222/2005

Given i Helsingfors den 6 april 2005

Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 6 § 1 mom. i naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på redovisning av en sammanslutnings eller inrättnings naturgasaffärsverksamheter skilt från varandra och från övriga affärsverksamheter på det sätt som avses i 5 kap. i naturgasmarknadslagen.

Denna förordning tillämpas också på de utövare av naturgasaffärsverksamhet som utövar enbart naturgasaffärsverksamhet samt på dem som utövar endast en naturgasaffärsverksamhet.

2 §
Schema för särredovisade bokslut

I särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter skall åtminstone posterna enligt schemat i bilagan uppges.

Om en sammanslutning eller inrättning upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i bokföringslagen (1336/1997), skall i de särredovisade boksluten uppges åtminstone de poster som har märkts ut med en asterisk i schemat i bilagan.

För varje post i en särredovisad resultaträkning och balansräkning skall motsvarande uppgift anges för föregående räkenskapsperiod (jämförelseuppgift). Om specifikationen av resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, skall jämförelseuppgiften om möjligt korrigeras.

3 §
Balanskontinuitet

På balansräkningen över en särredovisad naturgasaffärsverksamhet skall såvitt möjligt tillämpas principen om balanskontinuitet på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen.

4 §
Grunderna för särredovisning

Intäkter och kostnader samt tillgångs- och kapitalposter som direkt kan hänföras till särredovisade naturgasaffärsverksamheter bör tas upp direkt i vederbörande affärsverksamhets särredovisade bokslut samt poster som är gemensamma för affärsverksamheterna bör hänföras till vederbörande affärsverksamheter i första hand enligt en hänföringsgrund som baserar sig på orsaksprincipen eller om någon sådan inte kan hittas, enligt en fördelningsgrund som baserar sig på affärsverksamhetens omfattning.

De särredovisningsgrunder som tillämpats bör specificeras. En utredning av särredovisningsgrunderna bör förvaras som verifikation över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

5 §
Interna poster

Intäkter och kostnader mellan särredovisade affärsverksamheter samt ömsesidiga fordringar och skulder mellan affärsverksamheterna dras inte av i de särredovisade resultat- och balansräkningarna.

6 §
Förvaring av det material som sammanhänger med utarbetandet av särredovisade bokslut

Om särredovisningen av naturgasaffärsverksamheter grundar sig på intern beräkning eller separata kalkyler hos sammanslutningen eller inrättningen, bör utdata från den interna beräkningen samt separata kalkyler, vilka anknyter till särredovisandet av affärsverksamheterna, fogas till verifikationerna över räkenskapsperioden och förvaras som verifikationer över räkenskapsperioden i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § i bokföringslagen och övriga bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial.

7 §
Tilläggsuppgifter om särredovisade bokslut

Särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter bör innehålla följande tilläggsuppgifter:

1) nettoinvesteringarna i naturgasnätsverksamhetens anläggningstillgångar per balanspost specificerade i åtminstone goodwill, naturgasnätets immateriella och materiella tillgångar samt övriga immateriella och materiella tillgångar enligt följande schema:

Nettoinvesteringar = anläggningstillgångarnas balansvärde vid räkenskapsperiodens utgång – anläggningstillgångarnas balansvärde vid räkenskapsperiodens början + avskrivningarna under räkenskapsperioden -/+ uppskrivningar/nedskrivningar -/+ väsentligt stora inköp/försäljningar av anläggningstillgångar,

2) avkastningsprocenten på placerat kapital i naturgasnätsverksamheten beräknad enligt följande schema:

Avkastningsprocenten = 100 x (resultatet före extraordinära poster + ränteutgifter och övriga finansieringsutgifter + ränteandelarna av naturgasnätets leasingavgifter och hyror) / (balansomslutningen – räntefria skulder + leasing- och hyresansvar med anknytning till naturgasnätet),

3) korrigeringar som gjorts i jämförelseuppgifterna gällande föregående räkenskapsperiod,

4) ändringar som under räkenskapsperioden gjorts i särredovisningsgrunderna, motiveringarna till dem samt ändringarnas verkningar.

8 §
Publicering av särredovisade bokslut

Särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter skall publiceras. Boksluten skall tas med i det officiella bokslutet för ett företag eller en koncern eller en kommun, samkommun eller ett statligt ämbetsverk som utövar naturgasaffärsverksamhet samt inkluderas i en årsberättelse som skall publiceras eller i ett annat offentligt dokument som motsvarar årsberättelsen och som skall ställas till intressegruppernas förfogande.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

Denna förordning tillämpas senast på särredovisade bokslut över naturgasaffärsverksamheter, vilka upprättas över räkenskapsperioder som går ut den 31 december 2006 eller därefter.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning av den 13 november 2000 om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna (973/2000).

Helsingfors den 6 april 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Mauri Valtonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.