185/2005

Given i Helsingfors den 29 mars 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2005-2007

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Denna förordning gäller begränsning av användningen av drivgarn i enlighet med Europeiska unionens råds förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske.

Denna förordning tillämpas på fiskefartyg som seglar under finsk flagg och som är registrerade i Finland, dock inte på fiskefartyg som är registrerade i Ålands landskapsregerings register.

2 §

Tillstånd enligt den förordning som nämns i 1 § att använda drivgarn söks hos arbetskrafts- och näringscentralen för fiskefartygets registreringsort.

Tillstånd för år 2005 skall sökas före utgången av april. Tillstånd för åren 2006 och 2007 skall sökas före utgången av november föregående år.

3 §

Arbetskrafts- och näringscentralerna beviljar tillstånd enligt 2 § per fartyg för ett år i sänder efter att först ha erhållit bekräftelse av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med de villkor som föreskrivs i den förordning som nämns i 1 §.

Om antalet sökta tillstånd överstiger det antal som får beviljas, beviljas tillstånd för år 2005 i den ordning som ansökningarna inlämnats. När tillstånd beviljas för åren 2006 och 2007 ges företräde åt sådana fiskare som föregående år har bedrivit drivgarnsfiske under de flesta dagarna till sjöss.

4 §

För år 2005 kan arbetskrafts- och näringscentralerna bevilja tillstånd enligt 2 § åt yrkesfiskare som har bedrivit drivgarnsfiske under åren 2003-2004.

Av särskilda skäl kan tillstånd utan hinder av 1 mom. beviljas även åt yrkesfiskare som inte har bedrivit drivgarnsfiske under åren 2003-2004, men som har bedrivit nämnda fiske år 2002.

5 §

För år 2006 kan arbetskrafts- och näringscentralerna bevilja tillstånd enligt 2 § åt yrkesfiskare som har haft nämnda tillstånd för år 2005.

Av särskilda skäl kan tillstånd utan hinder av 1 mom. beviljas även åt yrkesfiskare som inte har haft nämnda tillstånd för år 2005, men som har bedrivit drivgarnsfiske under åren 2003-2004.

6 §

För år 2007 kan arbetskrafts- och näringscentralerna bevilja tillstånd enligt 2 § åt yrkesfiskare som har haft nämnda tillstånd för år 2006.

Av särskilda skäl kan tillstånd utan hinder av 1 mom. beviljas även åt yrkesfiskare som har haft nämnda tillstånd endast för år 2005.

7 §

Tillstånd enligt 2 § i denna förordning beviljas inte åt yrkesfiskare som har gjort sig skyldiga till allvarliga förseelser mot reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 29 mars 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.