212/2005

Given i Helsingfors den 29 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om utövandet av veterinärverksamhet i Finland av medborgare från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs bilagan till jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 14 december 1993 om utövandet av veterinärverksamhet i Finland av medborgare från stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 8/93 samt

ändras 2 § i beslutet som följer:

2 §
Examina som skall erkännas

En person beviljas på ansökan rätt att vara verksam som legitimerad veterinär i Finland på grundval av sådan examen som avses i 1 §, förutsatt att personens utbildnings- eller examensbevis eller annat sådant behörighetsbevis har utfärdats för veterinärmedicinsk utbildning i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller att det enligt ovan nämnda lagstiftning eller ovan nämnda avtal annars visar behörighet att utöva veterinäryrket.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.