262/2005

Given i Helsingfors den 26 april 2005

Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § i polislagen av den 7 april 1995 (493/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 315/2001:

1 §
Förbud mot trafik och vistelse

Trafik och vistelse utan behörigt tillstånd av Fingrid Abp är förbjuden inom de transformatorstationsområden som nämns i bilagan till denna förordning samt inom området för gasturbinanläggningen i Tolkis i syfte att skydda egendom, skydda människor samt avvärja fara för utomstående. De områden som omfattas av begränsningen anges på den bifogade kartan. Kartorna finns till påseende på inrikesministeriets registratorskontor och på Fingrid Abp:s huvudkontor, adress Arkadiagatan 23 B, 00100 Helsingfors.

Vad som föreskrivs ovan gäller inte sådan trafik eller vistelse på området som är nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina föreskrivna uppgifter.

2 §
Utmärkning av det område som begränsningen gäller

Innehavaren av det område som omfattas av begränsningen skall märka ut området och infartslederna och förse dem med tavlor eller skyltar som anger förbudet och bötesstraffet för överträdelse av förbudet.

3 §
Upphörande av förbud

Om innehavaren av området ändrar sin verksamhet på så sätt att begränsningarna i 1 § inte längre är nödvändiga eller lägger ner verksamheten skall innehavaren avlägsna de tavlor och skyltar som anger förbudet samt utan dröjsmål underrätta inrikesministeriet om ändringen.

4 §
Straffbestämmelse

Den som bryter mot ett förbud eller en begränsning enligt denna förordning kan med stöd av 52 § i polislagen dömas till böter, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2005.

Helsingfors den 26 april 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Polisinspektör
Matti Launiainen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.