233/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Statsrådets förordning om angivande av elens ursprung

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 19 december 2003 om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på en elförsäljares skyldighet att ange elens ursprung, om vilken föreskrivs i lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003).

2 §
Sättet att ange elens ursprung

Elens ursprung skall anges i de elfakturor som riktas till elförbrukarna eller i bilagor till dessa minst en gång per kalenderår samt i reklam som delas ut eller sänds direkt till elförbrukarna.

3 §
Sättet att beräkna de olika energikällornas andel av elen

Andelarna av de energikällor som använts för produktion av den el som elförsäljaren sålt under föregående kalenderår skall fördelas i relation till den totala elmängd som sålts med minst följande exakthet:

1) fossila energikällor och torv,

2) förnybara energikällor samt

3) kärnkraft.

Har elförsäljaren skaffat el på elbörsen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall dessutom dessa anskaffningars andelar anges i relation till den totala elmängd som sålts.

I fördelningen skall alla anskaffningskällor inbegripas både i fråga om den el som sålts till elförbrukare och den som sålts till elförsäljare med undantag av den balanskraft som balanskraftsenheten har levererat.

4 §
Sättet att beräkna mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall som uppkommer av olika energikällor

I uppgifter som ingår i en offentlig informationskälla skall nämnas

1) de specifika utsläppen av koldioxid (gram/kilowattimme) samt

2) mängden använt kärnbränsle i relation till den totala elmängd som sålts (milligram/kilowattimme)

vilka har uppkommit av de energikällor som har använts för produktion av den el som elförsäljaren har sålt under föregående kalenderår.

I fråga om de specifika utsläppen av koldioxid skall nämnas de utsläppsfaktorer per energikälla och produktionssätt vilka har använts vid beräkningen av de specifika utsläppen samt metoden för fördelning av utsläppen vid kombinerad produktion av el och värme.

Uppgiften om mängden använt kärnbränsle kan grunda sig antingen på elförsäljarens elanskaffning eller på de statistikuppgifter som strålsäkerhetscentralen ger ut.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG (32003L0054); EGT nr L 176, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 14 april 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.