244/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om prövningsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 kap. 7 § 6 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 §
Ärenden som skall behandlas

Prövningsnämnden är besvärsinstans i de socialförsäkringsärenden som ankommer på nämnden så som bestäms i lag.

Prövningsnämnden skall se till att nämndens viktigaste avgöranden offentliggörs på lämpligt sätt.

2 §
Plenum

Om ett ärende som skall avgöras av prövningsnämnden är av principiell betydelse för tillämpningen av lagen i andra motsvarande fall eller om sektionens avgörande skulle skilja sig från tidigare praxis, kan nämndens ordförande eller sektionen eller dess ordförande bestämma att ärendet behandlas i plenum.

3 §
Prövningsnämndens sammanträden

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, när ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

Nämndens sektion sammanträder på kallelse av sektionens ordförande.

Prövningsnämnden bestämmer, i vilken ordning vice ordförandena fungerar som ordförande eller i stället för varandra, när ordföranden eller vice ordföranden är jävig eller förhindrad att fungera som ordförande vid nämndens plenum eller sektion.

Nämnden beslutar om prövningsnämndens uppdelning i sektioner.

4 §
Behandling av ärenden

Föredragandena sköter beredningen av ärenden som skall behandlas i prövningsnämnden.

Ärendena behandlas i den ordning de inkommit, om inte annat följer av särskilda skäl.

Beslut i ett ärende fattas vid prövningsnämndens plenum och vid sektionens möte på föredragning.

Prövningsnämndens ordförande svarar för att nämndens uppgifter sköts på ett riktigt och effektivt sätt. Ordföranden skall särskilt övervaka att gällande rättsprinciper tillämpas och att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden.

Vid prövningsnämndens möten, plenum och sektionsmöten skall föras protokoll, som undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av föredraganden. Besluten uppgörs separat utom protokollet.

Prövningsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.

Utlåtande som begärts av prövningsnämnden undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden.

5 §
Behörighetskrav för läkarmedlem

Läkarmedlemmen skall ha en sådan rätt att såsom legitimerad yrkesutbildad person självständigt vara verksam som allmänläkare som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

6 §
Förvaltningsuppgifter

Nämndens förvaltningsärenden behandlas av ordföranden och vice ordförandena (presidium) på föredragning av den föredragande som är nämndens sekreterare om inte annat följer av nämndens arbetsordning.

Presidiet bestämmer ordningen för föredragningarna och för arbetet i övrigt inom nämnden, fastställer veckovis antalet ärenden som skall behandlas, och föredragandenas arbetsmängd och ser till att arbetet fördelas jämnt mellan de olika sektionerna. Presidiet kan utarbeta en arbetsordning för nämnden.

7 §
Nämndens personal

Prövningsnämnden består av en ordförande, föredragande och andra tjänstemän. Vid nämnden kan dessutom finnas personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetskrav för tjänsten som föredragande är juris kandidatexamen eller motsvarande behörighet som fordras för domartjänst.

Presidiet utnämner prövningsnämndens föredragande. Sekreterare i prövningsnämnden är en föredragande som förordnas av prövningsnämndens presidium. Ordföranden utnämner övriga tjänstemän i prövningsnämnden och anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

Den föredragande som är prövningsnämndens sekreterare skall:

1) sköta nämndens förvaltningsärenden i enlighet med ordförandens instruktioner

2) bistå ordföranden i övervakningen av nämndens kansliarbete;

3) uppgöra statistik;

4) bereda ett förslag till inkomst- och utgiftsstat och årsberättelse; samt

5) föredra i 6 § nämnda ärenden och se till att förrättningshandlingar och andra handlingar i anslutning till dem görs upp.

8 §
Tjänstledighet

När det är fråga om beviljande av en sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till under de förutsättningar som bestämts i lag eller överenskommits i tjänstekollektivavtal eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas ordföranden tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådet beslutar om beviljande av tjänstledighet för ordföranden för längre tid än ett år. Statsrådet kan vid behov utnämna en ordförande för viss tid eller någon att interimistiskt sköta en medlems uppgifter.

Statsrådet kan vid behov förorda en tjänstförrättande ordförande eller någon att interimistiskt sköta en medlems uppgifter.

Ordföranden beslutar om tjänstledighet som beviljas en tjänsteman vid prövningsnämnden.

9 §
Domared eller domarförsäkran

Prövningsnämndens ordförande och medlem skall då de tillträder sitt uppdrag avlägga domared eller avge domarförsäkran om de inte tidigare har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.

10 §
Arvoden

Nämndens vice ordföranden, medlemmar och sakkunniga får arvoden enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av författningen förutsätter får vidtas innan författningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.