210/2005

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 15 § 3 mom. och 16 § 5 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Allmänt

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, kan för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas ett belopp om högst 0,5 miljoner euro för 2005 i nationellt stöd enligt antalet bisamhällen så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) biodlare en fysisk person, en sammanslutning av fysiska personer eller ett oskiftat dödsbo, ett sådant öppet bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag eller en sådan förening som bildats av fysiska personer eller en stiftelse, ett offentligrättsligt samfund, en skollägenhet eller ett fängelse som bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen helhet med honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin och yngel samt kupor och annan utrustning som behövs för skötseln av dem,

3) driftställe sådana byggnader, konstruktioner eller skjul där skördearbeten inom biodlingen och iståndsättning av utrustning kan ske eller skörd och utrustning lagras.

3 §
Förutsättningar för utbetalning av stöd

För att stöd skall betalas förutsätts att biodlaren såsom ägare, arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat arvsrättsligt förvärv eller annan åtkomsthandling den 31 maj 2005 varit innehavare av minst femton övervintrade bisamhällen under produktionsperioden 2005. Stöd betalas inte för avläggare som bildats under våren samma år som biodlaren ansöker om stöd eller för nya bisamhällen som då uppstått till följd av svärmning. Bisamhhällen som utgör grund för betalning av stöd skall under produktionsperioden skötas så att de under det år för vilket stöd beviljas kan ge en normal skörd.

Biodlaren skall enligt senast verkställda beskattning eller den beskattning som föregick denna, eller under det skatteår som närmast föregick ansökan, ha haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Om de inkomster som avses i 2 mom. inte direkt framgår av skattedeklarationen, skall sökanden med hjälp av skattedeklarationen och gjorda anteckningar visa vilka inkomster och utgifter han har haft av biodlingen.

Om sökanden har börjat med biodling under det år som närmast föregick ansökan eller därefter, och inte på det sätt som avses i 2 eller 3 mom. kan visa att han har haft inkomster, skall han visa att han haft utgifter för anskaffningar som varit nödvändiga för inledandet av verksamheten.

Gäller ansökan en biodling som bedrivs av flera biodlare tillsammans eller i sammanslutningsform, kan stöd utbetalas om minst en biodlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv bedriver biodling uppfyller åldersvillkoret i 3 § 2 mom. i stödlagen.

4 §
Användning av ett etablerat antal bisamhällen

Om det antal övervintrade bisamhällen som ligger till grund för betalningen av stöd har varit exceptionellt lågt till följd av vinterskador, djursjukdomar, skador förorsakade av rovdjur eller någon annan därmed jämförbar omständighet, kan stöd betalas på grundval av det antal bisamhällen på basis av vilket nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2004 har betalats till den som söker stöd.

En utredning om minskningen av antalet bisamhällen skall då bifogas till ansökningsblanketten. Om antalet bisamhället minskat på grund av en djursjukdom skall dessutom ett intyg av en veterinär bifogas till ansökan.

En förutsättning för betalningen av stöd på basis av den utredning som getts in är att utredningen kan anses vara tillförlitlig.

5 §
Stödets storlek

I stöd enligt antalet bisamhällen utbetalas högst 18 euro om året per bisamhälle.

Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överstiger det maximibelopp som anges i 1 §, sänks stödet.

6 §
Sänkning och förvägran av stöd

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller inte alls betalas ut på de grunder som förskrivs i 16 § i stödlagen och denna förordning.

7 §
Påföljder av övervakning

Om skillnaden mellan det i ansökan uppgivna och det vid övervakningen av stödet konstaterade antalet bisamhällen i förhållande till det konstaterade antalet är

1) högst 5 procent eller högst 2 bisamhällen, betalas stödet enligt det antal bisamhällen som konstaterats vid övervakningen,

2) över 5 procent eller mer än 2 bisamhällen och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid övervakningen,

3) över 20 procent men mindre än 40 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från det antal bisamhällen som konstaterats vid övervakningen, eller

4) minst 40 procent, betalas inget stöd alls.

8 §
Påföljder på grund av sättet att sköta bisamhällen

Om skötseln av ett bisamhälle inte uppfyller de krav som ställs i 3 § 1 och 2 mom., betalas inte stöd för detta bisamhälle.

Om antalet bisamhällen som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister eller försummelser som hänför sig till skötseln överstiger 50 procent av det antal som ligger som grund för ansökan och som konstaterats vid övervakningen, betalas inget stöd.

9 §
Återtagande av ansökan

En stödansökan kan återtas innan meddelande ges om kontroll eller stödet betalas.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.