243/2005

Given i Helsingfors den 21 april 2005

Statsrådets förordning om socialförsäkringsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 17 kap. 6 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004):

1 §
Ärenden som skall behandlas

Socialförsäkringsnämnden är besvärsinstans i ärenden som ankommer på nämnden och som gäller socialförsäkringsärenden så som bestäms i lag.

2 §
Behandling av ärenden

Socialförsäkringsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Ordföranden svarar för att nämndens uppgifter sköts på ett riktigt och effektivt sätt.

Vid nämndens möten skall föras protokoll, som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av föredraganden. Besluten uppgörs separat utom protokollet.

I protokoll, som förs vid socialförsäkringsnämndens möten, skall antecknas:

1) datum för mötet, tidpunkten för mötets början och slut samt platsen för mötet,

2) vid mötet närvarande medlemmar,

3) vid mötet behandlade ärenden, beslut som fattats vid mötet och företagna omröstningar samt avvikande åsikter, samt

4) jäv och andra omständigheter som anses nödvändiga.

Socialförsäkringsnämndens beslut undertecknas av föredraganden.

Efter att ärendet behandlats i socialförsäkringsnämnden returneras ändringsansökningshandlingarna till Folkpensionsanstalten, som sköter förvaringen av dem.

3 §
Socialförsäkringsnämndens personal

I socialförsäkringsnämnden finns en eller flera föredragande. Behörighetskrav för tjänsten som föredragande är juris kandidatexamen eller motsvarande behörighet som fordras för domartjänst.

Föredraganden är nämndens sekreterare.

4 §
Domared eller domarförsäkran

Socialnämndens ordförande och medlem skall då de tillträder sitt uppdrag avlägga domared eller avge domarförsäkran, om de inte tidigare har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning tråder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som värkställigheten av författningen förutsätter får vidtas innan författningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 april 2005

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.