257/2005

Given i Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/994, 5 § lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/1991), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1630/1993, samt 5 § 3 och 4 mom. lagen den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980), sådana dessa lagrum lyder i lag 1030/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer.

Denna förordning tillämpas inte på de avgifter för lantmäteriverkets prestationer om vilka bestäms med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), fastighetsregisterlagen (392/1985) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka i enlighet med bilagan till denna förordning uppbärs en fast avgift som bestäms på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är

1) godkännande av baskartan för detaljplan,

2) ändring av en bys namn,

3) ändring av registerenhetens namn,

4) ändring av fastighetens art,

5) utfärdande av inlösningstillstånd enligt 5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,

6) beviljande av tillstånd som avses i 59 § 1 mom. (603/1977) inlösningslagen till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt,

7) överföring av en särskild rättighet som avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret,

8) byte av sökande av inlösen vilket avses i 76 § inlösningslagen (1433/2001), i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, samt

9) överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd av lag eller förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka bestäms en avgift enligt den arbetstid som använts för producering av prestationen är

Prestation Arbetstidens pris euro/timme
1) ändring i byindelningen, 55 €
2) beslut om sammanslagning av samfällda områden varom stadgas i 2 b § 1 mom. (456/2004) fastighetsregisterlagen, 65,50 €
3) ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d § inlösningslagen (1433/2001) och en anteckning om ändringen i fastighetsregistret, samt 65,50 €
4) givande av utlåtande avsett i 91 h § markanvändnings- och bygglagen (222/2003) 74 €

I de fall som avses i 2 mom. 3 punkten uppbärs hos sökanden också de kopierings- och postkostnader som föranleds av det att lantmäteribyrån delger områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren fattar på eget initiativ om prestation som avses i 2 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller i 2 mom. 1 eller 2 punkten uppbärs ingen avgift. Införandet i fastighetsregistret som avses i 2 a § fastighetsregisterlagen (456/2004) görs avgiftsfritt.

Beslut av fastighetsregisterföraren om ändring av fastighetens art till lägenhet eller tomt ges avgiftsfritt då ärendet har anhängiggjorts på inskrivningsmyndighetens initiativ.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) fixpunktsmaterial,

2) flygbildmaterial och utgivningstillstånd som gäller detta,

3) terrängkartmaterial och atlaser samt överlåtande av nyttjanderätter som gäller dessa,

4) service som hör till samanvändningen av geografisk information,

5) programvaror och överlåtande av nyttjanderätter som gäller dem,

6) andra än i 2 § 1 mom. 9 punkten avsedda prestationer som anknyter sig till köpeskillingsregistret över fastigheter,

7) utbildningstjänster,

8) konsulttjänster och utredningar,

9) intyg,

10) utdrag och kopior,

11) sändande och postning av handlingar och övrigt material,

12) sammankallande av ett icke konstituerat delägarlags stämma och övriga arrangemang som avses i 10 § 2 mom. lagen om samfälligheter (686/2000),

13) andra än i 1 – 12 punkten nämnda, till fackområdet hörande prestationer som utförs på beställning,

14) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som lantmäteriverket förfogar över,

15) publikationer, samt

16) andra prestationer som är jämförbara med de som nämns ovan.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Bilaga

Lantmäteriverkets offentligrättsliga prestationer med fasta priser

1. Godkännande av baskartan för detaljplan

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för varje 10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500 ha.

Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.

Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av en bys namn

Ändring av en bys namn: 125 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 35,50 euro.

3. Ändring av registerenhetens namn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 70 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 18 euro.

4. Ändring av fastighetens art

Ändring av fastighetens art: 70 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 18 euro.

5. Utfärdande av inlösningstillstånd

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycke och utlåtanden enligt 8 § 1 mom. inlösningslagen: 553 euro.

Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovannämnda samtycken och utlåtanden: 1228 euro.

6. Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycken och utlåtanden enligt 8 § 1 mom. inlösningslagen: 368 euro.

Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovan nämnda samtycken och utlåtanden: 980 euro.

7. Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret

Överföring av särskild rättighet: 231 euro per beslut.

Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 46 euro per nyttjanderättsenhet.

8. Byte av sökande av inlösen

Byte av sökande av inlösen: 105 euro.

9. Uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd av lag eller förordning: 0,57 euro per fastighetsöverlåtelse.

Därtill debiteras kostnaderna för överlåtandet av uppgifterna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.