226/2005

Given i Helsingfors den 14 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för tidningspressen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 december 2001 om stöd för tidningspressen (1481/2001) 5 § 2―4 mom. och

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 a §
Presstödsnämnden

Statsrådet tillsätter en presstödsnämnd vars mandatperiod är tre år. Nämnden skall ha en ordförande och högst tolv andra medlemmar. Statsrådet utser nämndens ordförande. Medlemmarna i nämnden skall vara personer som är förtrogna med tidningspressen och annan kommunikation och som representerar olika samhälls- och språkgrupper.

Presstödsnämndens uppgift är att lämna förslag till hur den behovsprövade andelen av det anslag som i statsbudgeten anvisats för understödjande av tidningspressen skall fördelas för sänkning av tidningspressens transportkostnader, distributionskostnader och övriga kostnader och vid behov bistå kommunikationsministeriet vid beredningen av de bestämmelser som gäller villkoren för beviljande av understöd och ansökan om understöd.

5 §
Ansökan om och betalning av understöd

Selektivt stöd betalas i tre rater så att hälften av understödet betalas två veckor efter beslutet om understödet, en fjärdedel den 15 juli och en fjärdedel den 15 oktober understödsåret. Vid banköverföring är betalningen utbetald när den finns på ett konto som innehas av en sammanslutning som företräder mottagaren.

Parlamentariskt stöd betalas i fyra lika stora rater så att den första raten betalas två veckor efter beslutet om understöd, den andra raten den 15 maj, den tredje raten den 15 augusti och den fjärde raten den 15 november under stödsåret. Vid banköverföring är betalningen utbetald när den finns på ett konto som innehas av en sammanslutning som företräder mottagaren.

Den understödspost som utbetalats till ett parti och landskapet Åland av anslaget för parlamentariskt stöd skall inom sju dagar efter det att understödet har kommit in på partiets eller landskapet Ålands konto överföras till den tidning eller elektroniska publikation som skall understödas. En utredning om överföringen skall lämnas in till kommunikationsministeriet inom en månad efter det att understödet har betalats in på understödstagarens konto.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2005

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Konsultativ tjänsteman
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.