217/2005

Givet i Helsingfors den 7 april 2005

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordningar om restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordningar om Burma/Myanmar bestäms i 46 kap. 1―3 § i strafflagen: rådets förordning (EG) nr 798/2004 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2000; EUT nr L 125, 28.4.2004, s. 4; och rådets förordning (EG) nr 1853/2004 om ytterligare restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar och om ändring av förordning (EG) nr 798/2004; EUT nr L 323, 26.10.2004, s. 11. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. i strafflagen.

De ovan nämnda förordningarna trädde i kraft samma dag som de offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Helsingfors den 7 april 2005

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Tf. lagstiftningssekreterare
Juha Rainne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.