180/2005

Given i Helsingfors den 23 mars 2005

Statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana dryckesförpackningar som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004) och sådana fungerande retursystem som avses i 2 punkten i samma moment.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses

1) förpackare en sådan förpackare och yrkesmässig importör av drycker som avses i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar,

2) upprätthållare av ett retursystem en förpackare, ett sådant samarbetsarrangemang eller en sådan producentsammanslutning för flera förpackare som avses i 18 g § i avfallslagen, som upprätthåller ett fungerande retursystem.

3 §
Fungerande retursystem

Ett retursystem för förpackningar som Birkalands miljöcentral i enlighet med 50 c § i avfallslagen har antecknat i producentregistret, och där panten för förpackningarna är minst den som avses i 4 §, anses vara ett fungerande returssystem.

4 §
Pantens storlek

I ett fungerande retursystem skall panten för en dryckesförpackning vara

1) minst 0,15 euro per förpackning för metallburkar;

2) minst 0,20 euro per förpackning för plastförpackningar som rymmer över 0,35 liter men under 1,0 liter;

3) minst 0,40 euro per förpackning för plastförpackingar som rymmer minst 1,0 liter;

4) minst 0,10 euro per förpacning för andra dryckesförpackiningar än de som anses i 1―3 punkten.

5 §
Mål för återanvänding och återvinning

Målet för upprätthållare av fungerande retursystem är att

1) minst 90 procent av de återanvändingsbara dryckesförpackningarna återlämnas för att fyllas på nytt,

2) minst 90 procent av metallförpackningarna återlämnas för att återvinnas som material,

3) minst 80 procent av engångsdryckesförpackningarna återlämnas för att återvinnas som material.

Målet för återanvändning och återvinning i 1 mom. gäller nya upprätthållare av retursystem först efter utgången av det tredje fulla kalenderåret efter det att verksamheten inleddes.

6 §
Anmälan till producentregistret

Upprätthållaren av ett retursystem skall uppge följande uppgifter i anmälan till Birkalands miljöcentral för godkännande för anteckning i producentregistret:

1) upprätthållarens namn eller firma,

2) upprätthållarens kontakt- och adressuppgifter,

3) kontaktpersonens namn och adress,

4) företags- och organisationsnummer,

5) om dryckesförpackningen är avsedd att fyllas på nytt eller avsedd att återvinnas som råvara för industriellt ändamål,

6) pantens storlek,

7) dryckesförpackningens nominella volym och material,

8) vilka drycker som skall marknadsföras i förpackningarna,

9) vilka märkningar och koder som skall användas på dryckesförpackningarna för organiseringen av återlämnandet,

10) en uppskattning av antalet förpackningar som släpps ut på marknaden och en redogörelse för marknadsförings- och distributionssätt,

11) hur återtagandet, återanvändningen och materialåtervinningen av de återlämnade dryckesförpackningarna organiseras,

12) en plan och tidtabell för hur målet för återanvändningen eller återvinningen skall uppnås,

13) andra uppgifter som Birkalands miljöcentral begär för att kunna uppskatta systemets funktionsduglighet.

I anmälan från producentsammanslutningen eller från ett sådant annat samarbetsarrangemang som avses i 18 g § 5 mom. i avfallslagen skall dessutom ingå följande handlingar och uppgifter:

1) regler och avtal inklusive villkoren för anslutning till systemet,

2) förpackare och distributörer som hör till producentsammanslutningen eller samarbetsarrangemanget.

Om uppgifter som motsvarar de uppgifter och en redogörelse som avses i 1 och 2 mom. har lämnats till Birkalands miljöcentral i en anmälan som gjorts enligt 18 § i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall, behöver de inte lämnas in på nytt i den anmälan som avses i 1 och 2 mom.

7 §
Anmälan om ändring

Upprätthållaren av ett retursystem skall utan dröjsmål meddela Birkalands miljöcentral om namn, firma eller kontaktuppgifter ändras eller om det sker väsentliga förändringar i den i 6 § 1 mom. 11 punkten avsedda organiseringen av retursystemet och avtalsarrangemangen. Varje producentsammanslutning och annat samarbetsarrangemang skall dessutom utan dröjsmål till Birkalands miljöcentral anmäla ändringar i de regler, avtal och anslutningsvillkor som avses i 6 § 2 mom. 1 punkten samt de i 2 punkten avsedda uppgifterna om förpackare som har anslutit sig till eller utträtt ur producentsammanslutningen.

8 §
Utdrag ur producentregistret

Birkalands miljöcentral skall till en upprätthållare av ett fungerande retursystem som antecknats i producentregistret och till en förpackare som är ansluten till systemet ge ett utdrag ur producentregistret, med vilket denna i enlighet med 7 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar kan visa för tullmyndigheten att de dryckesförpackningar som används hör till ett godkänt retursystem för dryckesförpackningar.

Upprätthållaren av retursystemet eller förpackaren skall tillställa en accisskyldig som avses i 4 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar det utdrag som avses i 1 mom.

9 §
Uppföljningsuppgifter

För uppföljning av uppnåendet av det mål som avses i 5 § skall upprätthållaren av ett retursystem meddela uppföljningsuppgifterna för ett kalenderår, om möjligt redovisade per månad, till Birkalands miljöcentral före utgången av mars följande kalenderår.

Av uppföljningsuppgifterna skall framgå:

1) mängden dryckesförpackningar som släppts ut på marknaden enligt material och förpackningstyp (antal och kilogram),

2) mängden återlämnade förpackningar specificerade enligt 1 punkten,

3) leveranser av återlämnade förpackningar till återanvändning och råvaruåtervinning (mängd, anläggning),

4) andra eventuella uppföljningsuppgifter som förutsätts i beslutet om godkännande.

10 §
När målen inte uppnås

Om det mål för återanvändning och återvinning som nämns i 5 § inte har uppnåtts, skall upprätthållaren av retursystemet för Birkalands miljöcentral förete en plan över ytterligare åtgärder, såsom höjd pant eller effektivare information, eller andra sätt att uppnå återanvändnings- eller återvinningsmålet.

11 §
Hänvisningsbestämmelse

De dryckesförpackningar, fungerande retursystem och förpackare som avses i denna förordning omfattas förutom av denna förordning av vad som föreskrivs om förpackningar och förpackningsavfall och producentansvar för förpackningar i avfallslagen (1072/1993) och i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997).

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

Ett beslut som miljöministeriets fattat med stöd av 7 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) och 4 § i lagen om läskedrycksaccis (1474/1994) om godkännande av ett pantbaserat system för återvinning är giltigt fram till dess att Birkalands miljöcentral har godkänt retursystemet i sitt producentregister eller beslutat att retursystemet inte godkänns, eller om den anmälan om krävs inte gjorts trots uppmaning, och Tullstyrelsen har underrättats om detta.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10

Helsingfors den 23 mars 2005

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Miljörådet
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.