254/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Lag om ändring av lagen om miljötillståndsverken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 februari 2000 om miljötillståndsverken (87/2000) 3 § 3 mom. och

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §
Tjänster och tjänstemän

Vid miljötillståndsverken kan dessutom finnas miljöråd och föredragande som utnämns till tjänsten för viss tid eller sköter den som bisyssla, om antalet ärenden, ärendenas art eller andra särskilda orsaker kräver det. Av särskilda orsaker som beror på antalet anhängiga ärenden kan en föredragande utnämnas till miljöråd i bisyssla för viss tid.


10 a §
Sammansättning med en enda avgörare

Det miljöråd som direktören förordnat avgör ärenden som gäller

1) tillståndsansökningar enligt 1 kap. 15 § i vattenlagen, om konsekvenserna av det projekt som ansökan gäller i övrigt är obetydliga med hänsyn till projektets omfattning och om inte ett allmänt eller enskilt intresse kräver att ärendet behandlas i den sammansättning som anges i lag,

2) projekt som avses i 2 kap. 2 § 2 mom. i vattenlagen,

3) anmälningar som avses i miljöskyddslagen.

Ärenden på vilka bestämmelserna i 1 kap. 15 a eller 17 a § eller 3―9 kap. i vattenlagen är tillämpliga skall dock alltid avgöras i den ordning som föreskrivs i 8 eller 10 §.

Den som avgör eller föredrar ärenden som avses i 1 mom. skall ha avlagt juris kandidatexamen. Det miljöråd som avgör ett ärende skall ha den sakkunskap som ärendets art förutsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

RP 227/2004
MiUB 2/2005
RSv 8/2005

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.