205/2005

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 7 april 2005

Statsrådets förordning om ändring av 11 och 13 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 januari 2004 om nordligt stöd (40/2004) 11 §, sådant det lyder i förordning 1001/2004, samt 13 § som följer:

11 §
Stöd som betalas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller hans familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.

Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 3.

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregionen/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikovigor 309 309 385 460 460 645 645
Tjurar 477 485 561 637 637 822 822
Tackor 467 475 551 879 879 1165 1165
Hongetter 394 402 419 520 553 610 695
Suggor och galtar 348 348 359 359 359 359 359
Slaktsvin och unga avelssvin 348 348 359 359 359 359 359
Hönor 320 324 345 412 412 412 412
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 293 299 326 326 326 326 326
Övriga köttfjäderfän 300 306 332 332 332 332 332
Hästar 418 418 420 418 418 420 420
Stödregionen/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikovigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hongetter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Suggor och galtar 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hästar 0,73 0,73 0,68 0,73 0,73 0,66 0,66
*) C2p = C2 norr och skärgården
13 §
Begränsningar i fråga om beviljande av stöd per djurenhet

I stödregionerna C2 norr och skärgården får finnas högst 300 djurenheter som berättigar till stöd, i stödregion C3 högst 200 djurenheter och i stödregion C4 högst 100 djurenheter per sökande. I fråga om hönor får i stödregionerna C1, C2, C2 norr och skärgården finnas högst 260 djurenheter som berättigar till stöd per sökande.

På basis av antalet hönor kan nordligt stöd betalas till ett belopp av sammanlagt högst 2,80 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

På basis av antalet övriga fjäderfän kan nordligt stöd betalas till ett belopp av sammanlagt högst 5,91 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

På basis av antalet svin kan nordligt stöd betalas till ett belopp av sammanlagt högst 36,25 miljoner euro. Om de stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de nämnda maximibeloppen, sänks stödet.

För hästar beviljas stöd för ett antal som är högst fem djurenheter större än det för vilket till sökanden har betalts stöd 2003. Om en häst inte har registrerats i det register som förs av Finlands Hippos r.f. skall en tillförlitlig utredning om vem som äger hästen eller en bestyrkt kopia av hyres- eller leasingkontraktet företes i samband med stödansökan.


Denna förordning träder i kraft den 13 april 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 april 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.