199/2005

Given i Helsingfors den 31 mars 2005

Statsrådets förordning om beviljande av förhöjt investeringsstöd för unga jordbrukare i vissa fall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 274/2003:

1 §

Denna förordning tillämpas när en ung jordbrukare för en investering på en gårdsbruksenhet beviljas i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000) avsett stöd förhöjt på det sätt som avses i 26 § 2 mom. och 29 § 4 mom. i förordningen.

Avvikelse från de förutsättningar som gäller jordbrukares ålder och tidpunkten för etablering kan göras i enlighet med 2 §, om ansökan om beviljande av stöd har blivit anhängig den 24 maj 2004 eller därefter men senast den 31 december 2004, de tidsfrister för ansökande av stöd som har bestämts genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet har iakttagits och sökanden senast den 30 april 2005 har tillställt arbetskrafts- och näringscentralen alla de handlingar som är nödvändiga för avgörande av ansökan.

2 §

En jordbrukare som vid beviljandet av stöd har fyllt 40 år eller beträffande vilken det har förflutit fem år från etableringen kan beviljas förhöjt stöd, om

1) jordbrukaren har fyllt 40 år den 24 juni 2004 eller därefter, men före den 31 mars 2005, och

2) etableringen har skett tidigast fyra år och 11 månader före den tidpunkt då ansökningen har blivit anhängig, om anhängiggörande har skett den 24 juni 2004 eller senare, men senast den 31 augusti 2004, eller fyra år och sex månader före den tidpunkt då ansökningen har blivit anhängig, om anhängiggörande har skett den 1 september 2004 eller senare, men senast den 31 december 2004.

3 §

Om en ung jordbrukare kan beviljas förhöjt investeringsstöd endast genom avvikelse enligt 2 § från det som i statsrådets förordning om utveckling av landsbygden föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av stöd, beviljas stödet helt av nationella medel.

4 §

Beslut med anledning av en ansökan skall meddelas senast den 31 maj 2005.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2005.

Helsingfors den 31 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.