället samt verka för att attityderna i samhället utvecklas i en mer positiv riktning när det gäller barn och att inhämtandet av information om barnens ställning och rättigheter främjas,

5) sköta övriga eventuella, av barnombudsmannen förelagda frågor, som hör till verksamhetsområdet.

7 §
Delegationens arbete

Delegationen kan anställa en sekreterare med uppgiften som bisyssla.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Delegationen kan tillsätta utrednings- och arbetsgrupper samt höra sakkunniga.

Till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar, sekreterare och sakkunniga betalas arvoden och ersättningar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets bestämmelser och anvisningar som gäller kommittéarbete.

8 §
Arbetsordning

Barnombudsmannen kan vid behov fastställa en arbetsordning för sin byrå.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Virpi Kölhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.