268/2005

Given i Helsingfors den 28 april 2005

Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I stöd som avses i 14 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan till renägare som är stadigvarande bosatta i Finland med medel som i statsbudgeten för 2005 anvisats för det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen betalas stöd per djur på det sätt som bestäms i denna förordning.

2 §
Stödtagare

Stöd betalas till hushåll som bedriver renskötsel i regionerna C 3 och C 4 enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005).

Till ett hushåll anses höra äkta makar samt personer som under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att ingå äktenskap fortgående lever i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör vidare ovan nämnda makars gemensamma barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll och som inte har fyllt 18 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att de personer som hör till hushållet eller de personer som äger de renar för vilka stödet söks inte har fyllt 65 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks.

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att stödtagaren för anteckningar över inkomsterna och utgifterna för sin rennäring.

3 §
Livrenar som berättigar till stöd

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att personerna vid renskötselårets utgång enligt renlängderna äger sammanlagt minst 80 livrenar.

Äganderätten i fråga om de djur och antalet djur som berättigar till stöd grundar sig på den renlängd som gjorts upp för renskötselåret 2004/2005. Renköp som har utförts under renskötselåret 2004/2005 kan beaktas när stöd beviljas.

Stöd betalas inte för de livrenar som överstiger de största tillåtna antalen livrenar för renbeteslagen eller deras delägare. Om antalet livrenar i renbeteslaget överstiger det största antalet tillåtna livrenar för renbetetslaget, minskas antalet livrenar som berättigar till stöd i fråga om det överstigande antalet renar i samma mån som hushållen äger livrenar i renbeteslaget. Om antalet livrenar är mindre än vad som föreskrivs i 1 mom. utgör detta inte något hinder för att stöd beviljas utgående från det antal livrenar som återstår för hushållet, om hushållet före minskningen har haft minst det antal livrenar som föreskrivs i 1 mom.

Stöd betalas inte heller för livrenar som en delägare borde ha slaktat (ren som blivit oslaktad) enligt de årliga av renbeteslaget godkända slaktplanerna. Om antalet renar som blivit oslaktade är mer än 3 procent av antalet livrenar betalas inget stöd till hushållet.

4 §
Stödets belopp

Stödet uppgår till högst 22,5 euro per sådan livren som avses i 5 § lagen om renskötsel (848/1990).

Renskötselåret börjar den 1 juni och slutar den 31 maj följande år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2005.

Helsingfors den 28 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.