227/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 juni 2000 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) 3 § 9 och 13 punkten, 8 § 1 mom., 12 § 1 mom., rubriken för och 1 och 2 mom. i 18 §, 31 § 1 mom., 35 § 1 mom., rubriken för 36 §, 39 § 1 mom., 44 § 3 mom., 46 § 1―3 mom., 49 § 2 mom. och 51 § 1 mom., av dem 3 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 377/2003, 8 § 1 mom. och 46 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 449/2001, 31 § 1 mom. och 35 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 825/2002, rubriken för 36 § sådan den lyder i förordning 1220/2001 samt 46 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 361/2002, samt

fogas till 10 a §, sådan den lyder i förordning 913/2004, ett nytt 4 mom., till förordningen en ny 25 a §, till 36 §, sådan den lyder i den nämnda förordningen 1220/2001, ett nytt 2 mom., och till 46 a §, sådan den lyder i den nämnda förordningen 913/2004, ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


9) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller iståndsättningsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som varaktigt har tagits ur odling eller som annars har varit permanent oodlade eller som ännu inte har använts till odling frånsett sådana områden som 2004 senast den 30 november 2004 har anmälts på den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda blanketten Blnr 175 eller genom någon annan skriftlig anmälan som innehållit de uppgifter som krävs,


13) regionerna A―C4 motsvarande stödregioner enligt statsrådets förordning om nordligt stöd 2005 (11/2005) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005 (12/2005).

8 §
Avtal

Avtal kan ingås med en jordbrukare som har minst tre hektar eller, vid odling av trädgårdsväxter i grupp 1 och 2 i samband med miljöstödet, minst 0,5 hektar åker som enligt 10 eller 10 a § berättigar till miljöstöd. I det avtal som avses i 25 a § förutsätts dessutom att ett antal djur motsvarande det antal djurenheter som föreskrivs i den nämnda paragrafen innehas under hela avtalsperioden. Avtal kan ingås beträffande åkerareal som uppgetts vara stödberättigande enligt 10 eller 10 a § eller beträffande annat än åkerareal så som bestäms i denna förordning. Specialstöd kan betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har lämnat in en skriftlig förbindelse som gäller miljöstöd på blanketten för ansökan om stöd eller på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet särskilt har fastställt. Specialstöd kan också betalas till en jordbrukare med vilken avtal har ingåtts och som har en gällande förbindelse som gäller basstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995). En förutsättning för att specialstöd kan betalas är också, att jordbrukaren har gjort en årlig ansökan om utbetalning av specialstöd, frånsett det kalenderår då avtalet ingås. Ansökan om utbetalning skall göras årligen under tiden för ansökan om arealstöd. Om det emellertid är fråga om ett avtal som avses i 25 a §, en anmälan som hänför sig till den årliga utbetalningen eller ett avtal som avses i 26 §, skall ansökan om utbetalning årligen göras enligt det förfarande och före den dag som jord- och skogsbruksministeriet fastställer genom förordning.


10 a §
Stödberättigande åker i förbindelser som ingås 2005

Ett basskifte som består av åker är stödberättigande i nya kompensationsbidragsförbindelser och miljöstödsförbindelser som ingås 2005 också när det på det sätt som bestäms i 46 § 1 mom. har odlats av en jordbrukare som har fyllt 65 år eller när det på det sätt som bestäms i 46 § 1 mom. ingår i en ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan.

12 §
Minimiareal

När jordbrukaren första gången ansöker om kompensationsbidrag skall han förbinda sig att fortsätta odlingen på minst tre hektar stödberättigande åker på sin gårdsbruksenhet i fem år räknat från den första utbetalningsdagen för kompensationsbidrag och att iaktta villkoren för betalning av kompensationsbidrag. Denna åkerareal om tre hektar utgör en minimiareal. Förbindelsevillkoren skall emellertid iakttas på hela gårdsbrukenheten. Jordbrukaren kan låta bli att uppge en del av sina åkrar som stödberättigande i sin årliga stödansökan, och för dessa arealer betalas då inte kompensationsbidrag under året i fråga, förutsatt att det krav beträffande minimiarealen som anges i denna paragraf uppfylls. Om jordbrukaren under giltighetstiden för det horisontella program för utveckling av landsbygden som avses i 1 § 1 mom., åren 2000–2006, på nytt förbinder sig att iaktta villkoren för kompensationsbidrag, börjar den femåriga förbindelsen räknat från den första utbetalning som hänför sig till denna nya förbindelse.


18 §
Avtal som kan ingås och minimimängder

Med jordbrukaren kan avtal ingås enligt följande tabell. Avtal kan ingås när de villkor som föreskrivits för ingående av avtalet i fråga uppfylls och när arealen, antalet djurenheter eller antalet djur i de olika avtalen är minst så stor som anges i tabellen:

Avtal om Minimimängder
Minimiareal (ha)/Minimiantal djurenheter (de) eller djur (st.)
- anläggning och skötsel av skyddszon 0,15 (ha)
- anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 0,15 (ha)
- reglerbar dränering 0,50 (ha)
- reglerbar underbevattning 0,50 (ha)
- återanvändning av avrinningsvatten 0,50 (ha)
- ekologisk produktion 3,00 (ha)
- trädgårdslägenheter 0,50 (ha)
- ekologisk husdjursproduktion; utöver de ovan nämnda minimiarealerna för ekologisk produktion också djurenheter 1,00 (de)
- åkerodling på grundvattenområden 0,50 (ha)
- effektiverad stallgödselanvändning 1,00 (ha)
- skötsel av vårdbiotoper 0,15 (ha)
- främjande av naturens mångfald 0,15 (ha)
- utvecklande och vård av landskapet 0,15 (ha)
- uppfödning av lantraser
- får/getter 0,30 (de)
- nötkreatur 1,00 (de)
- hästar 1,00 (de)
- hönor och tuppar av lantras 20 (st.)
- odling av ursprungssorter 1,00 (ha)
- effektiverad kalkning av åkrar 1,00 (ha)
- kalkfilterdikning 0,50 (ha)

Med en jordbrukare som har ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion kan avtal om åkerodling på grundvattenområden inte ingås. Med jordbrukaren kan avtal om kalkfilterdikning och reglerbar dränering, reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten inte ingås, om den areal som avtalet önskas gälla omfattas eller har omfattats av ett avtal om kalkfilterdikning eller motsvarande kontrollerad dränering enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket. Med en jordbrukare som har valt den i 16 § 1 mom. avsedda tilläggsåtgärden främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande kan avtal enligt 25 a § inte ingås.


25 a §
Avtal om ekologisk husdjursproduktion

I ett avtal om ekologisk husdjursproduktion förbinder sig jordbrukaren att utöver vad som föreskrivs i 25 §, frånsett 2 mom. i den nämnda paragrafen,

1) under avtalsperioden räknat från ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod bedriva sin husdjursproduktion enligt de produktionsregler för ekologisk produktion som anges i rådets förordning (EEG) nr 2092/91,

2) på sin egen gårdsbruksenhet i ekologisk husdjursproduktion under hela avtalsperioden hålla minst det antal i 3 mom. avsedda animalieproduktionsdjur som motsvarar en djurenhet (de) på så sätt att djurproduktionen i fråga på lägenheten är kontinuerlig, och

3) på hela sin gårdsbruksenhet räknat från ingången av det första avtalsårets vegetationsperiod iaktta produktionsreglerna för ekologisk produktion inom åkerbruket och trädgårdsproduktionen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2092/91, frånsett mångåriga odlingsarealer för trädgårdsväxter och arealer som omfattas av avtal om produktion av frö av fleråriga vallväxter, vilka arealer kan läggas om till ekologisk produktion ett jordbruksskifte i sänder under de två första avtalsåren.

Jordbrukaren kan också ha andra djur än sådana som uppföds ekologiskt, när dessa är av ett annat djurslag än de djur som omfattas av den ekologiska husdjursproduktionen och när skötseln av dem har ordnats i produktionsenheter i enlighet med den förordning som avses i 1 mom. 1 punkten. De animalieproduktionsdjur som finns på jordbrukarens lägenhet och som jordbrukaren eller någon av jordbrukarens familjemedlemmar innehar beaktas vid uträkningen av det antal djurenheter som avses i 1 mom. Med familjemedlem avses make eller maka och jordbrukarens barn som är under 18 år.

Djur som kan omfattas av ett avtal om ekologisk husdjursproduktion är mjölkkor, dikor, övriga nötkreatur, får, getter, suggor, slaktsvin, avelssvin, galtar, hönor, broilrar, kalkoner, gäss, ankor och moderdjur av fjäderfä. Djurslagen kan variera under avtalsperioden. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om enhetskoefficienterna för djuren.

Om antalet djurenheter i fråga om djur som berättigar till specialstödet för ekologisk produktion understiger en djurenhet eller om jordbrukaren lägger ned husdjursproduktionen beträffande de djur som berättigar till stödet för ekologisk husdjursproduktion av någon annan orsak än ett sådant oöverstigligt hinder som avses i bestämmelserna och det med jordbrukaren ingångna avtalet om ekologisk husdjursproduktion har ändrats till ett avtal enligt 25 § för den återstående avtalsperioden, kan jordbrukaren inte ansöka om ett nytt avtal om ekologisk husdjursproduktion under den återstående avtalsperioden.

31 §
Avtal om uppfödning av lantraser

I ett avtal om uppfödning av lantraser förbinder sig jordbrukaren att på sin gårdsbruksenhet i fortplantningssyfte föda upp:

- öst-, väst- eller nordfinsk boskap,

- vita, svarta eller bruna får av finsk lantras eller kajanalandsfår eller ålandsfår,

- finska lantrasgetter,

- hästar av finsk ras, eller

- lantrashöns.


35 §
Beloppet av specialstöd

Till en jordbrukare som har ingått avtal betalas årligen specialstöd för varje hektar åker som omfattas av avtalet, per hektar annat område, per djurenhet eller för hönsens del per gård, högst enligt följande tabell:

Avtal om Euro
- anläggning och skötsel av skyddszon 449,90/ha
- anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng 336,38/ha (annat område)
449,90/ha (åker)
- reglerbar dränering 156,41/ha
- reglerbar underbevattning 156,41/ha
- återanvändning av avrinningsvatten 156,41/ha
- åkerodling på grundvattenområden 112,69/ha
- effektiverad stallgödselanvändning 65,59/ha
- skötsel av vårdbiotoper 420,47/ha
- främjande av naturens mångfald 420,47/ha
- utvecklande och vård av landskapet 336,38/ha
- uppfödning av lantraser
- öst- och nordfinsk boskap 336,38/de
- västfinsk boskap, finska får, kajanalandsfår och ålandsfår 252,28/de
- övriga lantraser 168,19/de
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 20-39 st 50/gård
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 40-59 st 100/gård
- lantrashönor och -tuppar, sammanlagt 60 st eller mer 150/gård
- odling av ursprungssorter 428,88/ha
- effektiverad kalkning av åkrar 84,09/ha
- kalkfilterdikning 252,28/ha

36 §
Beloppet av specialstöd i ett avtal om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion

Till en jordbrukare som ingått avtal om ekologisk husdjursproduktion betalas årligen i specialstöd för ekologisk husdjursproduktion utöver det i 1 mom. avsedda specialstöd per hektar åker som omfattas av avtalet 95,59 € per hektar åker, när gårdsbruksenheten per hektar åker som omfattas av avtalet har minst 0,5 djurenheter ekologiskt producerade djur som berättigar till stöd för ekologisk produktion. Till en jordbrukare på vars gårdsbruksenhet det per hektar åker som omfattas av avtalet finns mindre än 0,5 djurenheter ekologiskt producerade djur som berättigar till stöd för ekologisk produktion betalas specialstödet för de hektar åker på gårdsbruksenheten som omfattas av avtalet och som erhålls när antalet djurenheter i ekologisk husdjursproduktion på lägenheten multipliceras med två.

39 §
Betalning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, sänkning av stöd utgående från övervakning, återkrav samt tillämpning av det integrerade systemet

På sänkning av kompensationsbidrag, miljöstöd och specialstöd, när det är fråga om arealskillnader som har konstaterats vid övervakningen, tillämpas motsvarande procentuella avdrag som bestäms i del II avdelningarna IV och V i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Sänkningen av stöd utgående från övervakning skall i fråga om kompensationsbidrag göras så, att skiftena i regionerna A―C4 behandlas separat och i fråga om miljöstöd så, att varje stödnivågrupp enligt 17 § 1 mom. behandlas separat. I fråga om specialstöd företas sänkningen av stöd utgående från övervakning enligt avtalstyper.


44 §
Utestängande från stödsystemet

Om jordbrukaren har haft ett gällande avtal om ekologisk produktion eller omläggning till ekologisk produktion enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller ett avtal enligt 25 eller 25 a § i denna förordning och han efter avtalets upphörande börjar odla sin gårdsbruksenhet på något annat sätt än ekologiskt, kan med honom ingås ett avtal enligt 25 eller 25 a § att börja tidigast två år efter början av den vegetationsperiod då gårdsbruksenheten har börjat odlas på något annat sätt än ekologiskt.

46 §
Införlivande av nya områden med förbindelsen eller avtalet och ändring av djurantalet

Till förfogande för programmen för utveckling av landsbygden står de anslag som anvisats i statsbudgeten. Införlivandet av nya områden med en förbindelse eller med ett avtal enligt 25 eller 25 a § efter det första förbindelse- eller avtalsåret är beroende av de anslag som anvisats i statsbudgeten. Med nya områden avses i fråga om kompensationsbidrag och miljöstöd inte sådana åkerarealer som en annan jordbrukare som har ingått en förbindelse har uppgett och som i dennes årliga stödansökan under det föregående förbindelseåret har godkänts som stödberättigande eller som under det föregående året, i fråga om miljöstöd, har innehafts av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket eller, i fråga om kompensationsbidrag, av en jordbrukare som har ingått en förbindelse i enlighet med statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar (861/1995). Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse kommer i besittning av under förbindelseåret i fråga och som överlåts av en sådan jordbrukare, som inte har ingått en förbindelse inom ramen för de här avsedda stödsystemen, och som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år, förutsatt att dessa områden sammanlagt utgör mera än två hektar. Med en jordbrukare som har fyllt 65 år avses här en jordbrukare som har idkat jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet han har haft i sin besittning innan besittningen av den har överförts på en jordbrukare som har ingått en förbindelse. Husbehovsodling betraktas inte såsom idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. En jordbrukare som har fyllt 65 år eller ett dödsbo som avses nedan skall under den vegetationsperiod som föregår överföringen av besittningen själv ha odlat den åkerareal som överförs. Om ett dödsbo överför besittningen av en åkerareal som en jordbrukare som har fyllt 65 år haft i sin besittning på en jordbrukare som har ingått en förbindelse, kan det anses att åkern har överförts av en jordbrukare som har fyllt 65 år, om jordbrukaren i fråga har avlidit under det förbindelse- eller kalenderår då besittningen överfördes. Ifall det är fråga om jordbruk eller trädgårdsodling som idkas av flera jordbrukare tillsammans eller i form av en sammanslutning förutsätts att alla jordbrukare, bolagsmän, medlemmar eller delägare har fyllt 65 år. Om sådana områden utarrenderas, skall arrendeavtalet sträcka sig över en minst lika lång tid som den återstående förbindelsetiden. Med nya områden avses inte heller åkerarealer som en jordbrukare som har ingått en förbindelse eller ingått avtal kommit i besittning av genom en sådan ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan som avses i 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) under förutsättning att nyskiftesplanen har vunnit laga kraft och ägorna tagits i besittning i överensstämmelse med nyskiftesplanen efter att förbindelsen ingåtts eller efter inledandet av avtalsperioden för det avtal som avses i 25―26 § eller 32 §. Vad som ovan föreskrivs om ägaren skall också tillämpas på en arrendator, om arrendeområdet med stöd av 86 § i fastighetsbildningslagen har flyttats på det sätt som anges i nyskiftesplanen. Nya åkerskiften av detta slag som kommit i jordbrukarens besittning kan dock godkännas som stödberättigande och härigenom för förbindelse samt för avtal enligt 25―26 § eller 32 § till högst samma areal som de stödberättigande åkerskiften som enligt en nyskiftesplan som vunnit laga kraft har utgått ur jordbrukarens besittning.

Till förbindelsen eller till ett avtal enligt 25 eller 25 a § kan på ansökan inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten under det andra och tredje förbindelse- och avtalsåret fogas områden som i det föregående årets stödansökan inte har uppgetts i stödansökan för den i 1 mom. avsedda jordbrukare som har ingått en förbindelse eller som inte omfattas av avtalsområdet. Arealen av dessa områden som fogas till förbindelsen eller avtalet kan utgöra högst 50 procent av jordbrukarens referensareal eller avtalsområde eller högst två hektar. Om arealökningen är större än så, kan jordbrukaren inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten ingå en ny förbindelse som gäller stödet i fråga eller ett nytt ovan nämnt avtal som gäller hela lägenheten under förbindelse- och avtalsperioden i samband med den årliga stödansökningen. Om en ny förbindelse eller ett nytt avtal inte kan ingås, skall de nya områdena odlas i enlighet med förbindelse- eller avtalsvillkoren utan stöd.

Om det är fråga om ingående av ett nytt avtal enligt 25 eller 25 a § för gårdsbruksenhetens hela område i fall som avses i 2 mom., betalas specialstödet per hektar åker för den avtalsareal som redan omfattas av avtalet enligt det tidigare avtalet och för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om det är fråga om avtal som ingås året efter det tredje avtalsåret, betalas specialstödet på basis av den tidigare odlingsseden för alla åkrar som ingår i avtalet, så som bestäms i 36 §. Om det är fråga om fogande av ett nytt åkerområde till ett avtal som avses i 25 eller 25 a §, betalas specialstödet per hektar för den nya åkerarealen på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §. Om åkerarealen under den vegetationsperiod som föregår ingåendet av det nya avtalet eller fogandet av åkerarealen till avtalet har innehafts av en annan jordbrukare som då har haft ett avtal enligt 25 eller 25 a § om ekologisk produktion, betalas specialstödet per hektar för denna åkerareal på basis av den tidigare odlingsseden så som bestäms i 36 §.


46 a §
Införlivande av nya områden i förbindelser som ingåtts 2005 eller senare

Ett basskifte kan emellertid, utan hinder av vad som avses i 1 mom., godkännas för införlivande med förbindelsen när det på det sätt som avses i 46 § är fråga om ett basskifte som odlats av en jordbrukare som fyllt 65 år eller när basskiftet på det sätt som avses i 46 § ingår i en ägoreglering som fastställts i en nyskiftesplan.

49 §
Minskning av avtalsområdet, det vill säga frånträdande av en del av avtalet

En åkerareal som omfattas av ett avtal om ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion kan under hela avtalsperioden minska med sammanlagt högst 20 procent. Specialstöd som under avtalets giltighetstid har betalts för den areal som utgår ur avtalet skall återkrävas.


51 §
Överföring av avtal

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar på ansökan om överföring av ett avtal, om ägande- eller besittningsrätten till den gårdsbruksenhet som avtalet gäller eller till en del av den övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de villkor angående kontrahenten och ingåendet av avtal som anges i denna förordning. Ifall det är fråga om ett avtal enligt 25 eller 25 a §, kan arbetskrafts- och näringscentralen på ansökan överföra avtalet på den nya ägaren eller innehavaren av en del av gårdsbruksenheten bara om orsaken till ansökan om överföring är att avtalsområdet delas på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning. Vid överföring skall den jordbrukare som fortsätter att odla iaktta avtalet i fråga under den avtalstid som återstår för det avtal som den tidigare jordbrukaren har ingått.Denna förordning träder i kraft den 20 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vad som i 3 § 3 punkten bestäms om det integrerade systemet avser från och med den 1 januari 2005 det system om vilket bestäms i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

Vad som i 14 § 1 mom. bestäms om förbindelseperiodens längd gäller inte jordbrukare som har ingått en förbindelse 2000 eller 2001 och som vill förlänga förbindelsens giltighetstid. En jordbrukare som ingått förbindelsen 2000 kan i sin ansökan om arealstöd 2005 anmäla att förbindelseperiodens längd i hans år 2000 ingångna femåriga förbindelse och därmed också skyldigheten att vidta alla basåtgärder och den valda tilläggsåtgärden förlängs med två år. Förbindelseperioden för en femårig förbindelse som en jordbrukare ingått 2001 och skyldigheten att vidta alla basåtgärder och den valda tilläggsåtgärden kan förlängas med ett år genom motsvarande anmälan som görs 2006. Bytet av basåtgärder omfattas av vad som bestäms i 15 § 2 mom. och bytet av tilläggsåtgärden omfattas av vad som bestäms i 16 § 2 mom.

Vad som i 15 § 1 mom. bestäms om jordbrukarens möjlighet att välja basåtgärden för husdjurslägenheter och vad som i 16 § 2 mom. bestäms om möjligheten att välja en tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter gäller inte jordbrukare som 2005 eller 2006 förbinder sig vid miljöstödet för en tid av fem år.

Från och med 2005 är det inte möjligt att med jordbrukare ingå avtal om kalkfilterdikning enligt 34 §.

Helsingfors den 14 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.