256/2005

Given i Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § lagen den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1434/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbetsersättningar och förrättningsersättningar som tas ut för förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) samt på beräkningsgrunderna för fastighetsförrättningsavgiften.

2 §
Timpriser för beräkning av arbetsersättning

Timpriserna för beräkning av arbetsersättningen för varje påbörjad halvtimme som använts till en förrättning eller ett uppdrag är per deluppdrag

Deluppdrag Timpris euro/timme
1) Beredning av förrättningen och upprättande av handlingar 64 €
2) Förrättningssammanträde 75 €
3) Terrängarbeten vid förrättning 68 €
4) Planering av skifte 75 €
5) Behandling av värderings- och ersättningsärenden 75 €

Vid beräkning av ersättningen för arbete som utförts i samband med en annan än i 3 eller 4 § avsedd förrättning eller åtgärd används i tillämpliga delar timpriserna i avgiftstabell 1 i bilagan för varje påbörjad halvtimme.

3 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för styckningsförrättning

Förrättningsersättning. För styckning, med undantag av i 2 mom. avsedd styckning av allmänt område, bestäms fastighetsförrättningsavgiften som en förrättningsersättning som består av grundavgift och fastighetsbildningsavgift. Grundavgiften är 350 euro per förrättning. Därtill bestäms för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet en fastighetsbildningsavgift enligt avgiftstabellerna 2―4 i bilagan. För styckning av ett outbrutet område i samband med en sådan förrättning för vilken fastighetsförrättningsavgiften bestäms som arbetsersättning, bestäms dock inte någon grundavgift för styckningsfastigheten och den mottagande fastigheten. Vid bestämmande av fastighetsbildningsavgiften räknas inte allmänna områden som bildats med i antalet styckningsfastigheter och mottagande fastigheter.

Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften för en sådan styckning av ett allmänt område som avses i 22 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) bestäms som arbetsersättning. För en styckning som lämnats därhän, återgått eller förfallit skall fastighetsförrättningsavgiften bestämmas som arbetsersättning som dock inte får bestämmas till ett högre belopp än förrättningsavgiften för motsvarade utförd styckning. Vid beräkning av arbetsersättningen vid styckning används 60 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme.

I samband med styckning utförd annan förrättning eller åtgärd. Om det i samband med en styckning har verkställts fastighetsbestämning, ägobyte, stiftats annat servitut eller annan rättighet än vad som nämns nedan i 4 mom., upphävts servitut eller en rättighet enligt lagen om enskilda vägar (358/1962), avskiljts ett område för fastigheters gemensamma behov eller verkställts någon annan med dem jämförbar förrättning eller åtgärd eller utförts andra uppgifter för bestämning av ersättningar eller likvider än sådana som rör förrättningskostnader, bestäms fastighetsförrättningsavgiften till dessa delar, med undantag av behandling av befrielse från inteckningar eller inskriven sytning, som arbetsersättning för varje påbörjad halvtimme enligt avgiftstabell 1 i bilagan. Detsamma gäller uppgörande av en annan karta än en råkarta över styckningsfastigheten samt uppgörande av delägarutredning enligt 101 § 1 mom. 5 punkten fastighetsbildningslagen i samband med i 20 § 3 mom. fastighetsbildningslagen avsedd styckning av strömfallslägenhet.

Stiftande av servitut eller rättighet som ingår i fastighetsförrättningsavgiften för styckning. Om det för stycknings- eller stomfastigheten på moderfastighetens område stiftas en rättighet enligt lagen om enskilda vägar eller annat än i 154 a § fastighetsbildningslagen avsett servitut, ingår fastighetsförrättningsavgiften för åtgärden i den förrättningsersättning som bestäms för styckningen. Om fastighetsförrättningsavgiften för styckning bestäms som arbetsersättning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för den ovan avsedda åtgärden enligt timpriset för arbetsersättningen för styckning. Vad som i detta moment sägs om styckningsfastighet, gäller också en fastighet som bildats av ett outbrutet område och en mottagande fastighet.

Ändring av klyvning till styckning. Om sakägarna vid klyvning ingår ett avtal om upplösning av samägandeförhållande till fastighet som skall klyvas efter det första sammanträdet eller då den tid som där utsatts för ingående av detta avtal har löpt ut, bestäms fastighetsförrättningsavgift för förrättning som ändrats till styckning såsom för klyvning.

4 §
Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Förrättningsersättning. Har i samband med en förrättning ett avgörande träffats i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet skall befrias från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som fastighetsförrättningsavgift för åtgärden en förrättningsersättning om 140 euro för varje ovan nämnd registerenhet.

Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsavgiften i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som arbetsersättning när en förrättning, i samband med vilken ärendet har behandlats, har inställts, återtagits eller förfallit eller när man avstått från begäran om befrielse. Arbetsersättningen får dock inte bestämmas till ett högre belopp än den förrättningsersättning som föreskrivs i 1 mom. Vid beräkning av arbetsersättningen används 63 euro som timpris för varje påbörjad halvtimme.

5 §
Förrättningsersättning för sammanslagning av fastigheter

För sammanslagning av fastigheter på ansökan är förrättningsersättningarna följande:

Avgörande Förrättningsersättning
Sammanslagning av fastigheter
1) i fall som avses i 214 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, 115 €
eller
2) i fall som avses i 214 § 2 mom. 1 punkten fastighetsbildningslagen, när två fastigheter sammanslås, 230 €
samt
3) tilläggsavgift för varje annan fastighet som skall sammanslås 39 €

Vad som i 1 mom. 1 och 3 punkten föreskrivs, tillämpas också när en fastighet enligt 39 § 2 mom. lagen om samfällda skogar (109/2003) sammanslås till en samfälld skog.

6 §
Tidpunkt för bestämning av debiteringspriset

Vid beräkning av arbetsersättningen för förrättningar, åtgärder och uppdrag används de timpriser som gäller vid den tidpunkt då arbetet utförs, om inte något annat bestäms nedan.

Förrättningsersättningen för en styckning samt för ett avgörande i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning bestäms enligt den förrättningsersättning som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Om fastighetsförrättningsavgiften för en ovan i detta moment avsedd förrättning eller åtgärd bestäms som arbetsersättning, används vid beräkningen de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Vid beräkning av arbetsersättningen för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag enligt 3 § 3 mom. som utförts i samband med styckning, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

7 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005 och gäller till och med den 31 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 april 2004 om fastighetsförrättningsavgift (314/2004).

Om klyvning som inletts innan den 1 maj 2004 har ändrats eller ändras till styckning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen enligt de bestämmelser som gällde före den nämnda tidpunkten.

De bestämmelser om daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som gällde före ikraftträdandet av förordningen (1561/2001) som trädde i kraft den 1 januari 2002 skall följas när fastighetsförrättningsavgiften bestäms för arbeten som utförts före ikraftträdandet av ovan nämnda förordning och också för de arbeten som gjorts efter att förordningen trätt i kraft vid förrättningar som avslutats före ikraftträdandet av nämnda förordning. Vid beräkning av ovan avsedda arbetstidsersättningar och ersättningar för allmänna kostnader för avslutade förrättningar används i fråga om arbeten som utförts efter ikraftträdandet av ovan nämnda förordning de daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som var i kraft den 31 december 2001. Vad som bestäms ovan i detta moment, gäller inte styckningar som avses i 6 § 2 och 3 mom. och i samband med dem utförda andra förrättningar, åtgärder och uppdrag samt avgöranden i ärenden som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning.

Om fastighetsförrättningsavgiften för en styckning eller för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag som utförts i samband med en styckning eller fastighetsförrättningsavgiften i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning skall bestämmas som arbetsersättning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för arbeten som utförts före ikraftträdandet av förordning (1561/2001) som arbetstidsersättning och ersättning för allmänna kostnader enligt daglöner och ersättningar för allmänna kostnader som var i kraft den 31 december 2001 och för arbeten som utförts efter denna tidpunkt som arbetsersättning enligt förordning som gällde vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Om lantmäteriavgiften för en klyvning som anhängiggjorts före den 1 maj 1994 borde ha bestämts som arealersättning, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för förrättningen som arealersättning enligt det beslut som gällde före den nämnda tidpunkten.

Ovan i 4―6 mom. nämnda daglöner och arealersättningar i mark vilka grundar sig på tidigare bestämmelser omvandlas till euro genom att beloppet divideras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste cent.

Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.