261/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 september 1997 om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997) 22 och 24―26 §, sådana 24―26 § lyder i jord- och skogsministeriets förordning 147/2001, som följer:

22 §
Förkastade partier

Partier som förkastats av tillsynsmyndigheten skall i överensstämmelse med förkastningsbeslutet återsändas till avgångslandet, användas för ett av den tillsynsmyndighet som utfört kontrollen godkänt annat ändamål än som livsmedel eller förstöras. Om inte något annat följer av hälsoskäl eller den övriga lagstiftningen kan den första ankomstplatsen välja vilken av ovan nämnda åtgärder som skall vidtas. Den första ankomstplatsen svarar för kostnaderna för åtgärden.

Om den första ankomstplatsen valt att återsända ett parti som förkastats av myndigheten, får partiet inte återsändas förrän Livsmedelsverket hos avgångslandets veterinärmyndigheter har försäkrat sig om att partiet får återsändas till landet i fråga. Handlingarna gällande det parti som återsänds skall förses med en anteckning om att partiet har förkastats. I handlingarna skall även antecknas orsaken till förkastandet samt myndighet som förkastat partiet. Det förkastade partiet skall exporteras under tullens överinseende. Tullen skall meddela den tillsynsmyndighet som förkastat partiet via vilken tullstation och när partiet har exporterats.

Om tillsynsmyndigheten bestämmer att ett förkastat parti skall förstöras eller godkänner att det används för något annat ändamål än som livsmedel, skall partiet märkas så att hanteringskravet tydligt framgår. Den första anskomstplatsen skall underrätta tillsynsmyndigheten om förstörandet av dylika förkastade partier.

24 §
Anmälan om förkastade partier

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket anmäla sådana partier som den förkastat. Förkastade partier skall anmälas på en blankett enligt bilaga 5 eller i övrigt genom att de uppgifter som nämns i bilagan i fråga insänds.

Livsmedelsverket skall anmäla vid behov till avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen och de andra medlemsstaterna om saken.

25 §
Anmälan om upprepade bristfälligheter

Tillsynsmyndigheten skall till Livsmedelsverket även anmäla sådana upprepade mot hygienlagen stridande brister hos partier från en viss anläggning eller ett visst land som inte leder till förkastande, men som tyder på att anläggningens eller myndigheternas verksamhet är bristfällig. Dylika partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds in på annat sätt.

Livsmedelsverket skall anmäla bristfälligheterna vid behov till avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen samt andra medlemsländer.

26 §
Anmälan om partier som skall återsändas eller förstöras på grund av att salmonella konstaterats vid den första ankomstplatsens egenkontroll

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket anmäla sådana partier som skall förses med salmonellaintyg enligt 14 och 16 § och som den första ankomstplatsen ämnar återsända eller förstöra på grund av att salmonella konstaterats vid undersökningar i samband med egenkontroll. Dylika partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds in på annat sätt.

Livsmedelsverket skall anmäla vid behov till avgångslandets veterinärmyndigheter att partierna återsänts.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.

Rådets direktiv 89/662/EEG; EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingfors den 21 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.