211/2005

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan utgående från det antal dikor som jordbrukaren haft i sin besittning betalas det nationella tilläggsbidrag, nedan tilläggsbidrag, för dikor som avses i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nöttkött, i enlighet med vad som bestäms i denna förordning. Tilläggsbidraget betalas inom ramen för de anslag som i statsbudgeten anvisats för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

2 §
Grunder för tilläggsbidrag

Tilläggsbidrag betalas utan separat ansökan på basis av det antal djur enligt vilket till jordbrukaren betalas sådant dikobidrag för 2004 som helt finansieras av Europeiska gemenskapen.

Tilläggsbidraget uppgår till 50 euro per diko.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.