228/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 7 april 2005 om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005 (206/2005) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Företag i sammanslutningsform

Vid fastställandet av driftsinriktningen för en gård i enlighet med 7 § 2 mom. kan på odlarens begäran det antal djur som ägs av ett sådant företag i sammanslutningsform som inte har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel räknas med i antalet djur på en gård som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att det bestämmande inflytandet inom företaget i sammanslutningsform innehas av medlemmar i ett familjeföretag på så sätt att:

1) det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet tillkommer en eller flera sådana bolagsmän som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel, eller

2) det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel gällande en i detta moment avsedd gård och som uppfyller de övriga villkoren för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel.

Med medlem i ett familjeföretag avses en i 1 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) avsedd medlem i ett familjeföretag.

Med bestämmande inflytande i ett aktiebolag avses i denna förordning en sådan andel av aktieinnehavet som tillsammans med odlarens eller hans eller hennes familjeföretagsmedlemmars andelar direkt medför mer än hälften av de sammanlagda rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Det bestämmande inflytandet i ett företag i sammanslutningsform skall innehas av odlaren eller medlemmar i hans eller hennes familjeföretag senast från och med den 23 juni 2004 under hela den period som förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel gäller. Djur som ägs av ett företag i sammanslutningsform kan räknas till godo för endast en sådan gård som ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel och som helt och hållet innehas av medlemmar i ett familjeföretag under hela den period som förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel gäller.


Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.