182/2005

Given i Helsingfors den 16 mars 2005

Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverket uppbär avgift

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka de i lagen om nödcentraler (157/2000) avsedda nödcentralerna tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är anslutning av automatiska brandlarmanläggningar till nödcentralen och testning av anslutningens beredskap med bestämda intervaller. Anslutningsavgiften är 50 euro per anslutning och avgiften för testning 25 euro per månad.

2 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som nödcentralerna prissätter enligt företagsekonomiska grunder är mottagning och förmedling av alarm från system för automatisk fastighetsövervakning samt upprätthållande av beredskap hos den utrustning och den programvara som behövs för mottagningen av alarm.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005 och gäller till den utgången av 2006.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 20 april 2001 om nödcentralers vid nödcentralsverket avgiftsbelagda prestationer (358/2001).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 mars 2005

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Beredskapsdirektör
Janne Koivukoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.