258/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet

ändras i befolkningsdataförordningen av den 22 oktober 1993 (886/1993) 10 § samt

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

10 §
Registrering av utlänningar

När andra uppgifter än de uppgifter som anges i 10 a § 3 mom. i befolkningsdatalagen, registreras om en utlänning i befolkningsdatasystemet, skall utlänningen för magistraten i den kommun där han eller hon bor förete ett resedokument, en födelseattest, ett äktenskapsintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om de uppgifter som skall registreras och som har utfärdats av behörig myndighet i utlänningens hemland eller vistelseland samt ett dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen (301/2004).

10 a §
Myndighetsuppgifter vid mottagande av utlänningars anmälan

Den myndighet som tar emot en utlännings anmälan skall kontrollera identiteten hos den utlänning som gjort anmälan med hjälp av ett gällande pass eller annat tillförlitligt identitetsbevis och att vistelsen är laglig med hjälp av ett dokument som visar att vistelsen är laglig, om ett sådant dokument krävs enligt utlänningslagen. Myndigheten skall dessutom kontrollera att uppgifterna om utlänningen inte tidigare har registrerats i befolkningsdatasystemet.

Den myndighet som avses i 1 mom. skall foga en av myndighet certifierad kopia av det pass eller identitetsbevis som utlänningen har företett och ett dokument som visar att vistelsen är laglig till utlänningens anmälan som skall skickas till magistraten i den kommun där utlänningen bor.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.