245/2005

Given i Helsingfors den 22 april 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 21 januari 2005 om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2005 (17/2005) 1 §, 3 § 1 mom. 1 punkten och 4 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 150/2005, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökningstider, ansökningstid för förskott på husdjursstöd, inlämnande av ansökningar samt ansökningsblanketter och räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen enligt följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005 (13/2005),

4) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005 (148/2005), samt

5) statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005 (206/2005).

3 §
Ansökningstider och ansökningsblanketter

Stöd skall sökas:

1) i fråga om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet och nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget, med ansökan om stöd för växtproduktion, på basskiftesblanketten och på jordbruksskiftesblanketten senast den 29 april 2005. Sökanden skall dessutom lämna in en gårdsbruksblankett,


4 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningar om stöd för växtproduktion, nationell tilläggsdel till miljöstödet, nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget samt husdjursstöd, anmälningar om deltagande och ansökningar om förskott på husdjursstöd lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun på vars område merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.Denna förordning träder i kraft den 27 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.